• GPW:
 • Struktura organów zarządczychG-P1
  Struktura organów zarządczych
 • GRI:
 • Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego2-9
  Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
 • Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego2-11
  Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego

Skład Zarządu

W 2022 roku w składzie Zarządu Santander Bank Polska S.A. nie zaszły zmiany i przedstawiał się następująco:


Michał Gajewski*

Prezes Zarządu

Andrzej Burliga
Wiceprezes Zarządu,
obszar odpowiedzialności:
Pion Zarządzania Ryzykiem

Juan de Porras Aguirre
Wiceprezes Zarządu,
obszar odpowiedzialności:
Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej


Arkadiusz Przybył
Wiceprezes Zarządu,
obszar odpowiedzialności:
Pion Bankowości
Detalicznej


Lech Gałkowski
Członek Zarządu,
obszar odpowiedzialności:
Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej


Patryk Nowakowski
Członek Zarządu,
obszar odpowiedzialności:
Pion Transformacji Cyfrowej


Carlos Polaino Izquierdo
Członek Zarządu,
obszar odpowiedzialności:
Pion Rachunkowości i Kontroli Finansowej*

 


Maciej Reluga
Członek Zarządu
obszar odpowiedzialności:
Pion Zarządzania Finansami


Dorota Strojkowska
Członkini Zarządu
obszar odpowiedzialności:
Pion Partnerstwa Biznesowego

*Na potrzeby ujawnienia GRI 2-11 wyjaśniamy, że Bank funkcjonuje w modelu dualistycznym, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, który zakłada podział kompetencji zarządczych i nadzorczych pomiędzy Zarząd i Radę Nadzorczą. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie jest jednocześnie członkiem Zarządu Banku.
*13 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwałę w sprawie powołania Marii Eleny Lanciego Pérez na Członka Zarządu Banku. Objęcie tej funkcji nastąpiło w dniu 1 stycznia 2023 r. Powołanie nastąpiło w związku z rezygnacją Carlosa Polaino Izquierdo z dniem 1 stycznia 2023 r.

Więcej o Członkach Zarządu, podziale zadań, istotnych kompetencjach, spełnieniu kryteriów niezależności i okresie sprawowania funkcji znajduje się na naszej stronie w zakładce „Relacje inwestorskie”.

Rola Zarządu i Rady Nadzorczej

 • GRI:
 • Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego2-12
  Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)
 • TCFD:
 • Opisz nadzór zarządu nad zagrożeniami i możliwościami związanymi z klimatem.TCFD – Ład korporacyjny
  Opisz nadzór zarządu nad zagrożeniami i możliwościami związanymi z klimatem.
 • TCFD:
 • Nadzór zarządu nad ryzykiem i możliwościami związanymi z klimatem. Rola kierownictwa w ocenie ryzyka i możliwości związanych z klimatem oraz zarządzaniu nimi.KE/TCFD
  Nadzór zarządu nad ryzykiem i możliwościami związanymi z klimatem. Rola kierownictwa w ocenie ryzyka i możliwości związanych z klimatem oraz zarządzaniu nimi.

Rolą Zarządu jest prowadzenie spraw Banku, reprezentowanie go, a także przygotowywanie założeń planów biznesowych i finansowych, zatwierdzanie oraz monitorowanie ich wykonywania. Zarząd regularnie informuje Radę Nadzorczą o sytuacji Banku. Członkowie Zarządu wspólnie prowadzą sprawy Banku. Ich zadania obejmują ponadto określanie misji Banku, wyznaczanie długoterminowych planów i celów strategicznych oraz powoływanie komitetów stałych i doraźnych, wyznaczanie osób odpowiedzialnych za kierowanie ich pracami. Zgodnie ze statutem Zarząd jest odpowiedzialny za wdrożenie ładu korporacyjnego w Banku oraz zapewnienie jego przestrzegania. Co najmniej dwa razy w roku Zarząd ocenia poziom przestrzegania zasad etyki w Banku.

Zakres odpowiedzialności Zarządu obejmuje zarządzanie, a Rady Nadzorczej nadzorowanie ryzykami klimatycznymi. Organy te akceptują między innymi najważniejsze polityki i systemy kontroli wewnętrznej oraz uczestniczą w przeglądach i akceptacji ryzyka.

Zarząd odpowiada za opracowanie strategii klimatycznej i wyznaczenie jej głównych celów w zgodzie ze Strategią Net Zero Grupy Banco Santander S.A. Przy podejmowaniu decyzji bierze się pod uwagę oceny, informacje oraz analizy komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, czyli Komitetu ds. Ryzyka. Komitet ten jest zaangażowany w proces identyfikacji różnych rodzajów ryzyka i szans klimatycznych, a na podstawie jego wytycznych uchwalana jest tzw. „Deklaracja akceptowalnego poziomu ryzyka”. Zarząd jest odpowiedzialny za nadzorowanie i zatwierdzanie Strategii Odpowiedzialnej Bankowości oraz integrację kryteriów ESG z ogólną strategią biznesową (w perspektywie krótko-, średnio – i/lub długoterminowej) oraz w ramach procesu zarządzania ryzykiem. Za kwestie związane z ryzykiem ESG odpowiedzialni są wszyscy Członkowie Zarządu. Pion Ryzyka pełni rolę „drugiej linii obrony” w zarządzaniu ryzykiem ESG. W najbliższym czasie planowana jest analiza działań związanych z ryzykiem środowiskowym i opracowanie pełnego modelu odpowiedzialności, z uwzględnieniem zdefiniowania roli kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza zatwierdza akceptowalny poziom ryzyka. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy także weryfikacja strategii zarządzania Bankiem oraz strategii zarządzania ryzykiem, także pod kątem długoterminowego interesu Banku. Przy podejmowaniu decyzji Rada bierze również pod uwagę oceny, informacje oraz analizy komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem.

Powoływanie Zarządu, ocena jego działań, wiedza i kompetencje członków

 • GRI:
 • Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego2-9
  Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
 • Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego2-10
  Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego
 • Wiedza zbiorowa najwyższego organu zarządczego2-17
  Wiedza zbiorowa najwyższego organu zarządczego
 • Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego2-18
  Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego

Członków Zarządu Banku powołuje się i odwołuje zgodnie z przepisami m.in. „Kodeksu spółek handlowych”, „Prawa bankowego” oraz postanowieniami naszego statutu i „Polityki mianowania i sukcesji Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.”. Powołuje ich Rada Nadzorcza, przy czym na powołanie dwóch Członków Zarządu, w tym Prezesa, musi wyrazić zgodę Komisja Nadzoru Finansowego. Kryteria stosowane przy wyborze Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wynikają również z Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie w dowolnym czasie. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

Zgodnie z obowiązującą w Banku „Polityką doboru i oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Santander Bank Polska S.A.” przy powoływaniu Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniamy kryteria zapewniające wszechstronność działania i różnorodność tych organów. Każdy Członek Zarządu podlega indywidualnej, niezależnej ocenie odpowiedniości, a Zarząd jako całość – zbiorowej, niezależnej ocenie odpowiedniości. Ocena jest także przeprowadzana zgodnie z Metodyką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ocena odpowiedniości indywidualnej oraz zbiorowej jest dokonywana co najmniej raz w roku oraz w sytuacjach wskazanych w wyżej wymienionej polityce, m.in. w przypadku zgłoszenia kandydatów na Członków Zarządu (co do zasady przed powołaniem danej osoby do składu Zarządu), w przypadku zmiany składu osobowego Zarządu czy istotnej zmiany modelu biznesowego Banku. W przypadku uznania danej osoby za nieodpowiednią do pełnienia funkcji Członka Zarządu, niezwłocznie przestaje ona pełnić funkcję.

Więcej informacji jest ujęte w Oświadczeniu dot. ładu korporacyjnego.

Skuteczność działania Zarządu i jego członków monitoruje Rada Nadzorcza. Proces oceny kwalifikacji Członków Zarządu i innych osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku prowadzi Komitet Nominacji i Komitet Wynagrodzeń przy Radzie Nadzorczej. Członkowie Zarządu podlegają również ocenie wyników w zakresie realizacji Agendy Odpowiedzialnej Bankowości. To jeden z kierunków strategicznych, wpisany w kartę celów jako obowiązkowy: Safety&Trust (ESG). KPI, za pomocą których mierzona jest jego realizacja to m.in. zielone finansowanie, pozycja w Top 10 pracodawców, liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych, niwelowanie luki płacowej między kobietami i mężczyznami (EPG). Ocena dokonywana jest 2 razy w roku (przegląd śródroczny oraz ocena roczna).

Wszyscy Członkowie Zarządu dysponują̨ wiedzą̨, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do prawidłowego wykonywania swoich funkcji. Pełnienie funkcji w Zarządzie stanowi główną działalność jego członków, choć niektórzy pełnią dodatkowo funkcje w Radach Nadzorczych podmiotów zależnych Banku, co usprawnia nadzór oraz funkcjonowanie Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska.

Członkowie Zarządu biorą udział w konferencjach i szkoleniach z dziedziny ESG. W marcu 2022 r. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej wzięli udział w dedykowanym, szkoleniu „ESG in financial sector” o tematyce zrównoważonych finansów i powiązanych regulacji. W tym roku wdrożyliśmy również przygotowane przez Grupę Santander szkolenie online „Introduction to sustainability”, które było obowiązkowe również dla Członków Zarządu.

Komitety

 • GRI:
 • Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego2-9
  Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
 • Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami2-13
  Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami

Funkcjonujące w Banku komitety stałe odpowiedzialne za zarządzanie jego wpływem na środowisko, społeczeństwo i gospodarkę to między innymi:

 • Komitet Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym ORMCO,
 • Komitet ds. Ujawnień́,
 • Komitet Zarządzania Informacją,
 • Komitet Zarządzania Ryzykiem,
 • Forum Zarządzania Ryzykiem,
 • Komitet Ryzyka Regulacyjnego i Reputacyjnego,
 • Komitet Kredytowy,
 • Lokalny Komitet Marketingu i Monitoringu Produktów,
 • Komitet Public Policy,
 • Komitet Generalny Zapewnienia Zgodności,
 • Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej*

* Kluczowym komitetem, który odpowiada za zarządzanie kwestiami zrównoważonego rozwoju i ESG jest Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej. Wspiera on Zarząd w nadzorze nad Strategią Odpowiedzialnej Bankowości oraz zrównoważonego rozwoju – zarówno na szczeblu spółki, jak i całej Grupy Santander Bank Polska. Prezes Zarządu jest zarazem przewodniczącym tego komitetu, a do jego kompetencji należą m.in. określanie strategii i celów rocznych z zakresu odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej oraz zapewnianie realizacji postanowień polityk społecznych i środowiskowych Santander Bank Polska S.A.

W skład komitetu wchodzą:

 • Prezes Zarządu Santander Bank Polska S.A.
  – Przewodniczący Komitetu;
 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Bankowości Detalicznej;
 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Partnerstwa Biznesowego;
 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Zarządzania Finansami;
 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej;
 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej;
 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Zarządzania Ryzykiem;
 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Transformacji Cyfrowej;
 • Członek Zarządu Banku zarządzający Pionem Rachunkowości i Kontroli Finansowej;
 • Dyrektor Banku zarządzający Pionem Prawnym i Zapewnienia Zgodności;
 • Dyrektor Obszaru Zapewnienia Zgodności;
 • Dyrektor Obszaru Komunikacji Korporacyjnej i Marketingu;
 • Dyrektor Biura Marki Pracodawcy;
 • Dyrektor Departamentu Partnerstwa Biznesowego;
 • Dyrektor Rozwoju Kultury Ryzyka.

Komitet jest wspierany przez Forum ESG. Zadaniem Forum jest analiza wyzwań, szans i ryzyk związanych z agendą UE Sustainable Finance, planowanie działań ESG, koordynacja ich wdrażania, a także cykliczne (minimum dwa razy w roku) przekazywanie sprawozdań do Komitetu ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej oraz Zarządu Banku. Członkami Forum ESG są menedżerowie wyższych szczebli ze wszystkich pionów i obszarów.

Więcej o roli komitetów można przeczytać w Raporcie rocznym Banku za 2022 rok.

Skład Rady Nadzorczej

Stały nadzór nad działalnością Banku sprawuje Rada Nadzorcza. W 2022 roku jej skład nie uległ zmianie i w dniu
31 grudnia 2022 roku zasiadali w niej:

Antonio Escámez Torres
Przewodniczący Rady Nadzorczej
(nie spełnia kryteriów niezależności)

José Luís de Mora
Zastępca Przewodniczącego
Rady Nadzorczej
(nie spełnia kryteriów niezależności)

Dominika Bettman
Członkini Rady Nadzorczej
(spełnia kryteria niezależności)

José García Cantera
Członek Rady Nadzorczej
(nie spełnia kryteriów niezależności)

Danuta Dąbrowska
Członkini Rady Nadzorczej
(spełnia kryteria niezależności)

Isabel Guerreiro
Członkini Rady Nadzorczej
(nie spełnia kryteriów niezależności)

David Hexter
Członek Rady Nadzorczej
(spełnia kryteria niezależności)

John Power
Członek Rady Nadzorczej
(nie spełnia kryteriów niezależności)

Jerzy Surma
Członek Rady Nadzorczej
(spełnia kryteria niezależności)


Marynika Woroszylska-Sapieha
Członkini Rady Nadzorczej
(spełnia kryteria niezależności)

Powoływanie Rady Nadzorczej

 • GRI:
 • Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego2-9
  Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
 • Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego2-10
  Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 członków powoływanych na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Członków Rady, w tym jej Przewodniczącego, wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie. Zarząd informuje Komisję Nadzoru Finansowego o składzie Rady.

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady. Wygaśnięcie mandatu następuje również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania. Mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady. Rada może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów. Rada Nadzorcza powołuje ze swoich członków Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności, Komitet do spraw Ryzyka, Komitet Nominacji oraz Komitet do spraw Wynagrodzeń a także może powołać inne komitety wspierające i usprawniające działalność Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania komitetu, w tym role i kompetencje przewodniczącego i członków komitetu, ustala regulamin uchwalony przez Radę.

Skład komitetów:

Skład komitetu
Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności Komitet
ds. Ryzyka
Komitet
Nominacji
Komitet Wynagrodzeń
Antonio Escámez Torres
(przewodniczący Rady Nadzorczej)
José Luís De Mora
(zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej)
członek komitetu członek komitetu
Dominika Bettman
(członkini Rady Nadzorczej)
członek komitetu członek komitetu członek komitetu
José García Cantera
(członek Rady Nadzorczej)
Danuta Dąbrowska
(członkini Rady Nadzorczej)
członek komitetu członek komitetu przewodnicząca
Isabel Guerreiro
(członkini Rady Nadzorczej)
David R. Hexter
(członek Rady Nadzorczej)
przewodniczący członek komitetu członek komitetu
John Power
(członek Rady Nadzorczej)
członek komitetu
Jerzy Surma
(członek Rady Nadzorczej)
członek komitetu przewodniczący członek komitetu
Marynika Woroszylska-Sapieha
(członkini Rady Nadzorczej)
członek komitetu przewodnicząca członek komitetu

Do 2025 roku Bank zobowiązał się zapewnić udział kobiet w składzie Rady Nadzorczej na poziomie od 40% do 60%* – cel ten został już osiągnięty (obecnie kobiety stanowią 40% składu Rady).

*Konieczność wprowadzenia tych zmian wynikała z potrzeby dostosowania do wymogów Rekomendacji Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego nr EBA/GL/2021/06 z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.

Więcej informacji o procesie nominacji, kryteriach niezależności członków Rady Nadzorczej znajduje się w naszym Statucie oraz regulaminie Rady Nadzorczej.

Więcej o Członkach Rady Nadzorczej, podziale zadań, istotnych kompetencjach, spełnieniu kryteriów niezależności i okresie sprawowania funkcji znajduje się na naszej stronie w zakładce „Relacje inwestorskie”.