Strategie i polityki dotyczące relacji z interesariuszami

 • Relacje Banku z interesariuszami regulują następujące dokumenty:

 • „Polityka zrównoważonego rozwoju”,

 • „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”,

 • „Generalny Kodeks Postępowania”,

 • „Polityka różnorodności w składzie Zarządu Santander Bank Polska S.A.”,

 • „Polityka praw człowieka”.

Zasady i międzynarodowe wytyczne dotyczące kwestii społecznych, określające podejście Banku w tym zakresie:

 • Zasady równikowe (Equator Principles – wytyczne Międzynarodowej Korporacji Finansowej),
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ): Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ,
 • inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact,
 • wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
 • wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka,
 • Fundamentalne Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).