Struktura zatrudnienia

 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A.
(w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2022 r.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A.
Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska Zatrudnienie w Santander Bank Polska S.A. Łącznie
2022 11 976 9 920 21 896
2021 11 581 9 584 21 165
2020 13 158 10 671 23 829
2019 14 032 11 118 25 150
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia.
 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Liczba pracowników Banku w podziale na płeć i czas zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby).
Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba pracowników Banku w podziale na płeć i czas zatrudnienia (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2022 r.
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Czas nieokreślony (łącznie) 5 812 2 627 8 439
Czas określony (łącznie) 955 526 1 481
Łącznie 6 767 3 153 9 920
* Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia.
 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Liczba pracowników Banku w latach 2017-2022 (w przeliczeniu na osoby)

Liczba pracowników Banku w latach 2017-2022 (w przeliczeniu na osoby)
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba pracowników na 31 grudnia danego roku 9 920 9 584 10 671 10 867 12 641 11 489
Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia.
 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Liczba pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i płeć.
Stan na 31 grudnia 2022 r

Liczba pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i płeć. Stan na 31 grudnia 2022 r.
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Pełny wymiar czasu pracy 6 320 2 854 9 174
Niepełny wymiar czasu pracy 447 299 746
Łącznie 6 767 3 153 9 920
* Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku na podstawie umowy o pracę bez względu na status zatrudnienia.
 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Liczba pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i region.
Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i region
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Warszawa Pełny etat 1 111 803 1 914
Niepełny etat 99 76 175
Aglomeracje Pełny etat 2 481 1 504 3 985
Niepełny etat 273 184 457
Duże miasta Pełny etat 1 178 318 1 496
Niepełny etat 63 34 97
Pozostałe Pełny etat 1 550 229 1 779
Niepełny etat 12 5 17
 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Liczba pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia i region.
Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia i region.
Stan na 31 grudnia 2022 r.
Kobiety Mężczyźni Łącznie
Warszawa Stały 1 034 704 1 738
Tymczasowy 176 175 351
Aglomeracje Stały 2 447 1 438 3 885
Tymczasowy 307 250 557
Duże miasta Stały 1 047 284 1 331
Tymczasowy 194 68 262
Pozostałe Stały 1 284 201 1 485
Tymczasowy 278 33 311
Łącznie 6 767 3 153 9 920

 

 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy

Liczba pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na miejsce pracy.
Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na miejsce pracy. Stan na 31 grudnia 2022 r.
Kobiety Mężczyźni Suma
Centrum Wsparcia Biznesu 3 339 2 356 5 695
Oddziały Banku 3 428 797 4 225
 • GRI:
 • Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami2-8
  Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami

Liczba osób współpracujących z Bankiem na podstawie umowy B2B (w przeliczeniu na osoby).
Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba osób współpracujących z Bankiem na podstawie umowy B2B (w przeliczeniu na osoby).
Stan na 31 grudnia 2022 r.
Kobiety 9
Mężczyźni 41
Łącznie 50
 • GRI:
 • Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami2-8
  Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami

Liczba osób świadczących pracę na rzecz Banku, nie będących jej pracownikami i których praca jest kontrolowana przez Bank (w przeliczeniu na osoby), w podziale na płeć i rodzaj umowy.
Stan na 31 grudnia 2022 r.

 

Liczba osób świadczących pracę na rzecz Banku, nie będących jej pracownikami i których praca jest kontrolowana przez Bank (w przeliczeniu na osoby), w podziale na płeć i rodzaj umowy. Stan na 31 grudnia 2022 r.
Stan na 31.12.2022 r. Średnia liczba w ciągu 2022 r.
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Umowa zlecenia ze stawką godzinową (w tym umowy stażystów) 1 202 576 1 778 1 082 496 1 578
Umowa o dzieło 0 0 0 0 0 0
 • GRI:
 • Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej202-1
  Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej

Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zatrudnionych w Banku, w stosunku do minimalnej płacy krajowej w 2022 r. Stan na 31 grudnia 2022 r.

Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn zatrudnionych w Banku, w stosunku do minimalnej płacy krajowej w 2022 r. Stan na 31 grudnia 2022 r.
Stan na 31.12.2022 r.
Kobiety Mężczyźni
Wynagrodzenie pracownika najniższego szczebla w organizacji* 4 383,95 4 340,00
Stosunek wynagrodzenia pracownika najniższego szczebla w organizacji do krajowej płacy minimalnej 145,6% 144,2%
* Wynagrodzenie pracowników najniższego szczebla zostało ustalone w odniesieniu do stanowiska opiekun klienta/opiekun relacji z klientem. Wynagrodzenia w Santander Bank Polska ustalane są w oparciu o wycenę rynkową.

Rotacja pracowników

 • GRI:
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania401-1
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników Banku na podstawie umowy o pracę, liczba odejść (w przeliczeniu na osoby) i wskaźnik rotacji w 2022 r.

Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników Banku na podstawie umowy o pracę, liczba odejść
(w przeliczeniu na osoby) i wskaźnik rotacji w 2022 r.
Liczba pracowników na koniec 2022 Liczba nowozatrudnionych pracowników w ciągu 2022 roku (liczba osób przyjętych do pracy, zatrudnienie na umowę o pracę) w podziale na płeć* Udział nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie pracowników** Liczba odejść z pracy*** Wskaźnik rotacji pracowników w podziale na płeć w łącznej liczbie pracowników ****
Kobiety 6 767 1 148 17% 1 140 17%
Mężczyźni 3 153 638 20% 513 16%
Łącznie 9 920 1 786 18% 1 653 17%
* Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w Banku, bez względu na status zatrudnienia. W przypadku zatrudnienia osoby dwukrotnie w ciągu roku, wykazywana jest raz.
** W odniesieniu do liczby 9 920 – liczba pracowników bez względu na status zatrudnienia.
*** Dane dotyczą liczby osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, bez względu na status zatrudnienia. Liczba odejść z 2022 roku. Jeśli jedna osoba odeszła dwukrotnie, jest wykazywana raz.
**** Stosunek odejść pracowników, w podziale na płeć, w raportowanym okresie do liczby wszystkich pracowników, w podziale na płeć, zatrudnionych w Banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2022 r.
 • GRI:
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania401-1
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, liczba odejść nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby). Wskaźnik rotacji nowozatrudnionych pracowników Banku w podziale na wiek w 2022 r. Stan na 31 grudnia 2022 r.

 

Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, liczba odejść nowozatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby). Wskaźnik rotacji nowozatrudnionych pracowników Banku w podziale na wiek w 2022 r. Stan na 31 grudnia 2022 r.
Liczba pracowników Liczba nowozatrudnionych pracowników Odsetek nowozatrudnionych pracowników Liczba odejść wśród pracowników Wskaźnik rotacji pracowników
do 30 lat 1 592 881 55% 460 29%
30-50 lat 6 501 853 13% 993 15%
powyżej 50 lat 1 827 52 3% 200 11%
Łącznie 9 920 1 786 18% 1 653 17%
 • GRI:
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania401-1
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

Liczba nowozatrudnionych pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i regiony w 2022 r. Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba nowozatrudnionych pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i regiony w 2022 r. Stan na 31 grudnia 2022 r.
Miejsce zatrudnienia Pracownicy Kobiety Mężczyźni Łącznie Odsetek nowozatrudnionych pracowników
Warszawa 2 099 214 211 425 20,25%
Aglomeracje 4 442 394 284 678 15,26%
Duże miasta 1 593 220 95 315 19,77%
Pozostałe 1 796 320 48 368 20,49%
Łącznie 9 920 1 148 638 1 786 18%
 • GRI:
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania401-1
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

Liczba odejść pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i regiony w 2022 r.
Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba odejść pracowników Banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć i regiony w 2022 r.
Stan na 31 grudnia 2022 r.
Miejsce zatrudnienia Pracownicy Kobiety Mężczyźni Łącznie Odsetek odejść pracowników
Warszawa 2 099 162 150 312 14,86%
Aglomeracje 4 442 384 223 607 13,67%
Duże miasta 1 593 230 78 308 19,33%
Pozostałe 1 796 364 62 426 23,72%
Łącznie 9 920 1 140 513 1 653 16,66%
 • GRI:
 • Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia404-1
  Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia

Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Banku, w podziale na płeć.
Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Banku, w podziale na płeć.
Stan na 31 grudnia 2022 r.
Płeć Liczba zapewnionych godzin szkoleniowych Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
Kobiety 354 221,9 47,09
Mężczyźni 106 643,26 29,93
Łącznie 460 865,16 41,58
 • GRI:
 • Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia404-1
  Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia

Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Banku (w podziale na kategorie zatrudnienia).
Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Banku (w podziale na kategorie zatrudnienia).
Stan na 31 grudnia 2022 r.
Kategoria pracownika Łączna liczba pracowników Liczba godzin szkoleniowych zapewnionych pracownikom Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika
Kierownictwo wyższego szczebla 109 1 102,13 10,11
Kierownictwo niższego szczebla 437 4 758,03 10,89
Pozostali pracownicy 10 538 455 005 43,18
Łącznie 11 084 460 865,16 nie dotyczy

Różnorodność

 • GRI:
 • Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności).405-1
  Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności).

Wskaźnik dot. pracowników Banku według kategorii zatrudnienia, grup wiekowych i płci.
Stan na 31 grudnia 2022 r.

Wskaźnik dot. pracowników Banku według kategorii zatrudnienia, grup wiekowych i płci.
Stan na 31 grudnia 2022 r.
Pracownicy Liczba pracowników w Banku % pracowników w Banku
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Kategoria na tle wszystkich pracowników
Wyższa kadra zarządzająca* do 30 lat 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
30-50 lat 28 50 78 25,00% 44,64% 69,64%
powyżej 50 lat 14 20 34 12,50% 17,86% 30,36%
Łącznie 42 70 112 0,42% 0,71% 1,13%
Pozostali menedżerowie do 30 lat 10 13 23 0,80% 1,04% 1,83%
30-50 lat 524 423 947 41,75% 33,71% 75,46%
powyżej 50 lat 179 106 285 14,26% 8,45% 22,71%
Łącznie 713 542 1 255 7,19% 5,46% 12,65%
Pozostali pracownicy do 30 lat 1 070 499 1 569 12,52% 5,84% 18,36%
30-50 lat 3 834 1 637 5 471 44,87% 19,16% 64,03%
powyżej 50 lat 1 107 397 1 504 12,96% 4,65% 17,60%
Łącznie 6 011 2 533 8 544 60,59% 25,53% 86,13%
* W kategorii nie jest uwzględniany Zarząd, który rozumiany jest jako kategoria „Najwyższa kadra kierownicza”.
 • GRI:
 • Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników405-1
  Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników

Pracownicy zagraniczni* Banku (w przeliczeniu na osoby). Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba pracowników zagranicznych według grup wiekowych i płci
Liczba pracowników zagranicznych
według grup wiekowych i płci
Odsetek pracowników zagranicznych według wieku i płci
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
do 30 lat 27 13 40 0,27% 0,13% 0,40%
30-50 lat 13 7 20 0,13% 0,07% 0,20%
powyżej 50 lat 1 4 5 0,01% 0,04% 0,05%
Łącznie 41 24 65 0,41% 0,24% 0,66%
* Pracownik zagraniczny – osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę w Santander Bank Polska S.A. posiadająca obywatelstwo inne niż polskie.
 • GRI:
 • Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego2-9
  Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
 • Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników405-1
  Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników

Liczba Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku według grup wiekowych i płci. Stan na 31 grudnia 2022 r.

Liczba Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku według grup wiekowych i płci. Stan na 31 grudnia 2022 r.
Członkowie organu zarządczego Liczba członków w każdej grupie Odsetek członków w każdej grupie
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zarząd do 30 lat 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
30-50 lat 0 5 5 0,0% 55,6% 55,6%
powyżej 50 lat 1 3 4 11,1% 33,3% 44,4%
Łącznie 1 8 9 11,1% 88,9% 100,0%
Rada Nadzorcza do 30 lat 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
30-50 lat 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0%
powyżej 50 lat 4 6 10 40,0% 60,0% 100,0%
Łącznie 4 6 10 40,0% 60,0% 100,0%
 • GRI:
 • Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników405-1
  Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników

Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku będący cudzoziemcami (w osobach).
Stan na 31 grudnia 2022 r.

Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej Banku będący cudzoziemcami (w osobach). Stan na 31 grudnia 2022 r.
Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej będący cudzoziemcami Liczba członków będących cudzoziemcami w każdej grupie Odsetek cudzoziemców według wieku i płci w sumie (członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej)
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
do 30 lat 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%
30-50 lat 0 1 1 0,00% 5,26% 5,26%
powyżej 50 lat 1 6 7 5,26% 31,58% 36,84%
Łącznie 1 7 8 5,26% 36,84% 42,10%

Wynagrodzenie

 • GRI:
 • Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska405-2
  Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet zatrudnionych w Banku do wynagrodzenia mężczyzn zatrudnionych w Banku, w podziale na kategorie zatrudnienia

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet zatrudnionych w Banku do wynagrodzenia mężczyzn zatrudnionych w Banku, w podziale na kategorie zatrudnienia
Kategoria zatrudnienia Wynagrodzenie podstawowe* Wynagrodzenie**
Wyższa kadra zarządzająca bez Zarządu 85,60% 82,40%
Pozostali menadżerowie 79,81% 77,40%
Pozostali pracownicy 68,95% 69,40%
* Wynagrodzenie podstawowe – wynagrodzenie bez żadnych dodatkowych kwot, takich jak bonusy, premie, kwoty należne z tytułu nadgodzin.
** Wynagrodzenie – wynagrodzenie podstawowe wraz z dodatkowymi kwotami wypłacanymi pracownikowi. Do przykładowych kwot wypłacanych pracownikowi mogą należeć te wynikające ze stażu pracy, w tym środki pieniężne i bonusy. Dane nie są gromadzone w podziale na regiony. Zmienne elementy wynagrodzenia nie zostały uwzględnione w obliczeniach.

Stanowiska kierownicze w Banku w podziale na płeć

Stanowiska kierownicze w Banku w podziale na płeć
Kategoria zatrudnienia Kobiety Mężczyźni
Najwyższa kadra zarządzająca (Zarząd) 1 8
Wyższa kadra zarządzająca 42 69
Pozostali menadżerowie 682 511

BHP

 • GRI:
 • Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą403-9
  Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą

Wypadki (incydenty) przy pracy w Banku podziale na płeć*

* Biuro BHP Banku nie zbiera informacji dotyczących wypadków czy urazów osób wykonujących pracę, niebędących zatrudnionymi przez organizację. Wszystkie informacje o zdarzenia wypadkowych są przekazywane do koordynatorów firm zewnętrznych zgodnie z prawem. Z tego powodu zestawienie nie zawiera informacji dotyczących urazów osób świadczących pracę dla organizacji, ale nie będących pracownikami.

Wypadki (incydenty) przy pracy w Banku podziale na płeć*
Łączna liczba urazów związanych
z pracą: pracownicy Banku,
w podziale na płeć
Współczynnik urazów związanych
z pracą w oparciu o 200 000
przepracowanych godzin
Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Średnia
Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku urazów związanych z pracą 0 0 0 0 0 0
Liczba poważnych w skutkach urazów związanych z pracą (z wyłączeniem ofiar śmiertelnych) 0 0 0 0 0 0
Liczba podlegających rejestracji urazów związanych z pracą (wraz z ofiarami śmiertelnymi) 25 6 31 0,54 0,25 0,44
Łączna liczba urazów związanych z pracą dla wszystkich pracowników 25 6 31 0,54 0,25 0,44
Liczba zidentyfikowanych, charakteryzujących się wysokim potencjałem incydentów związanych z pracą 0 0 0
Liczba zidentyfikowanych zdarzeń potencjalnie wypadkowych 0 0 0

Ocena jakości pracy

 • GRI:
 • Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia404-3
  Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia

Odsetek pracowników Banku podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia w 2022 r.

% pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy, według płci

Odsetek pracowników Banku podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według płci i kategorii zatrudnienia w 2022 r.
Kategoria zatrudnienia % pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy, według płci % pracowników podlegających regularnym przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
Kierownictwo wyższego szczebla 100% 100% 100% 100%
Kierownictwo niższego szczebla 93% 93% 100% 100%
Pozostali pracownicy 79% 85% 100% 100%
Łącznie 81% 86% 100% 100%