Wyniki w obszarze środowiskowym

Metodyka kalkulacji emisji CO₂

Do obliczeń poziomów emisji CO2 wykorzystano standardy Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol), według poprawionej wersji: ‘A Corporate Accounting and Reporting Standard revised edition, GHG Protocol Scope 2 Guidance Amendment to the GHG Protocol Corporate Standard’ oraz ‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’.

Zastosowano współczynniki emisji opracowane przez brytyjski ‘Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA 2022), Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami oraz Urząd Regulacji Energetyki. W porównaniu z rokiem bazowym 2021 nie dokonano zmian w metodyce obliczeń. W celu przeprowadzenia kalkulacji emisji gazów cieplarnianych zastosowano konsolidację danych opartą na kontroli operacyjnej. Obliczenia zostały wykonane jedynie dla Santander Bank Polska S.A. W kalkulacjach zostały użyte wartości GWP (Global warming potential) oparte na IV wydaniu raportu IPPC (The Intergovernmental Panel on Climate Change). Podczas kalkulacji uwzględniono emisje pochodzące z następujących gazów cieplarnianych CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF.

Emisje biologiczne

Emisje biologiczne
Poza zakresem Źródło emisji Zużycie Jednostka Typ danych Wskaźnik emisyjności kgCO2e/jdn Zródło Emisje tCO2e
Benzyna – flota – emisje biogeniczne 1 574 765,3 litry Rzeczywiste 0,083 DEFRA 2022 130,6
ON – flota – emisje biogeniczne 7 538,8 litry Rzeczywiste 0,110 DEFRA 2022 0,8
ON na potrzeby agregatów– emisje biogeniczne 1 500,0 litry Rzeczywiste 0,110 DEFRA 2022 0,2

Poniższa tabela opisuje zakres kalkulacji emisji, źródła emisji oraz metodykę obliczeń:

Zakres kalkulacji emisji, źródła emisji oraz metodyka obliczeń
Zakres Źródła emisji ujęte w raporcie Metodyka obliczeń
Zakres 1 Wyciek czynników chłodniczych R410A

R407C

R32

Emisje obliczone na podstawie danych o wolumenie uzupełnionego czynnika R410A, R407C, R32 dostarczonych przez Santander oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022 oraz baz EPA / Schiessl (R32).
Emisje ze źródeł mobilnych
  1. olej napędowy
  2. benzyna
Emisje obliczone na podstawie danych o zużyciu oleju napędowego oraz benzyny na potrzeby floty transportowej, dostarczonych przez Santander, oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.
Emisje ze źródeł stacjonarnych
  1. gaz ziemny
  2. olej opałowy
  3. olej napędowy
Emisje obliczone na podstawie danych o zużyciu oleju grzewczego oraz gazu naturalnego na potrzeby grzewcze, i oleju napędowego na potrzeby generatorów awaryjnych, oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.
Zakres 2 Energia elektryczna Biura Emisje obliczone na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z KOBiZE.

Emisje Market Based obliczone na podstawie danych o strukturze paliw dostawców. Z powodu braku wiedzy o dostawcach w niektórych z użytkowanych przez Santander lokalach, posłużono się % strukturą dostawców w oddziałach Banku.

Praca zdalna* Brak danych rzeczywistych – estymacja na podstawie osobo-dni spędzonych na pracy zdalnej oraz założeniu, że osoba pracująca zdalnie zużywa 0,12 KWh na godzinę pracy.

Emisje obliczone na podstawie estymowanego zużycia oraz współczynnika emisyjności sieci pozyskanego z KOBiZE.

Ciepło sieciowe Biura Brak danych rzeczywistych – estymacja na podstawie benchmarków rocznego zużycia ciepła na mkw powierzchni (pozyskanych z Ustawowego Audytu Energetycznego za rok 2020) oraz powierzchni użytkowanych lokali (ogrzewanych ciepłem sieciowym). Obliczenia uwzględniają lokalizacje opuszczone w ciągu roku 2022, lecz tylko w takim wymiarze dniowym, w jakim były one użytkowane przez Bank.

Emisje obliczone na podstawie estymowanego zużycia oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.

Zakres 3 Podróże biznesowe Najem aut Emisje obliczone na podstawie danych o dystansie przebytym najmowanymi autami, dostarczonych przez Santander oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.
Transport autobusami Brak danych rzeczywistych – założono dystans 100 km na każdy wykupiony przejazd autobusem.

Emisje obliczono jako iloczyn estymowanej długości trasy i ilości wykupionych przejazdów, oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.

Transport kolejowy Brak danych rzeczywistych – założono dystans 200 km na każdy wykupiony przejazd kolejowy.

Emisje obliczono jako iloczyn estymowanej długości trasy i ilości wykupionych przejazdów, oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.

Transport lotniczy Emisje obliczone na podstawie danych o dystansie przebytym drogą krajową (z podziałem na loty krajowe, europejskie oraz międzynarodowe), dostarczonych przez Santander, oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.
* W celu zachowania spójności z metodyką z lat ubiegłych emisje z zużycia energii podczas pracy zdalnej przypisano do zakresu 2. Wynika to z faktu, że tylko energia została uwzględniona podczas kalkulacji (nie inne źródła emisji podczas pracy zdalnej takie jak ogrzewanie czy wykorzystanie sprzętu). Bank jest w trakcie rewizji dotychczasowej metodyki.

Emisje GHG (w tonach CO2e)

Emisje GHG (w tonach CO2e)
2022 2021
Zakres 1 5 264,9 5 957,1
Zakres 2 (location-based) 26 348,7 29 175,5
Zakres 2 (market -based) 14 234,9 15 513,0
Zakres 3 (business travel) 870,1* 94,7*
Łącznie Zakres 1+2 (location-based) 31 613,6 35 132,6
Łącznie Zakres 1+2 (market -based) 19 499,8 21 470,1
*Korzystano wyłącznie z danych location based DEFRA

Zużycie energii elektrycznej w 2021 i 2022 r.

Zużycie energii elektrycznej w 2021 i 2022 r.
Zużycie energii [MWh] 2021 2022
Całkowite zużycie energii elektrycznej 26 449,30 21 670,20
W tym całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 14 174,30 9 551,29
W tym z:
gazu ziemnego 12 399,38 9 227,10
oleju opałowego 1 549,37 308,28
oleju napędowego 225,55 15,91

Flota Banku

Flota Banku
2021 2022
Liczba samochodów na benzynę 13 12
Liczba samochodów z napędem diesel 2 3
Liczba samochodów hybrydowych/elektrycznych 1 303 1 310

Podróże służbowe

Podróże służbowe
Wskaźnik 2019 2020 2021 2022
Liczba delegacji w przeliczeniu na jednego pracownika 3,17 1,55 0,60 1,05

Redukcje zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Banku w 2021 r.

Redukcje zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Banku w 2022 r.

Zużycie oleju napędowego (w l) 7 538,8
Zmiana zużycia oleju napędowego w stosunku do 2021 r. 1 024,7
Zużycie benzyny (w l) 1 574 765,3
Zmiana zużycia benzyny w stosunku do 2021 r. 128 263,3
Średnie zużycie paliwa w przeliczeniu na jednego pracownika: 0,0063

Wykorzystane w Banku materiały według wagi i objętości

Wykorzystane w Banku materiały według wagi i objętości
Papier (kg) Magnetyczne nośniki danych (kg)
Oddziały 150 015,0 4 670,0
Centra Wsparcia Biznesu 18 077,5 13 575
Razem 2022 186 337,5 18 245
Razem 2021 1 216 560,0 13 770