List Michała Gajewskiego – CEO Santander Bank Polska S.A.

Szanowni Państwo,

kwestie ESG już na trwałe wpisały się w działalność instytucji finansowych. Stają się coraz ważniejsze dla wszystkich naszych interesariuszy i globalnej ekonomii. Dlatego realizacja naszej strategii ESG jest i będzie dla nas priorytetem zarówno w codziennej pracy, jak i w planowaniu długoterminowym.

Rok 2023 był wyzwaniem dla całego sektora finansowego pod kątem przygotowań do nowych wymogów regulacyjnych. Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Reporting Directive
– CSRD) nakłada na nas obowiązek raportowania danych według standardów ESRS już za obecny rok z publikacją w roku 2025. Ponadto sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju będą podlegały wymogowi atestacji przez biegłych rewidentów. Dodatkowo instytucje finansowe zobowiązane są ujawniać za rok 2023 swój współczynnik zielonych aktywów (Green Asset Ratio – GAR). Wskaźnik ten ilustruje, w jakim stopniu finansowana przez nas działalność dotyczy zrównoważonych projektów, zgodnie z definicją Taksonomii UE.

W 2023 roku powołaliśmy wewnętrzny panel ekspertów, który analizuje zrównoważone transakcje i produkty pod kątem zgodności z Taksonomią i naszym wewnętrznym systemem klasyfikacji zrównoważonego finansowania – SFCS. System ten pozwala nam precyzyjnie określić, czy nasze finansowanie jest rzeczywiście zrównoważone. Swoją analizę opieramy na kryteriach zrównoważonego rozwoju Grupy Banco Santander opracowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami i regulacjami (m. in. unijną Taksonomią). Zgodnie z tą analizą, kwota zrównoważonego finansowania udzielonego przez Grupę Santander Bank Polska za rok 2023 wyniosła 7 671 mln zł. W porównaniu z rokiem 2022 jest to wzrost o 145%!

  • GRI:
  • Oświadczenie o strategii zrównoważonego rozwoju2-22
    Oświadczenie o strategii zrównoważonego rozwoju

Regulacje są nie tylko wyzwaniem, ale także szansą. Sprawiają, że monitoring postępów w realizacji strategii ESG ma charakter ciągły. Wnoszą spójność i transparentność raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem. Ułatwiają analizę ryzyk związanych m.in. ze zmianami klimatu i przygotowaniem się na nie. Zmiany te odczuwamy już teraz, a w dłuższej perspektywie wpłyną one na funkcjonowanie wszystkich firm na świecie.

Transformacja polskiej gospodarki powinna trwale przyspieszyć. Realizacja celów określonych przez Europejski Zielony Ład wymaga synergii finansowania bankowego i funduszy publicznych. Dlatego tak potrzebne jest przyspieszenie prac nad rozwiązaniami systemowymi na poziomie samorządów i rządów. Z naszej strony, z roku na rok zwiększamy wolumen i zakres transakcji związanych z finansowaniem projektów zrównoważonych środowiskowo. Są to m. in. odnawialne źródła energii, nieruchomości efektywne energetycznie i elektromobilność. Będziemy również wspierać inwestycje w nowe technologie, takie jak magazyny energii i instalacje wodorowe.

Obszar, który rozwijamy już od kilku lat, to zarządzanie ryzykiem ESG. Zdajemy sobie sprawę, że walka ze zmianą klimatu niezmiennie pozostaje największym wyzwaniem dla globalnej gospodarki, a ryzyka i szanse związane z klimatem mają kluczowy wpływ na sektor finansowy. Dlatego definiujemy i uwzględniamy ryzyko społeczne i środowiskowe, w tym klimatyczne, w systemie holistycznego zarządzania ryzykiem banku. Rozwijamy naszą analizę, która jest przygotowywana na bazie rekomendacji TCFD. Zawiera ona ocenę szans i ryzyk klimatycznych w kilku scenariuszach i wymiarach czasowych. Na tej podstawie możemy coraz dokładniej definiować wpływ tych ryzyk na portfel banku.

Nie zwalniamy tempa także jeśli chodzi o wsparcie programów społecznych.

Konsekwentnie budujemy przyjazne środowisko pracy, które zapewnia szacunek i docenienie oraz daje możliwości rozwoju. Potwierdzają to m.in. certyfikat Great Place To Work oraz obecność na liście Diversity IN Check – zestawieniu polskich pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością i inkluzywnością. Realizujemy wiele projektów wewnętrznych, takich jak Ambasadorzy Różnorodności dla kadry najwyższego szczebla, Sieci Pracownicze, akcje edukacyjne, szkolenia, webinaria (np. Miesiąc Różnorodności) i podcast Santander Women.

Edukacja to kolejny obszar naszego zaangażowania społecznego. Nasz flagowy program Santander Universidades daje możliwości bezpłatnego zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania wiedzy. Z bezpłatnych kursów i stypendiów skorzystało już ponad 38 tys. osób z Polski, z czego 21 tys. w 2023 roku. Kontynuujemy także nasz autorski projekt edukacyjny „Finansiaki”, który ułatwia nauczycielom i rodzicom wprowadzanie dzieci w świat finansów i przedsiębiorczości. W minionym roku z materiałów edukacyjnych skorzystało ponad 16 tys. osób.

Już od 26 lat prężnie działa Fundacja Santander Bank Polska. W wolontariat Fundacji zaangażowanych jest ponad 1,5 tys. pracowników banku. Co roku wspólnie z Fundacją i spółkami z Grupy Santander organizujemy zbiórkę charytatywną „Podwójna Moc Pomagania”, w której podwajamy wpłacane kwoty. W ubiegłym roku zbieraliśmy fundusze na rozwój i funkcjonowanie czatu prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, który działa przy ogólnopolskim telefonie zaufania 116 111. Dzięki naszym klientom i wolontariuszom przekazaliśmy na ten cel ponad 700 tys. zł. W 2023 roku Fundacja Santander Bank Polska i Santander Leasing przeprowadziły ogólnopolski program grantowy dla samorządów „Razem dla eko-zmiany”. Łączna wartość przyznanych grantów w tym programie to 1 milion zł. Dzięki tym środkom sfinansujemy minimum 17 stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Nasza gospodarka może być w najbliższych latach beneficjentem globalnej przebudowy łańcuchów dostaw. Reshoringnearshoring, czyli przenoszenie inwestycji bliżej rynków konsumenckich, to procesy, które coraz mocniej wpływają na postrzeganie przez inwestorów Polski jako atrakcyjnego miejsca dla biznesu. Można oczekiwać napływu nowych inwestycji zagranicznych, które wpłyną na wzrost gospodarczy w najbliższych latach.

Globalna gospodarka wydaje się stabilna, jednak w środowisku wysokich stóp procentowych trudno będzie o silne ożywienie. Stymulatorem rozwoju polskiej gospodarki będzie odblokowanie funduszy UE. Blisko 50 miliardów euro grantów i kolejne kilkadziesiąt miliardów pożyczek może dać bardzo silny impuls rozwojowy. Prawdopodobnie te środki zostaną przeznaczone na inwestycje w sektorze energetycznym oraz na transformację polskiej gospodarki. To dobry moment na to, aby wdrożyć nową politykę energetyczną opartą o OZE.

Dzięki zrównoważonemu modelowi biznesowemu tworzymy wartość dla klientów, pracowników, akcjonariuszy, lokalnych społeczności i innych interesariuszy. Decyzje podjęte tu i teraz będą miały wpływ na świat, który zastaną kolejne pokolenia. Dlatego działamy w trosce o długofalowy wpływ na nasze otoczenie, w tym środowisko.

Michał Gajewski
Prezes Zarządu
Santander Bank Polska S.A.