Wybór tematów istotnych dla Banku

 • GRI:
 • Proces określania tematów istotnych3-1
  Proces określania tematów istotnych
 • Lista tematów istotnych3-2
  Lista tematów istotnych
 • Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań2-25
  Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań

W 2022 roku przeprowadziliśmy ocenę istotności aspektów ESG przy wykorzystaniu pilotażowej metodologii opracowanej przez Grupę Santander.

Proces oceny składał się z trzech etapów. Na pierwszym opracowaliśmy listę istotnych aspektów ESG zidentyfikowanych na podstawie wewnętrznych dokumentów Banku, kwestii istotnych dla branży, trendów, tematów zdiagnozowanych przez nas rok wcześniej oraz aspektów uznawanych za ważne przez konkurencję. Na drugim – o ocenę zdiagnozowanych aspektów poprosiliśmy ekspertów zewnętrznych, pracowników, klientów oraz organizacje pozarządowe. Każdy aspekt oceniono z perspektywy podwójnej istotności – pod względem oddziaływania na nasz Bank oraz pod względem wpływu wywieranego przez nasz Bank. Etap trzeci – to nadanie przyznanym ocenom odpowiedniej wagi oraz opracowanie „Matrycy istotności aspektów ESG Santander Bank Polska S.A.”.

Matryca Istotności aspektów ESG

Wyniki procesu oceny

Matryca Istotności Aspektów ESG – Wyniki procesu oceny
Najbardziej istotne aspekty:

 • Governance
  • Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
  • Wartości i etyka
  • Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
  • Spełnianie wymogów regulacyjnych ESG
  • Odporność organizacyjna i biznesowa
 • Environmental
  • Dostosowywanie portfela do celów net zero do 2050
  • Zielone finanse
 • Social
  • Pozytywne doświadczenia klientów (NPS)
  • Inkluzywna i zrównoważona bankowość

Pozostałe istotne aspekty:

 • Governance
  • Ład korporacyjny
  • Walka z przestępczością
  • Odpowiedź Banku na pandemię Covid-19
 • Environmental
  • Bezpośredni wpływ na środowisko
 • Social
  • Różnorodność w miejscu pracy
  • Bezpieczeństwo i wellbeing pracowników
  • Prawa człowieka
  • Cyfryzacja i innowacje
  • Warunki pracy
  • Rozwój pracowników
  • Odpowiedzialny łańcuch dostaw
  • Zaangażowanie społeczne

W porównaniu do roku 2021 lista aspektów ESG, które mają największe znaczenie dla strategii naszego Banku została poszerzona z ośmiu do dziewięciu zagadnień. Niektóre aspekty zostały przeformułowane, na co wpływ miały trendy zrównoważonego rozwoju i najważniejsze aspekty ESG zdefiniowane przez Grupę Banco Santander S.A. Różnice prezentuje poniższa tabela:

Najważniejsze aspekty ESG w 2021 i 2022 r.
NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY ESG 2021 NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY ESG 2022 KOMENTARZ
Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów Aspekt uznany za najważniejszy zarówno w roku 2021, jak i 2022.
Wartości i etyka Wartości i etyka Aspekt uznany za najważniejszy zarówno w roku 2021, jak i 2022.
Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG Odporność operacyjna i biznesowa

Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji

Aspekt „Kompleksowe zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem ESG” został podzielony na dwa tematy. „Odporność operacyjna i biznesowa” jest zagadnieniem uznanym za bardzo ważne w dyrektywie CSRD. Jest to również aspekt ujęty w zestawieniu najważniejszych aspektów ESG Grupy Santander. Kwestia „Włączania ESG do systemu zarządzania ryzykiem” została ujęta jako osobny aspekt z uwagi na dużą wagę tematu w sektorze bankowym.
Pozytywne doświadczenia klientów (NPS) Pozytywne doświadczenia klientów (NPS) Aspekt uznany za najważniejszy zarówno w roku 2021, jak i 2022.
Polityka klimatyczna Dostosowywanie portfela do celów Net Zero do 2050

Zielone finanse

W związku z rozwojem polityki klimatycznej UE, aspekt „Polityka klimatyczna” został zgodnie z podejściem przyjętym przez Grupę Santander, podzielony na dwa aspekty („Dostosowywanie portfela do celów Net Zero do 2050″ i „Zielone finanse”).
nie występuje Spełnianie wymogów regulacyjnych ESG Ze względu na rosnące zobowiązania regulacyjne nakładane na instytucje finansowe w obszarze ESG zdecydowano o dodaniu nowego aspektu w 2022 roku.
Zrównoważone finansowanie (finansowanie ESG) Inkluzywna i zrównoważona bankowość Aspekt „Zrównoważone finansowanie” został ujęty w aspektach „Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem” oraz „Inkluzywna i zrównoważona bankowość”. Obydwa aspekty znalazły się na liście najważniejszych aspektów ESG.
Wyniki finansowe nie występuje „Wyniki finansowe” są efektem wszystkich realizowanych działań, należy je traktować bardziej jako miarę realizacji, a nie aspekt ESG. Dlatego zdecydowano o odejściu od „Wyników finansowych” jako osobnego aspektu ESG.
Cyfryzacja i innowacje nie występuje Aspekt „Cyfryzacja i innowacje” został uznany za temat ESG o nieco mniejszej randze.

Na potrzeby niniejszego raportu przeanalizowaliśmy wpływ na otoczenie Santander Bank Polska S.A. biorąc pod uwagę wpływ zewnętrzy oraz procesy wewnętrzne i wpływ na pracowników. Wyznaczyliśmy płaszczyzny, w których nasza organizacja ma wpływ rzeczywisty i potencjalny oraz pozytywny i negatywny. Określiliśmy również, czy wpływ jest znaczący, umiarkowany czy nieznaczący. Poniżej prezentujemy obszary zdefiniowane jako „znaczące” wraz z informacjami kontekstowymi.

Bezpieczeństwo danych – wpływ.
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Rzeczywisty Pozytywny Santander Bank Polska S.A. przetwarza znaczne ilości danych osobowych klientów oraz innych poufnych i wrażliwych informacji, które są narażone na przypadkowe naruszenia i są celem ataków cyberprzestępców. Wpływ dotyczy kilku licznych grup interesariuszy (klienci indywidualni, klienci biznesowi, media i opinia publiczna, organizacje branżowe, Grupa Santander Bank Polska). Bank zapewnia funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa usług, transakcji i danych, który odpowiada za bezpieczeństwo tych danych. Uzasadnione skargi dot. utraty danych i naruszeń prywatności zdarzają się na stosunkowo małą w porównaniu do skali działania Banku skalę. Bank prowadzi kampanie edukacyjne z zakresu bezpiecznej bankowości online. 5,0
Potencjalny Negatywny Postępująca digitalizacja sektora bankowego oznacza, że Santander Bank Polska S.A. i inne instytucje finansowe są eksponowane na ryzyko zaistnienia incydentów takich jak utrata lub kradzież poufnych danych (w tym danych klientów), przerwanie kluczowych usług, ataki na aktywa klientów, nieuczciwe transakcje. W przeszłości odnotowano przypadki naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych na stosunkowo małą w odniesieniu do wielkości operacji Banku skalę – potencjalnie skala ta może znacząco się zwiększyć wraz z digitalizacja coraz większej ilości bieżących procesów w Banku. Potencjalne negatywne skutki w tym obszarze mogłyby prowadzić do niezgodności przepisami, takimi jak rozporządzenie 2016/679 (RODO). 5,0

Wartości i etyka- wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Rzeczywisty Pozytywny W Santander Bank Polska S.A. funkcjonuje Rada Etyki Biznesu, Generalny Kodeks Postępowania, polityka „Szacunek i godność” oraz kanały zgłaszania nieprawidłowości dla sygnalistów. Do zadań Rady należy m.in. analiza sytuacji i zdarzeń, które noszą znamiona nieetycznych zachowań i rekomendowanie najlepszych rozwiązań. W 2021 r. zgłoszono 1 przypadek podejrzenia korupcji, w latach 2019-2020 i 2022 w Banku nie odnotowano potwierdzonych przypadków korupcji. 4,8
Potencjalny Negatywny Santander Bank Polska S.A. jest trzecim największym Bankiem w Polsce – hipotetyczne incydenty korupcyjne, łapówkarskie lub inne nieetyczne zachowania z uwagi na skalę oddziaływania miałyby negatywny wpływ na otoczenie i prowadziłyby do niezgodności z odpowiednimi przepisami. Korupcja stanowi poważne zagrożenie dla wzrostu gospodarczego i dobrego zarządzania, zakłóca funkcjonowanie mechanizmów rynkowych, ogranicza poziom zaufania społecznego do instytucji finansowych i sprzyja naruszeniom praw człowieka, dlatego wpływ oceniono na znaczący. 4,8

Zarządzanie ryzykiem- wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Potencjalny Negatywny Zarządzając tematami ESG, Santander Bank Polska S.A. wnosi swój wkład w proces zarządzania ryzykami o systemowym charakterze wynikającymi z m.in. zmian klimatu czy nierówności społecznych w Polsce. Bank jest znaczącą na polskim rynku instytucją finansową, więc wszelkie nieefektywności i zaniechania w procesach zarządzania ryzykiem w Banku mogą wpłynąć na potencjalną niewydolność systemu finansowego i wzmocnić zakłócenia na rynku ze względu na wzajemne powiązania tego systemu, co dotyczyłoby wielu grup interesariuszy: klientów, pracowników, środowiska. Ze względu na rosnące znaczenie kwestii ESG, prawdopodobieństwo wystąpienia takich negatywnych skutków oceniono jako wysokie. 4,5

Zgodność z regulacjami – wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Rzeczywisty Pozytywny Bank przestrzega dobrych praktyk oraz międzynarodowych standardów i obowiązujących regulacji. Wychodzi poza minimum prawne, stosując dobre praktyki, aspirując do raportowania według standardu GRI i wytycznych TCFD. 4,1

Strategia biznesowa- wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Potencjalny Negatywny Skala wpływu została oceniona jako duża ze względu na istotność tematu w nowej dyrektywie CSRD, a także w kontekście znaczenia instytucji finansowych w odniesieniu do osiągania celów Porozumienia Paryskiego (wpływ może prowadzić do niezgodności). 3,9

Zmiany klimatu i emisje GHG – wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Potencjalny Negatywny Santander Bank Polska S.A. może przyczynić się do negatywnego wpływu na środowisko finansując działalności niezrównoważone środowiskowo, co miałoby znaczący negatywy wpływ na działania na rzecz klimatu. Niedostosowanie portfela inwestycyjnego do celów Net Zero uniemożliwiłoby osiągnięcie zgodności z Porozumieniem Paryskim, czego w świetle strategii Grupy Santander oczekuje się od Santander Bank Polska S.A. 4,5

Portfel i produkty – wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Potencjalny Negatywny Niedostosowanie oferty produktów finansowych do celów Net Zero uniemożliwiłoby osiągnięcie zgodności z Porozumieniem Paryskim, czego w świetle strategii Grupy Santander oczekuje się od Santander Bank Polska S.A. 4,0

Relacje z klientami – wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Rzeczywisty Pozytywny Wpływ polega na dostarczaniu klientom usług finansowych, upraszczaniu i cyfryzacji produktów i procesów, omnikanałowości oraz upraszczaniu procesu kredytowego dla firm. 4,1

Grupy defaworyzowane – wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Rzeczywisty Pozytywny Santander Bank Polska S.A. przez zapewnienie dostępu do usług finansowych osobom z indywidualnymi potrzebami, pozytywnie wpływa na budowanie zaufania do instytucji finansowych i włączanie finansowe osób (program Obsługa bez Barier, dostosowanie usług do klientów z różnymi potrzebami). Wpływ dotyczy kilku grup interesariuszy – przede wszystkim klientów, ale też partnerów społecznych, mediów i opinii publicznej. 4,1
Potencjalny Negatywny Hipotetyczny brak działań w obszarze mógłby spowodować pozbawienie dostępu do bankowości osobom z indywidualnymi potrzebami i osłabienie kapitału społecznego oraz zaufania do instytucji finansowych. Wpływ dotyczy kilku grup interesariuszy – przede wszystkim klientów, ale też partnerów społecznych, mediów i opinii publicznej. 4,1

Różnorodność- wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Potencjalny Negatywny Zakres wpływu oceniono jako średni. Hipotetyczny brak działań mógłby negatywnie oddziaływać na różnorodności i równość szans w miejscu pracy, w tym równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. W skrajnych przypadkach negatywne skutki w obszarze mogłyby prowadzić do niezgodności z przepisami o równym traktowaniu. 3,8

Prawa człowieka – wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Potencjalny Negatywny W przypadku oceny wpływów dotyczących praw człowieka przede wszystkim należy brać pod uwagę znaczenie tematu praw człowieka, a nie ewentualnie niskie prawdopodobieństwo realnego wystąpienia skutków. 3,2

Ład korporacyjny – wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Rzeczywisty Pozytywny Santander Bank Polska S.A. jest trzecim największym Bankiem w Polsce – dlatego skala i zakres wpływu oceniono jako duże. Ład korporacyjny Santander Bank Polska S.A. definiuje zasady działania organów Banku, wewnętrzne systemy oraz procesy. Ścisłe przestrzeganie tych zasad pozwala na budowę dobrych relacji z akcjonariuszami, klientami i pozostałymi interesariuszami, zwiększa również efektywność nadzoru wewnętrznego, najważniejszych systemów i funkcji wewnętrznych oraz organów statutowych. 3,2
Potencjalny Negatywny Santander Bank Polska S.A. jest trzecim największym Bankiem w Polsce – hipotetyczne słabości w funkcjonowaniu ładu korporacyjnego mogłyby mieć znacząco negatywny wpływ na otoczenie i prowadziłyby do niezgodności z odpowiednimi dobrowolnymi zaleceniami takimi jak „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. 3,2

Przestępczość finansowa – wpływ
Wpływ rzeczywisty czy potencjalny? Wpływ pozytywny czy negatywny? Komentarz i kontekst Wpływ Santander na otoczenie – według Matrycy istotności (metody Santander) (skala 0-5)
Potencjalny Negatywny Skalę wpływu oceniono jako dużą, ponieważ negatywne skutki prowadziłyby do niezgodności z regulacjami. Skutki zaniedbań w obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej mogłyby mieć także nieodwracalny charakter. 3,2
Najważniejsze aspekty ESG 2022 i ich miejsce w raporcie
Najważniejsze aspekty ESG 2022 Gdzie piszemy o tym w raporcie:
Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
Wartości i etyka
Odporność operacyjna i biznesowa
Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
Pozytywne doświadczenia klientów (NPS)
Zielone finanse
Dostosowywanie portfela do celów Net Zero do 2050
Spełnianie wymogów regulacyjnych ESG
Inkluzywna i zrównoważona bankowość