Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji

 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)
 • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
  2-6
  Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
 • Opis podejścia Banku do wdrażania wymogów regulacji dotyczących obszarów ESG do strategii biznesowejWskaźnik własny Banku
  Opis podejścia Banku do wdrażania wymogów regulacji dotyczących obszarów ESG do strategii biznesowej
 • GPW:
 • Ryzyko i korzyści związane z klimatemE-P3
  Ryzyko i korzyści związane z klimatem
 • TCFD:
 • Opisz ryzyka i szanse związane z klimatem w perspektywie krótko-, średnio– i długoterminowejSTRATEGIA
  Opisz ryzyka i szanse związane z klimatem w perspektywie krótko-, średnio– i długoterminowej
 • Opisz procesy dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka związanego z klimatem.
  Opisz procesy dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z klimatem.
  Opisz, w jaki sposób procesy identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem są zintegrowane z ogólnym zarządzaniem ryzykiem w firmie.
  ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
  Opisz procesy dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka związanego z klimatem.
  Opisz procesy dotyczące zarządzania ryzykiem związanym z klimatem.
  Opisz, w jaki sposób procesy identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem są zintegrowane z ogólnym zarządzaniem ryzykiem w firmie.

W Banku funkcjonuje opracowany i wprowadzony przez Zarząd system zarządzania ryzykiem, obejmujący jednostki i komórki organizacyjne Banku. Opiera się na trzech niezależnych i wzajemnie uzupełniających się poziomach (liniach obrony). System zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Banku w szczególności:

 • uwzględnia istotę ekspozycji Banku na ryzyko;
 • obejmuje wszystkie istotne rodzaje ryzyka (w tym ryzyko środowisko, społeczne i związane z zarządzaniem), w tym jego adekwatność i skuteczność oraz wzajemne zależności poszczególnych rodzajów ryzyk;
 • umożliwia Bankowi skuteczne podejmowanie decyzji odnośnie realizacji strategii zarządzania Bankiem.

W ramach tego systemu definiujemy i uwzględniamy rodzaje ryzyka dotyczące zagadnień społecznych i środowiskowych, w tym klimatycznych. Jesteśmy świadomi rosnącego znaczenia podejścia polegającego na uwzględnieniu ryzyka związanego z klimatem w podstawowych procesach zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, zalecanego między innymi przez Europejski Bank Centralny, Zasady Odpowiedzialnego Inwestowania Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wytyczne TCFD. To samo podejście prezentuje Grupa Banco Santander S.A. Obecnie w Banku ryzyka środowiskowe są raportowane wewnętrznie w formule „ad-hoc„, zgodnie z bieżącymi potrzebami biznesowymi.

Najważniejsze organy Banku uczestniczą w zarządzaniu kwestiami związanymi ze zrównoważonym rozwojem (zobacz: Rola Zarządu i Rady Nadzorczej) i w nadzorowaniu ich. Wprowadzamy również system zachęt dotyczących zrównoważonego rozwoju dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej (zobacz: Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej). Uwzględniamy różne rodzaje ryzyka społeczno-środowiskowego w toku podejmowania decyzji w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (SCIB). W Pionie Zarządzania Ryzykiem powołaliśmy specjalne stanowisko menedżera ds. ryzyka społeczno-środowiskowego (ESRM – Environmental & Social Risk Manager). Do jego zadań należą:

 • indywidualna ocena różnych rodzajów ryzyka społecznego i środowiskowego,
 • wydawanie rekomendacji (pozytywna/pozytywna z warunkami/negatywna) dotyczących klientów lub transakcji w segmencie SCIB (Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej). Partnerzy kredytowi mają obowiązek zweryfikować, czy przeprowadzono analizę ryzyka społeczno-środowiskowego i czy uwzględniono wymaganą rekomendację ESRM we wniosku kredytowym.

Zarządzanie ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych w sektorach wrażliwych

Kwestię uwzględniania czynników ESG przy podejmowaniu decyzji przedstawiono w „Polityce zrównoważonego rozwoju”. Bardziej szczegółowo reguluje tę kwestię „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”. Określa ona kryteria identyfikacji, oceny, monitoringu i zarządzania ryzykiem społeczno-środowiskowym i szczegółowo definiuje nasze standardy inwestowania i współpracy z klientami działającymi w branżach mających wpływ na zmiany klimatyczne:

 • wydobycia, produkcji i przetwarzania ropy i gazu
 • produkcji i przesyłu energii
 • górnictwa
 • metali, m.in. przetwarzania rudy w celu wydobycia metali,
 • surowców miękkich

W „Polityce zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych” wskazujemy dziedziny działalności, których nie będziemy wspierać naszymi usługami i produktami finansowymi. Są to m.in. projekty zlokalizowane na obszarach chronionych konwencją ramsarską, tereny wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, przedsięwzięcia zlokalizowane w obrębie północnego koła podbiegunowego, a także wydobycie, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu azbestu.

W 2022 roku dokonaliśmy następujących modyfikacji „Polityki zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”:

 • Dodaliśmy oświadczenie określające kierunki działania związane osiągnięciem neutralności węglowej do 2050 roku.
 • Uzupełniliśmy wyjaśnienia dotyczące wyłączenia związanego z obszarami Ramsar i Światowego Dziedzictwa, zakresu energetyki węglowej i infrastruktury towarzyszącej górnictwu węglowemu oraz wyjątkowego traktowania nowych klientów posiadających elektrownie węglowe lub kopalnie węgla.
 • Dodaliśmy wyłączenia dotyczące nowych klientów oraz bezpośredniego finansowania projektów typu greenfield – klienci z sektora oil-upstream (poszukiwanie złóż ropy i wydobycie).

Od 2021 roku w naszym Banku obowiązuje „Procedura analizy ryzyka środowiskowego i społecznego” dotycząca klientów bankowości biznesowej i korporacyjnej. Opiera się ona na specjalnym algorytmie, który umożliwia wstępną selekcję̨ ryzyka środowiskowo-społecznego. Klienci otrzymują w związku z tym informacje dotyczące poziomu ryzyka w postaci „flag środowiskowych”.

 • Wprowadziliśmy cztery rodzaje flag:

 • „do weryfikacji”

 • „pozytywnie zweryfikowany”

 • „ryzyko podwyższone”

 • „działalność zabroniona”

Kryteria ESG uwzględniamy również przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Santander Bank Polska S.A. – ze szczególnym uwzględnieniem Santander TFI – ściśle przestrzega „Polityki odpowiedzialnego i zrównoważonego inwestowania”. Santander TFI posiada też „Politykę zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego”. Jesteśmy przekonani, że uwzględnianie aspektów środowiskowych, społecznych i zarządczych w inwestycjach pozwala usprawnić zarządzanie ryzykiem i tworzyć wartość dodaną – zarówno dla klientów, jak i całego społeczeństwa. Rozpatrywanie zarówno czynników finansowych, jak i pozafinansowych pozwala uzyskać pełniejszy obraz aktywów, którymi zarządzamy i podejmowanie bardziej wyważonych decyzji inwestycyjnych. Możemy oddziaływać również w ten sposób na kontrahentów poprzez określone kanały transmisji, przykładowo zmniejszając ryzyko niewypłacalności.

Inwestycje w aktywa poprzedza szczegółowa ocena, prowadzoną według kryteriów ESG, która służy do identyfikacji emitentów dobrze przygotowanych na przyszłe wyzwania – posiadających polityki i systemy zarządzania, które mogą wywrzeć znaczący pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Ocena ESG obejmuje między innymi:

 • autorską metodologię oceny postaw emitentów w odniesieniu do czynników środowiskowych i społecznych. Wykorzystujemy w tym celu informacje dostarczane przez zewnętrznych dostawców danych. Metodologia opiera się na rynkowych danych referencyjnych oraz międzynarodowych wytycznych i standardach. Jej wynikiem jest ocena poszczególnych emitentów.
 • wyłączenia w oparciu o charakter działalności prowadzonej przez emitentów

Podstawą oceny firm w kategoriach ESG jest koncepcja podwójnej istotności. Uwzględniamy również wpływ kryteriów ESG na inwestycje, a także wpływ inwestycji na czynniki zrównoważonego rozwoju. Ocena obejmuje ogólne kryteria analizy – wspólne dla wszystkich sektorów – oraz kryteria szczegółowe w zależności od sektora i rodzaju działalności. Od emitentów oczekujemy przedstawienia sprawozdań ESG; sami również udostępniamy informacje w tym zakresie.

Przykładowe kryteria ESG uwzględniane przez nas w analizie inwestycyjnej:

Kryteria środowiskowe:

 • strategia i zarządzanie środowiskiem,
 • zmiany klimatu,
 • zasoby naturalne,
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola,
 • naturalne siedliska.

Kryteria społeczne:

 • kapitał ludzki,
 • społeczność lokalna,
 • produkty i usługi o charakterze społecznym,
 • prawa człowieka.

Kryteria zarządcze:

 • ład korporacyjny,
 • etyka biznesu.

Inwestujemy w klientów, z którymi współpracujemy. Chcemy zrozumieć modele biznesowe emitentów oraz związane z nimi rodzaje ryzyka i szanse. Przy okazji wykorzystujemy swoje zaangażowanie i propagujemy odpowiedzialne podejście do kwestii środowiskowych, społecznych i zarządczych.

Od lipca 2020 roku jesteśmy sygnatariuszem wspieranej przez ONZ inicjatywy UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment), której celem jest promowanie odpowiedzialnych inwestycji.

Zarządzanie ryzykiem klimatycznym jest w elementem szerszego, kompleksowego procesu zarządzania ryzykiem w Banku. Zgodnie z rekomendacjami TCFD wyniki analiz dotyczących fizycznego i transformacyjnego ryzyka klimatycznego uwzględniono w wykorzystywanej taksonomii ryzyka typowego dla Banku. Wyniki analizy przedstawia poniższa tabela. W 2022 r. dodaliśmy do listy ryzyko związane z łańcuchem dostaw.

Wyniki analizy wpływu ryzyk na bank
Wpływ ryzyka fizycznego Wpływ ryzyka transformacyjnego Podejście do zarządzania ryzykiem
Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko klimatyczne może negatywnie wpłynąć na kredytobiorców i zmniejszyć ich zdolność do obsługi zadłużenia, szczególnie w przypadku sektora agro, gdzie ryzyko fizyczne może zmniejszyć dochody ze zbiorów.
 • Częstsze i bardziej intensywne nagłe zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe mogą ponadto obniżyć wartość zabezpieczenia kredytu.
 • Regulacje unijne lub krajowe mogą zmniejszyć możliwości obsługi zadłużenia przez kredytobiorców biznesowych działających w niektórych sektorach, przede wszystkim w sektorach wysokoemisyjnych takich jak:
  • energetyka,
  • sektor paliwowy,
  • transport i logistyka,
  • sektor agro.
 • Działania prowadzone obecnie w obszarze zarządzania ryzykiem obejmują ocenę wrażliwości firm paliwowych na ryzyko transformacyjne. Zgodnie z wewnętrznym podziałem firm na 4 kategorie ryzyka, zdefiniowaliśmy poziomy zaangażowania finansowego (limity ekspozycji) w zależności od przyznanej oceny. Elementem oceny są również ceny emisji CO2. Ponadto stosujemy elementy korekty eksperckiej dla znaczących kwot finansowania na poziomie globalnym.
 • Monitorujemy również skutki zmian regulacji i postępów technologicznych w sektorze motoryzacyjnym – firmy nie pasujące do określonego przez nas profilu mogą nie uzyskać finansowania.
 • W przyszłości planujemy znaczne zwiększenie częstotliwości oceny zagrożeń w tym obszarze oraz pracę nad rozwiązaniami modelowymi.
 • Rozważamy jednocześnie wprowadzenie systemowego rozwiązania oceny wpływu cen emisji CO2 na zdolność finansową przedsiębiorstw (zwłaszcza w sektorach wysokoemisyjnych). Istotnym elementem będą również testy warunków skrajnych dotyczących cen energii.
Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko strat wynikających ze zmian w wartości aktywów i pasywów Banku, powodowanych katastrofami naturalnymi, nagłymi zjawiskami pogodowymi.
 • Wzrost kosztów związanych z emisją CO2 może wpłynąć na zwiększenie kosztów w niektórych przedsiębiorstwach (szczególnie w sektorach wysokoemisyjnych, takich jak energetyka i sektor paliwowy). Może to prowadzić do zmniejszenia dochodów tych przedsiębiorstw, a w konsekwencji – do zmniejszenia zdolności inwestycyjnych, co z kolei może zredukować liczbę nowych wniosków kredytowych.
 • Presja regulacyjna może w pośredni sposób wpływać na rynek finansowy poprzez ograniczenie inwestycji w wybrane grupy klientów.
 • Monitorujemy zmiany regulacyjne i podejmujemy szereg działań wspomagających klientów, np. uruchamiając finansowanie rozwiązań niskoemisyjnych, które prowadzą do mitygacji tego ryzyka.
Ryzyko płynności
 • Zmiany klimatu, w tym klęski żywiołowe i nagłe zjawiska pogodowe mogą spowodować nagły wzrost zapotrzebowania na środki pieniężne.
 • Nie zidentyfikowano znacznego wpływu ryzyka transformacyjnego
 • Posiadamy odpowiednie rezerwy i procedury zgodne z regulacjami europejskimi i krajowymi.
Ryzyko operacyjne
 • Nagłe zjawiska pogodowe mogą wpłynąć na prowadzenie działalności w oddziałach Banku (np. powódź, brak dostaw energii).
 • Zwiększone koszty energii mogą wpłynąć na wzrost obciążeń Banku (np. wzrost kosztu najmu powierzchni).
 • W 2022 roku 83,5% zakupionej bezpośrednio przez Bank energii elektrycznej pochodziło z OZE.
 • 61% naszych oddziałów korzysta z energooszczędnego oświetlenia.
Ryzyko modeli
 • Modele biznesowe mogą nie doszacować wartości strat spowodowanych nagłymi zjawiskami pogodowymi, których siła i częstotliwość występowania są coraz wyższe.
 • Modele biznesowe mogą niewystarczająco szacować wpływ regulacji i zmian rynkowych w związku ze zmianami klimatu, szczególnie w kontekście analizy łańcuchów dostaw.
 • Monitorujemy wpływ zjawisk pogodowych na wielkość strat i analizujemy wpływ regulacji na wszystkie elementy łańcucha dostaw.
 • Przy wsparciu zewnętrznego doradcy przeprowadziliśmy identyfikację i analizę ryzyka klimatycznego w najważniejszych dla nas sektorach w ramach dwóch scenariuszy klimatycznych i trzech perspektyw czasowych. Wyniki przedstawione w tym raporcie pozwolą poprawić kalibrację modeli oraz usprawnić zarządzanie w poszczególnych obszarach.
Ryzyko biznesowe
 • Nie zidentyfikowano znaczącego wpływu ryzyka fizycznego
 • W perspektywie krótkoterminowej obserwuje się wzrost kosztów związanych z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną. Część tych kosztów jest przenoszona na konsumentów, co może ograniczyć ich chęci i/lub zdolności zaciągania kredytów konsumpcyjnych (np. na zakup nowych samochodów).
 • Regulacje oraz zmiany decyzji klientów mogą stworzyć nowe możliwości oferowania produktów lub usług. Niepodjęcie odpowiednich działań może doprowadzić do odpływu klientów do konkurencji.
 • Na bieżąco analizujemy sytuację rynkową i działania podmiotów konkurencyjnych, wprowadzamy nowe produkty do naszej oferty i prowadzimy dialog z klientami.
Ryzyko reputacyjne
 • Nie zidentyfikowano znaczącego wpływu ryzyka fizycznego
 • Kontynuacja finansowania sektorów negatywnie postrzeganych przez regulatorów, rynek i agencje ratingowe (chodzi głównie sektory wysokoemisyjne) może negatywnie wpłynąć na ocenę Banku.
 • Przykładamy szczególną uwagę do przejrzystej komunikacji polityk sektorowych.
 • Stosujemy globalne polityki zarządzania ryzykiem reputacyjnym w Grupie Santander w naszym regionie.
 • Staramy się angażować klientów w przeciwdziałanie zmianom klimatu i warunków środowiska w odniesieniu do sektorów paliwowego, energetyki, surowców miękkich. Prowadzimy odpowiednią analizę reputacyjną i analizujemy strategie klimatyczne klientów.
Ryzyko braku zgodności (compliance)
 • Nie zidentyfikowano znaczącego wpływu ryzyka fizycznego
 • Presja regulacyjna będzie się prawdopodobnie zaostrzać, co może wpłynąć na zwiększenie kosztów własnych i/lub kosztów doradztwa wskutek spełnienia obowiązku dostosowania się do nowych przepisów.
 • W przypadku niedostosowania się do nowych regulacji może pojawić się ryzyko kar wymierzanych przez regulatorów rynku.
 • Na bieżąco analizujemy regulacje dotyczące naszego Banku i w pełni wywiązujemy się z wymogów stawianych przez regulatorów unijnych i krajowych.
 • Jako część globalnej Grupy Santander jesteśmy częścią Net Zero Banking Alliance
Ryzyko łańcucha dostaw
 • Nagłe zjawiska pogodowe mogą wpłynąć na zakłócenie łańcucha dostaw
 • Presja regulacyjna oraz wzrost opłat środowiskowych mogą zakłócić działalność niektórych dostawców oraz zaburzyć ciągłość dostaw.
 • Monitorujemy łańcuch dostaw i wdrożyliśmy regulacje dotyczące zarządzania nim. Zob. więcej w podrozdziale Zrównoważony łańcuch dostaw.

Ryzyka klimatyczne

 • GRI:
 • Opis polityk, procedur i wyników badania ekspozycji na ryzyka klimatyczneWskaźnik własny
  Opis polityk, procedur i wyników badania ekspozycji na ryzyka klimatyczne

W 2022 r. oceniliśmy wrażliwość sektorów znajdujących się w naszym portfelu na ryzyko klimatyczne. Analizy dokonaliśmy w trzech perspektywach czasowych – krótkiej, średniej oraz długiej. Ocena ryzyka fizycznego i transformacyjnego przebiegała w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznacza najniższy poziom ryzyka, a 5 najwyższy). Poniższa tabela prezentuje wyniki tej analizy wraz z prezentacją istotności każdego sektora w portfelu Banku. W okresie od daty analizy do dnia publikacji niniejszego raportu nie zmieniła się nasza ocena sektorów, dlatego wyniki są zgodne z raportem ESG za 2021 r. Wyniki przeprowadzonej analizy wymagają jeszcze pełnej integracji w ramach ryzyka, w tym uwzględnienia ich integracji do tolerancji na ryzyko.

Osoby zainteresowane metodologią oceny odsyłamy do Załącznika metodologicznego naszego raportu TCFD za 2021 r.

Legenda ryzyka

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 4

Ryzyko na poziomie 5

RF – ryzyko fizyczne

RT – ryzyko transformacyjne

Analiza ryzyk w podziale na sektory
Sektor narażony na ryzyko 2025 2030 2050 Obecny udział sektora w kategorii
Scenariusz 2°C Scenariusz 4°C Scenariusz 2°C Scenariusz 4°C SCIB* Corporates* MŚP*
RF RT RF RT RF RT RF RT RF RT
Sektor paliwowy

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 4

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 5

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 5
tak nie tak nie 3,70% 0,56% 0,03%
Sektor energetyczny

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 5

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 5

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 5
tak nie tak nie 24,12% 0,58% 0,24%
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 1
6,00% 0% 0%
Sektor metalurgiczny i górniczy

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 4

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 4
tak tak tak tak 12,38% 1,59% 0,42%
Sektor soft commodities

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 4

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 4

Ryzyko na poziomie 2
tak nie tak nie 0,00% 0,05% 0,60%
Sektor motoryzacyjny

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3
tak tak tak nie 1,59% 2,96% 0,26%
Sektor nieruchomości

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2
nie tak tak nie 9,08% 32,59% 15,73%
Materiały i chemia

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3
tak tak tak tak 4,19% 6,77% 3,99%
Produkcja opakowań

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2
nie tak nie tak 0,00% 2,12% 0,74%
Przemysł meblarski

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 1
nie nie tak tak 0,15% 1,85% 1,51%
Przemysł spożywczy

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 2
tak tak tak tak 3,80% 9,39% 1,92%
Sektor Agro

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 4

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 4

Ryzyko na poziomie 3
tak tak tak tak 0,19% 1,22% 26,45%
Sektor publiczny

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 2
tak tak tak tak 0,00% 3,34% 0,01%
Transport i logistyka

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3
tak tak tak tak 0,02% 7,82% 15,50%
Branża kosmetyczna

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 2
tak tak tak tak 0,26% 0,21% 0,04%
E-commerce

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 1
nie tak nie tak 0,00% 0,37% 1,67%
Handel

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2
tak tak tak tak 24,62% 21,26% 26,58%
Turystyka

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2
tak tak tak tak 1,42% 4,39% 1,95%
Zarządzanie odpadami

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 1

Ryzyko na poziomie 2
nie tak nie tak 0,20% 0,97% 0,67%
Sektor finansowy

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 2

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3

Ryzyko na poziomie 3
tak tak tak tak 8,27% 1,95% 1,69%
RAZEM 100% 100% 100%
* Struktura portfela na koniec 2022
* SCIB – Santander Corporate & Investment Banking (Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna)
* Corporates – Bankowość Biznesowa i Korporacyjna
* MŚP – Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Zaktualizowaliśmy metodę liczenia zaangażowania w sektory – w porównaniu do naszego poprzedniego raportu TCFD rozszerzyliśmy zakres kalkulacji zaangażowania kredytowego, zwłaszcza z perspektywy SCIB. Po raz pierwszy uwzględniliśmy wytwarzanie energii z OZE jako osobny sektor, wzrost w ramach portfela energetycznego wynikają właśnie ze zwiększenia zaangażowania w odnawialne źródła energii. Dodatkowo zmiany w poziomach zaangażowania w poszczególne sektory wynikają z fluktuacji i zmian zachodzących w naszym portfelu.

W średnim terminie spodziewamy się wzrostu ryzyka fizycznego dla sektorów, w których ryzyko ocenia się obecnie jako niskie lub bardzo niskie. W krótkiej perspektywie najbardziej narażone są sektory agro i towarów miękkich (w stopniu średnim). W perspektywie do 2030 roku spodziewamy się również podwyższenia ryzyka w sektorze energetycznym z oceny 2 (niskie ryzyko) na 3 (średnie ryzyko), ze względu na wzrost prawdopodobieństwa długotrwałej suszy i zmniejszenia produkcji energii oraz intensyfikację ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Jeden z tych sektorów, sektor energetyczny, stanowi istotną część naszego portfela Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (SCIB), mianowicie 24,12%.

Tak jak w poprzednim cyklu sprawozdawczym, zakładamy, że w perspektywie średniej i długiej ryzyko transformacyjne (zwłaszcza regulacyjne) będzie znacząco rosło w scenariuszu 2°C, ze względu na spodziewane zaostrzenie przepisów dotyczących zielonej transformacji. Wzrostu takiego można oczekiwać między innymi w przemyśle spożywczym, transporcie i logistyce, handlu, turystyce, sektorze agro i finansowym. Dla naszego Banku szczególnie istotny jest sektor handlowy, który stanowi 24.6% portfela SCIB, 21.26% portfela Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej (BCB) i 26.58% portfela MŚP. Przyjmujemy, że w scenariuszu opóźnionej mitygacji (4°C) polityki klimatyczne będą zaostrzać́ się wolniej ze względu na mniej efektywną współpracę społeczności międzynarodowej. Między innymi dlatego, podobnie jak w poprzednim raporcie, przyjęliśmy, że ryzyko transformacyjne w takich sektorach jak motoryzacyjny i finansowy będzie rosło w scenariuszu 2°C, a jednocześnie nie zmieni się w scenariuszu 4°C.

Ekspozycja na ryzyko

Przeprowadzona przez nas kalkulacja ekspozycji na ryzyko klimatyczne odpowiada na pytanie, jaką część naszego portfela w danym segmencie (Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna – SCIB, Bankowość Biznesowa i Korporacyjna – Corporates, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa – MŚP) będą stanowiły sektory z określonej kategorii ryzyka. Poniższe wykresy przedstawiają wzrost ekspozycji na ryzyko fizyczne przy założeniu tej samej struktury portfela (na koniec 2022 roku):

Ryzyka fizyczne w roku 2025
bardzo niskie ryzyko niskie ryzyko średnie ryzyko
SCIB 26% 74% 0,19%
BCB 40% 59% 1%
MŚP 19% 54% 27%

Ryzyka fizyczne w roku 2030 – scenariusz 2⁰C
bardzo niskie ryzyko niskie ryzyko średnie ryzyko wysokie ryzyko
SCIB 13% 49% 38% nie dotyczy
BCB 6% 68% 25% 1%
MŚP 3% 48% 22% 27%

Ryzyka fizyczne w roku 2030 – scenariusz 4⁰C
bardzo niskie ryzyko niskie ryzyko średnie ryzyko wysokie ryzyko
SCIB 13% 41% 46% nie dotyczy
BCB 6% 66% 27% 1%
MŚP 3% 47% 23% 27%

W krótkiej perspektywie we wszystkich obszarach będą przeważały̨ sektory ocenione jak narażone na „bardzo niskie ryzyko” i „niskie ryzyko” (np. w obszarze SCIB te dwie kategorie stanowią niemal 100%). W średnim terminie spodziewamy się wzrostu ekspozycji w scenariuszu 2°C, głównie z powodu podwyższenia oceny ryzyka fizycznego w sektorach: energetycznym, OZE, spożywczym, transportu i logistyki, materiałów i chemii. Natomiast w scenariuszu 4°C wzrost ekspozycji w średnim terminie będzie wynikiem podwyższenia oceny w sektorze finansowym.

Ryzyka transformacyjne:

Analogiczną analizę przeprowadziliśmy następnie w odniesieniu do ryzyka transformacyjnego. Poniższe wykresy przedstawiają wzrost ekspozycji na ryzyko transformacyjne również przy założeniu tej samej struktury portfela (na koniec 2022 roku):

Ryzyka transformacyjne w roku 2025
bardzo niskie ryzyko niskie ryzyko średnie ryzyko wysokie ryzyko bardzo wysokie ryzyko
SCIB 6% 52% 14% 4% 24%
BCB 2% 91% 6% 1% nie dotyczy
MŚP 3% 69% 27% nie dotyczy nie dotyczy

Ryzyka transformacyjne w roku 2030 – scenariusz 2⁰C
bardzo niskie ryzyko niskie ryzyko średnie ryzyko wysokie ryzyko bardzo wysokie ryzyko
SCIB nie dotyczy 6% 53% 12% 28%
BCB nie dotyczy 2% 95% 1% 1%
MŚP 2% 2% 96% nie dotyczy nie dotyczy

Ryzyka transformacyjne w roku 2030 – scenariusz 2⁰C
bardzo niskie ryzyko niskie ryzyko średnie ryzyko wysokie ryzyko bardzo wysokie ryzyko
SCIB nie dotyczy 6% 53% 12% 28%
BCB nie dotyczy 2% 95% 1% 1%
MŚP 2% 2% 96% nie dotyczy nie dotyczy

Wzrost ekspozycji w średnim terminie w scenariuszu 2°C jest powodowany podniesieniem oceny w większości analizowanych sektorów. Podczas gdy w perspektywie do 2025 roku 24% portfela Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej otrzymało ocenę 5 (bardzo wysokie ryzyko), to w średnim terminie jest to już 28% (w obu scenariuszach). Oznacza to zatem znaczący wzrost ryzyka w tej kategorii.

W portfelu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej znaczący udział (powyżej 5%) mają sektory: nieruchomości, transport i logistyka, handel i materiały i chemia. Jednocześnie są to sektory, w których ryzyko transformacyjne rośnie w perspektywie średniej w scenariuszu 2°C z oceny 2 (niskie ryzyko) na 3 (średnie ryzyko).

W portfelu MŚP dominuje w wysokim stopniu narażony na ryzyka transformacyjne sektor agro. Dodatkowo istotny udział przypada sektorom: handlu, nieruchomości oraz transportu i logistyki, które otrzymują oceny 3 w perspektywie 2030 r. w wariancie 2°C, dlatego aż 96% obszaru MŚP zostało oznaczone jako „średnie ryzyko”. W scenariuszu 4°C spodziewany jest wolniejszy wzrost ryzyka regulacyjnego, zatem ocena w stosunku do scenariusza 2°C pozostaje niższa. Dotyczy to przede wszystkim sektorów: nieruchomości (ocena 2), spożywczego (ocena 2)5, handlu (ocena 2), turystyki (ocena 2).

Szanse klimatyczne

Jesteśmy świadomi, że wiele inwestycji niezbędnych do przejścia na gospodarkę niskoemisyjną  to dla nas nowa okazja zaoferowania wsparcia obecnym i przyszłym klientom odpowiednich mechanizmów finansowania. Chcemy rozwijać nowe produkty i usługi, w tym doradztwo dla klientów, budując przy tym markę zaufanego partnera.

Szanse klimatyczne
Szansa Istotny sektor / Obszar Krótki termin
1-3 lata
Średni termin
2025-2030
Długi termin
2030+
Rozwój rynku OZE stwarzający możliwości inwestycji w projekty i firmy związane z tym sektorem Sektor energetyczny / cross-sector nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Możliwości zaangażowania w projekty oraz współpracy ze spółkami działającymi w obszarze rozwoju oraz modernizacji elektrowni pompowo-szczytowych Sektor energetyczny nie dotyczy nie dotyczy
Możliwość zaangażowania w finansowanie projektów dekarbonizacji istniejących klientów Banku Cross-sector nie dotyczy nie dotyczy
Możliwość zaangażowania w finansowanie projektów upowszechniających samochody elektryczne lub niskoemisyjne Transport / Motoryzacja nie dotyczy nie dotyczy
Finansowanie, w szczególności w sektorze publicznym rozwiązań transportu niskoemisyjnego Transport / Motoryzacja nie dotyczy nie dotyczy
Rozwój usług doradczych w zakresie doboru niskoemisyjnych rozwiązań dla sektora agro oraz rozwój usług finansowych w tym obszarze Sektor Agro nie dotyczy nie dotyczy