• GRI:
 • Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona201-1
  Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
 • ESG:
 • Nasze podejście do Ładu korporacyjnegoG - Ład korporacyjny
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego

Wyniki finansowe i główne wskaźniki efektywności

Dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.

Klienci

Liczby klientów
2022 2021 2020 2019 2018
Liczba klientów bankowych ogółem
(w tys.)
5 695 5 432 5 215 5 049,5 4 884
Santander Internet – zarejestrowani klienci
(w tys.)
4 869 4 492 4 179 4 424 4 019
Santander Internet – klienci aktywni (w tys.) 3 285 2 998 2 756,5 2 510 2 345
Santander mobile – klienci bankowości mobilnej aktywni (w tys.) 2 452 2 194 1 865 1 577 1 338
iBiznes24 – zarejestrowane firmy
(w tys.)
20 25 21 18 17

Placówki

Liczba oddziałów i placówek partnerskich
2022 2021 2020 2019 2018
Oddziały* 351 396 468 515 612
Placówki Partnerskie 170 164 138 134 123
Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej 6 6 19 19 12

*Łącznie oddziały banku, stanowiska zewnętrzne i strefy Santander

Bankomaty i wpłatomaty

Bankomaty i wpłatomaty
2022 2021 2020 2019 2018
Bankomaty 472 610 731 774 858
Wpłatomaty 0 0 0 3 4
Urządzenia dualne 952 914 930 923 900

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe
Zysk za okres (w mln zł) 2 449,0
Zobowiązania razem (w mln zł) 211 802,8
Kapitały razem (w mln zł) 26 295,3
ROE [%] 11,4%
Wskaźnik koszty/dochody (C/I) [%] 37,9%
Wskaźnik TCR (Łączny współczynnik kapitałowy)* 21,1%
*dane w odpowiednich okresach obejmują zyski zaliczone do funduszy własnych zgodnie z mającymi zastosowanie wytycznymi EBA.

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości
Wynik 2022 Wynik 2021
Pozycja w Top 10 pracodawców (miejsce w rankingu) Certyfikat Top Employer Certyfikat Top Employer
Kobiety na stanowiskach kierowniczych (%) 34,7% 34,7%
Wyrównywanie płac mierzone EPG (%) 2,0% 2,4%
Liczba osób wzmocnionych finansowo od 1.01.2019 (tys.)  651 453 130 992
Udostępnione zielone finansowanie (w mln EUR)*  566,4 214,0
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (%) **  83,5% 82,0%
Eliminacja jednorazowych tworzyw sztucznych (% realizacji)  100% 100%
Stypendia, staże i praktyki zawodowe (liczba)  5 915 6 422
Liczba beneficjentów działań 493 461 305 652
* Zmiana prezentacji wskaźnika – dodane wyniki z Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz wskazano zgodność finansowania z System Identyfikacji Zrównoważonego Finansowania
** Zakupiona bezpośrednio przez Bank energia elektryczna
 • GRI:
 • Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego2-21
  Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego

Roczny wskaźnik całkowitego wynagrodzenia

Roczny wskaźnik całkowitego wynagrodzenia
2022 2021
Roczne całkowite wynagrodzenie najwyżej opłacanej osoby w organizacji w PLN 5 871 139* 4 530 375
Mediana rocznego, całkowitego wynagrodzenia obejmującego wszystkich pracowników organizacji, z wyłączeniem najwyżej opłacalnej osoby w PLN 117 081 96 490
Wskaźnik 5 015% 4 695%
* Wynagrodzenia nie uwzględnia dodatkowych korzyści.
 • GRI:
 • Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego2-21
  Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego

Stosunek wynagrodzenia najwyżej opłacanej osoby w organizacji do mediany wynagrodzenia

W 2022 r. stosunek wynagrodzenia najwyżej opłacanej osoby w Santander Bank Polska S.A. do mediany wynagrodzenia wszystkich pracowników organizacji (z wyłączeniem tej najwyżej opłacanej osoby) był jak 1 do 0,02. W uproszczeniu można więc powiedzieć, że wynagrodzenie najlepiej opłacanej osoby w organizacji było ok. 50 razy wyższe od mediany wynagrodzenia pozostałych pracowników.

50,15 do 1

Stosunek rocznego całkowitego wynagrodzenia dla najlepiej opłacanej osoby w organizacji
do mediany rocznego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników
(z wyłączeniem najwyżej opłacanej osoby)

 • GRI:
 • Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)205-2
  Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)
Szkolenia antykorupcyjne w liczbach w 2022 r.:
Szkolenia antykorupcyjne w liczbach w 2022 r.: Liczba pracowników według kategorii zatrudnienia, którym przypisano szkolenie Liczba pracowników, którym została zakomunikowana polityka i procedury antykorupcyjne % pracowników, którym została zakomunikowana polityka i procedury antykorupcyjne Liczba pracowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie zwalczania korupcji % pracowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie zwalczania korupcji
Członkowie Zarządu Banku 9 9 100% 9 100%
Przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla Banku* 66 66 100% 65 98%
Przedstawiciele kierowictwa średniego szczebla Banku** 613 613 100% 603 98%
Pozostali pracownicy Banku 9 093 9 091 99,97% 8 911 98%
Łącznie Bank:*** 9 781 9 779 99% 9 588 97%
* Pracownicy z wyłączeniem Członków Zarządu i Kierownictwa średniego szczebla Santander Bank Polska S.A.
** Pozostali menedżerowie Santander Bank Polska S.A.
*** Liczba nie obejmuje pracowników długoterminowo nieobecnych w pracy.
 • GRI:
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych308-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych414-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych

Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego w 2022 r.:

Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego w 2022 r.
Liczba dostawców z obrotami przekraczającymi rocznie 50 tys. zł. 1 595
W tym liczba dostawców podlegających kwalifikacji 1 038
Procent, jaki stanowią dostawcy – firmy polskie lub zagraniczne z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce 89,6%
Liczba zrealizowanych procesów zakupowych 520
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych 100%
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem kryteriów społecznych 100%