• GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi dla istotnego tematu raportowania: Wartości i etyka3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi dla istotnego tematu raportowania: Wartości i etyka
 • Informowanie o istotnych kwestiach2-16
  Informowanie o istotnych kwestiach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
 • Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań2-25
  Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań
 • Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw2-26
  Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw
 • GPW:
 • Kodeks etykiG-P2
  Kodeks etyki
 • Mechanizm zgłaszania naruszeńG-P4
  Mechanizm zgłaszania naruszeń

Temat z Matrycy Istotności: Wartości i etyka

Od wszystkich naszych pracowników wymagamy działania w zgodzie z przyjętym przez Bank systemem wartości. Utrwalamy standardy etyczne, rozwijamy kulturę odpowiedzialnego działania zgodnie z hasłem „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”.

Przyjęte w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska, jak również w Santander Bank Polska S.A. standardy etyczne zdefiniowaliśmy w „Generalnym Kodeksie Postępowania” (Kodeks). Określa on szczegółowo zasady etyczne, informuje o konsekwencjach związanych z ich nieprzestrzeganiem oraz prezentuje przykłady zachowań pożądanych w konkretnych sytuacjach.

Postanowienia Kodeksu dotyczą między innymi:

 • zakazu konkurencji,
 • konfliktu interesów,
 • relacji z dostawcami,
 • relacji z klientami,
 • przyjmowania korzyści,
 • przeciwdziałania korupcji,
 • zachowania poufności informacji,
 • ochrony danych osobowych,
 • marketingu i sprzedaży usług finansowych,
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • postępowania na rynkach papierów wartościowych,
 • obowiązków w zakresie informacji księgowych i finansowych,
 • relacji z urzędnikami publicznymi,
 • praw własności intelektualnej.

Za opracowanie, wdrożenie oraz stosowanie Kodeksu odpowiada komórka ds. zgodności, którą wspiera w tym zakresie jednostka ds. zasobów ludzkich. Nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu przez pracowników pełnią Komitet Ryzyka Regulacyjnego i Reputacyjnego, Zarząd oraz Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności przy Radzie Nadzorczej.

Kodeks podlega corocznym przeglądom – w 2022 roku dokonywano zmian w zapisach m.in. w zakresie zachowań korporacyjnych TEAMS.

Dokument jest jawny i można go znaleźć na naszej stronie internetowej

W Banku obowiązkowe jest szkolenie „Generalny Kodeks Postępowania, przeciwdziałanie korupcji i zapobieganie ryzyku odpowiedzialności karnej”, dotyczące podstawowych standardów postępowania dla wszystkich pracowników. Jest systematycznie realizowane przez nowozatrudnionych pracowników

Zapisy Kodeksu uzupełniają następujące dokumenty wewnętrzne Banku:

 • Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych”,

 • „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy”,

 • „Program antykorupcyjny”,

 • „Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów”,

 • Polityka „Szacunek i godność (Whistleblowing)”.

 • Polityka „Szacunek i godność”.

„Generalny Kodeks Postępowania” oraz „Polityka zgłaszania naruszeń (whistleblowing)” opisują sposoby zgłaszania przypadków naruszenia prawa i standardów korporacyjnych. Pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń w szczególności poprzez:

 • aplikację KLAKSON;

 • telefonicznie: etyczny telefon zaufania, relacyjny telefon zaufania*;

 • mailowo: etyka@santander.pl;

 • pocztą na adres: Santander Bank Polska S.A., Pl. Wł. Andersa 5, 51-894 Poznań.

*Relacyjny telefon zaufania istniał jako kanał zgłoszeń naruszeń do 30 listopada 2022.

Zgłoszenia można składać anonimowo. Sygnalistom gwarantujemy pełne wyjaśnienie zgłoszonej sprawy oraz zapewnienie poufności. Po wyjaśnieniu i weryfikacji zgromadzonych informacji, wobec osób, których dotyczy zgłoszenie, mogą zostać podjęte działania dyscyplinarne lub działania o innym charakterze. Wobec osób zgłaszających obowiązuje zakaz stosowania środków o charakterze represyjnym i wyciągania wobec nich jakichkolwiek konsekwencji za zgłoszenie nieprawidłowości. Stosujemy także dobre praktyki branżowe zebrane w „Kodeksie etyki bankowej”, opracowanym przez Związek Banków Polskich.

Istnieje także możliwość konsultacji zdarzeń z obszaru relacji pracowniczych, kontaktując się poprzez relacyjny telefon zaufania.

 • GRI:
 • Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufaniaWskaźnik własny
  Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania

W 2022 r. otrzymaliśmy 131 zgłoszeń na kanały whistleblowingowe (w tym na „skrzynkę etyka”, poprzez aplikację oraz telefon zaufania).

Chief Compliance Officer Banku jest odpowiedzialny za funkcjonowanie procedur zgłaszania naruszeń, a wyznaczeni pracownicy funkcji zapewnienia zgodności są upoważnieni do przyjmowania zgłoszeń i podejmowania działań następczych. Omawiane kanały są także wykorzystywane w spółkach zależnych Santander (Factoring sp. z o.o., Santander Leasing S.A., Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.).

 • GRI:
 • Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w Banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej BankuWskaźnik własny
  Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w Banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej Banku

W 2022 r. kontynuowaliśmy działania zachęcające pracowników do dialogu i zgłaszania nieprawidłowości. Należą do nich:

 • akcje komunikacyjne, np. „Whistleblowing – jako forma speak up”, „Wieści z kanałów whistleblowingowych”,
 • edukacja pracowników na temat niepożądanych zachowań z dziedziny relacji pracowniczych i sposobów reagowania na nie, np. cykle artykułów o dyskryminacji przeznaczonych dla menadżerów, cykl spotkań o mobbingu,
 • wyciągnięcie wniosków dla kadry menadżerskiej z postępowań wyjaśniających z 2021 r.,
 • spotkania dyrektora Biura Etyki i Relacji z członkami zarządu, dzielenie się rekomendacjami przygotowanymi na bazie zgłoszonych spraw pracowniczych.

Monitorujemy skuteczność tych działań – od 2022 roku do wybranej grupy pracowników kierowana jest ankieta, której jednym z tematów są kanały zgłaszania naruszeń i ich postrzeganie. W oparciu o wyniki badania opracowywany jest raport z funkcjonowania kanałów whistleblowingowych. Jest on podstawą do dokonania oceny kwestii etycznych w Banku przez Radę Nadzorczą.

Konflikty interesów

 • GRI:
 • Konflikt interesu2-15
  Konflikt interesu

Obowiązkiem naszych pracowników jest priorytetowe traktowanie interesów Banku, klientów i innych interesariuszy, które nie mogą być podporządkowane ich interesom prywatnym. Zagadnienia te reguluje „Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w Santander Bank Polska S.A.”, która precyzuje odpowiednie postanowienia „Generalnego Kodeksu Postępowania” odnoszące się do takich kwestii, jak:

 • zakaz specjalnego traktowania lub oferowania specjalnych warunków zatrudnienia ze względu na powiązania osobiste lub rodzinne,
 • zakaz czerpania dodatkowych korzyści ze stanowiska zajmowanego w Grupie Santander Bank Polska, z wyjątkiem przypadków jednoznacznie dopuszczalnych,
 • zakaz uczestnictwa w zatwierdzaniu transakcji lub wpływania na transakcje z osobami powiązanymi ekonomicznie lub rodzinnie, występującymi w charakterze beneficjentów lub gwarantów.

„Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w Santander Bank Polska S.A.” reguluje także przypadki konfliktu interesów:

 • pomiędzy klientami,
 • pomiędzy Bankiem a jego klientami,
 • wynikającego z relacji pomiędzy podmiotem zależnym a Bankiem pełniącym funkcję podmiotu dominującego,
 • pomiędzy podmiotami Grupy a członkami ich organów zarządzających,
 • ze znaczącymi akcjonariuszami podmiotów zależnych,
 • pomiędzy Bankiem a jego dostawcami, osobami trzecimi lub głównymi partnerami biznesowymi,
 • pomiędzy liniami oraz/lub jednostkami biznesowymi Banku,
 • pomiędzy dwoma podmiotami zależnymi.
 • członkami Rady Nadzorczej lub Zarządu Banku lub pomiędzy członkami tych organów a pozostałymi pracownikami (powstający m. in. w rezultacie relacji pozasłużbowych wynikających z pokrewieństwa lub powinowactwa).
 • Bankiem a innymi powiązanymi stronami niż wymienione powyżej.

Oceny potencjalnego konfliktu interesów z udziałem naszych pracowników dokonują eksperci z Obszaru Zapewnienia Zgodności. Mają oni prawo zażądać określonych danych lub informacji na temat warunków osobistych lub zawodowych, które mogą mieć wpływ na wykonywanie obowiązków przez pracowników i na podejmowane przez nich decyzje.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zapobiegają konfliktom interesów po pierwsze przez unikanie aktywności zawodowej mogącej prowadzić do powstania takiego konfliktu. Nie mogą również brać udziału w rozstrzyganiu spraw w przypadku zaistnienia lub możliwości powstania konfliktu interesów ich dotyczących, a także są zobowiązani do informowania Banku o takich sytuacjach. Kwestie ewentualnego konfliktu interesów Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej są badane przed ich powołaniem do tych organów oraz w ramach cyklicznych wtórnych ocen odpowiedniości.

W naszych okresowych sprawozdaniach finansowych ujawniamy interesariuszom:

 • członkostwo w zarządach/radach nadzorczych innych organizacji;
 • posiadanie udziałów w przedsiębiorstwach dostawców i innych interesariuszy;
 • istnienie w spółce akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny;
 • strony powiązane, relacje i transakcje z nimi, a także wymagalne należności.

Informacje o ocenie odpowiedniości Członków Zarządu Banku i Rady Nadzorczej przekazujemy KNF (zgodnie z naszymi politykami odpowiedniości członków organów Banku, dokonujemy ponownej oceny w zakresie poświęcania przez Członka Zarządu czy Rady Nadzorczej wystarczającej ilości czasu, jeśli obejmuje on dodatkową funkcję dyrektorską lub zaczyna wykonywać inne mające znaczenie działalności, w tym polityczne. Ocena odpowiedniości członków Rady Nadzorczej jest dokonywana na Walnym Zgromadzeniu, dokumenty są publikowane na stronie im poświęconej.)

 • Ponadto, Bank realizuje obowiązek informacyjny, związany z ujawnieniem stanu posiadania znacznych pakietów akcji, w przypadkach określonych w Ustawie o ofercie publicznej. Kwestie ujawniania konfliktów interesów ujęte są też w „Regulaminie inwestowania przez Osoby powiązane lub na ich rachunek w Instrumenty finansowe w Santander Bank Polska”. Na jego podstawie:

  „Osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane zobowiązane są do przekazywania do:

 • Komisji Nadzoru Finansowego oraz

 • Banku

 • informacji o każdej transakcji zawieranej na ich rachunek w odniesieniu do akcji Banku, instrumentów dłużnych Banku, instrumentów pochodnych lub innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych.”

Przeciwdziałanie korupcji

 • GRI:
 • Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)205-2
  Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)
 • Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie205-3
  Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
 • GPW:
 • Polityka antykorupcyjnaG-P3
  Polityka antykorupcyjna

Działamy zgodnie z zasadą „zero tolerancji dla korupcji”. Kwestie antykorupcyjne reguluje „Generalny Kodeks Postępowania”, a dodatkowo precyzuje „Program antykorupcyjny”, który dotyczy między innymi:

 • wręczania upominków i zaproszeń urzędnikom publicznym,
 • upominków i zaproszeń wręczanych pracownikom,
 • relacji ze stronami trzecimi,
 • stosowania dodatkowych mechanizmów kontrolnych,
 • kanałów do zgłaszania przypadków naruszenia zasad.

W 2022 r. nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku korupcji, nie zostały też wszczęte postępowania sądowe dotyczące praktyk korupcyjnych przeciwko Bankowi ani jego pracownikom.

Tak jak w poprzednim roku, pracownikom i Członkom Zarządu:

 • przekazujemy polityki i procedury antykorupcyjne w ramach standardowego procesu komunikowania regulacji wewnętrznych,
 • udostępniamy szkolenie e-learningowe dotyczące zagadnień związanych z „Generalnym Kodeksem Postępowania” i „Programem antykorupcyjnym” oraz Corporate Defense.
Szkolenia antykorupcyjne
Szkolenia antykorupcyjne w liczbach w 2022 r.: Liczba pracowników według kategorii zatrudnienia, którym przypisano szkolenie Liczba pracowników, którym została zakomunikowana polityka i procedury antykorupcyjne % pracowników, którym została zakomunikowana polityka i procedury antykorupcyjne Liczba pracowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie zwalczania korupcji % pracowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie zwalczania korupcji
Członkowie Zarządu Banku 9 9 100% 9 100%
Przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla Banku* 66 66 100% 65 98%
Przedstawiciele kierownictwa średniego szczebla Banku** 613 613 100% 603 98%
Pozostali pracownicy Banku 9 093 9 091 99,97% 8 911 98%
Łącznie Bank:*** 9 781 9 779 99% 9 588 97%

* Pracownicy z wyłączeniem Członków Zarządu i kierownictwa średniego szczebla Santander Bank Polska S.A.
** Pozostali menedżerowie Santander Bank Polska S.A.
*** Liczba nie zawiera pracowników długoterminowo nieobecnych w pracy.

Nie dysponujemy danymi w zakresie przeszkolenia Rady Nadzorczej w zakresie zwalczania korupcji. Nie gromadzimy też danych w zakresie komunikacji procedur antykorupcyjnym partnerom biznesowym. Nie gromadzimy danych w podziale na regiony.