Wyniki w obszarze środowiskowym

Nasze wyniki: Środowisko

Metodyka kalkulacji emisji CO₂

Do obliczeń poziomów emisji CO2 wykorzystano standardy Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol), według poprawionej wersji: ‘A Corporate Accounting and Reporting Standard revised edition, GHG Protocol Scope 2 Guidance Amendment to the GHG Protocol Corporate Standard’ oraz ‘Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, Supplement to the GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard’.

Zastosowano współczynniki emisji opracowane przez brytyjski Department for Environment Food & Rural Affairs (DEFRA 2022), Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) oraz Urząd Regulacji Energetyki. W porównaniu z rokiem bazowym 2021 nie dokonano zmian w metodyce obliczeń. W celu przeprowadzenia kalkulacji emisji gazów cieplarnianych zastosowano konsolidację danych opartą na kontroli operacyjnej. Obliczenia zostały wykonane dla Grupy Santander Bank Polska. W kalkulacjach zostały użyte wartości GWP (global warming potential) oparte na IV wydaniu raportu IPPC (The Intergovernmental Panel on Climate Change). Podczas kalkulacji uwzględniono emisje następujących gazów cieplarnianych CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3.

Zakres kalkulacji emisji, źródła emisji oraz metodykę obliczeń
Zakres Źródła emisji ujęte w raporcie Metodyka obliczeń
Zakres 1 Wyciek czynników chłodniczych R410A
R407C
R32
Emisje obliczone na podstawie danych o wolumenie uzupełnionego czynnika R410A, R407C, R32 dostarczonych przez Santander oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA2022 oraz baz EPA / Schiessl (R32).
Emisje ze źródeł mobilnych
 1. olej napędowy
 2. benzyna
Emisje obliczone na podstawie danych o zużyciu oleju napędowego oraz benzyny na potrzeby floty transportowej, dostarczonych przez Santander, oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.
Emisje ze źródeł stacjonarnych
 1. gaz ziemny
 2. olej opałowy
 3. olej napędowy
Emisje obliczone na podstawie danych o zużyciu oleju grzewczego oraz gazu naturalnego na potrzeby grzewcze, i oleju napędowego na potrzeby generatorów awaryjnych, oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.
Zakres 2 Energia elektryczna Biura Emisje obliczone na podstawie danych o zużyciu energii elektrycznej oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z KOBiZE.

Emisje market-based obliczone na podstawie danych o strukturze paliw dostawców. Z powodu braku wiedzy o dostawcach w niektórych z użytkowanych przez Santander lokalach, posłużono się % strukturą dostawców w oddziałach Banku.

Ciepło sieciowe Biura Brak danych rzeczywistych – estymacja na podstawie benchmarków rocznego zużycia ciepła na mkw powierzchni (pozyskanych z Ustawowego Audytu Energetycznego za rok 2020) oraz powierzchni użytkowanych lokali (ogrzewanych ciepłem sieciowym). Obliczenia uwzględniają lokalizacje opuszczone w ciągu roku 2022, lecz tylko w takim wymiarze dniowym, w jakim były one użytkowane przez Bank.

Emisje obliczone na podstawie estymowanego zużycia oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.

Zakres 3 Podróże biznesowe Najem aut Emisje obliczone na podstawie danych o przebytym dystansie najmowanymi autami, dostarczonych przez Santander oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.
Transport autobusami Brak danych rzeczywistych – założono dystans 100 km na każdy wykupiony przejazd autobusem.

Emisje obliczono jako iloczyn estymowanej długości trasy i ilości wykupionych przejazdów, oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.

Transport kolejowy Brak danych rzeczywistych – założono dystans 200 km na każdy wykupiony przejazd kolejowy.

Emisje obliczono jako iloczyn estymowanej długości trasy i ilości wykupionych przejazdów, oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.

Transport lotniczy Emisje obliczone na podstawie danych o przebytym dystansie drogą krajową (z podziałem na loty krajowe, europejskie oraz międzynarodowe), dostarczonych przez Santander, oraz współczynnika emisyjności pozyskanego z DEFRA 2022.
Praca zdalna Brak danych rzeczywistych – estymacja na podstawie osobo-dni spędzonych na pracy zdalnej oraz założeniu, że osoba pracująca zdalnie zużywa 0,12 KWh na godzinę pracy.

Emisje obliczone na podstawie estymowanego zużycia oraz współczynnika emisyjności sieci pozyskanego z KOBiZE.

Poniższa tabela opisuje zakres kalkulacji emisji, źródła emisji oraz metodykę obliczeń:

Emisje gazów cieplarnianych (GHG, w tonach CO₂e) – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.

Emisje gazów cieplarnianych (GHG, w tonach CO₂e) – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.
2023 2022
Zakres 1 5 138,90 5 264,90
Zakres 2 (location-based) 23 944,50 26 348,70
Zakres 2 (market-based) 13 288,80 14 234,90
Zakres 3 (business travel, praca zdalna**) 1 463,20* 870,10*
Łącznie Zakres 1+2 (location-based) 29 083,40 31 613,60
Łącznie Zakres 1+2 (market-based) 18 427,60 19 499,80
* Korzystano wyłącznie z danych location-based DEFRA
** Praca zdalna była wzięta pod uwagę zarówno w 2022 i 2023

Emisje gazów cieplarnianych (GHG, w tonach CO₂e) – dane dotyczą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska

Emisje gazów cieplarnianych (GHG, w tonach CO2e) – dane dotyczą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska
2023
Zakres 1 6 059,60
Zakres 2 (location-based) 25 743,80
Zakres 2 (market-based) 14 175,50
Zakres 3 (business travel, praca zdalna**) 1 672,70*
Łącznie Zakres 1+2 (location-based) 31 803,37
Łącznie Zakres 1+2 (market-based) 20 235,11
* Korzystano wyłącznie z danych location based DEFRA
** Praca zdalna była wzięta pod uwagę zarówno w 2022 i 2023
Prezentujemy dane o emisjach na poziomie skonsolidowanym po raz pierwszy i nie dysponujemy danymi za rok 2022 na poziomie Grupy.
 • GRI:
 • Zużycie energii w organizacji 302-1
  Zużycie energii w organizacji
 • GPW:
 • Zużycie energii i jej źródłaP4
  Zużycie energii i jej źródła

Zużycie energii elektrycznej w 2022 i 2023 r. – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.

Zużycie energii elektrycznej w 2022 i 2023 r. – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.

Zużycie energii elektrycznej w 2022 i 2023 r. – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.
Zużycie energii [MWh] 2023 2022
Całkowite zużycie energii elektrycznej 18 641,30 21 670,20
W tym całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 7 390,77 9 551,29
W tym z: gazu ziemnego 7 301,30 9 227,10
oleju opałowego 72,11 308,28
oleju napędowego 17,36 15,91

Zużycie energii elektrycznej w 2023 r. – dane dotyczą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska

Zużycie energii elektrycznej w 2023 r. – dane dotyczą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska
Zużycie energii [MWh] 2023
Całkowite zużycie energii elektrycznej 20 389,02
W tym całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 7 390,77
W tym z: gazu ziemnego 7 301,25
oleju opałowego 72,11
oleju napędowego 310,90*
Prezentujemy dane o zużyciu energii na poziomy Grupy po raz pierwszy i nie dysponujemy danymi za 2022.
* Ze względu na brak realnych danych o realnym zużyciu w litrach dla firmy Stellantis przyjęto średnie zużycie 7lge/100km wg IEA

Flota Santander Bank Polska S.A. Stan na 31 grudnia 2023 r.

Flota Santander Bank Polska S.A. Stan na 31 grudnia 2023 r.
2021 2022 2023
Liczba samochodów z napędem benzynowym 13 12 37
Liczba samochodów z napędem diesel 2 3 0
Liczba samochodów hybrydowych/elektrycznych 1 303 1 310 1 381

Podróże służbowe – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.

Podróże służbowe – dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.
Wskaźnik 2019 2020 2021 2022 2023
Liczba delegacji w przeliczeniu na 1 pracownika 3,17 1,55 0,60 1,05 1,42

Zmiany zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Santander Bank Polska S.A. w 2023 r.

Zmiany zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Santander Bank Polska S.A. w 2023 r.
Zużycie paliw transportowych
Zużycie oleju napędowego (w l) 1 652,60
Zmiana zużycia oleju napędowego w stosunku do 2022 r. -5 886,20
Zużycie benzyny (w l) 1 498 328,90
Zmiana zużycia benzyny w stosunku do 2022 r. -76 436,40
Średnie zużycie paliwa w przeliczeniu na jednego pracownika: 148,70*
* [GRI 2-4] Przedstawiamy poprawkę do informacji ujawnionych w raporcie ESG za 2022 r., gdzie wskazaliśmy, że analogiczna wartość w poprzednim roku wynosiła 0,0063, co wynikało z błędu rachunkowego – poprawna wartość za 2022 r. to 159,5.

Zużycie oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska w 2023 r.

Zużycie oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska w 2023 r.
Zużycie paliw transportowych
Zużycie oleju napędowego (w l) 29 170,37*
Zużycie benzyny (w l) 1 811 631,89**
Średnie zużycie paliwa w przeliczeniu na jednego pracownika 152,49
* Ze względu na brak danych o realnym zużyciu w litrach dla firmy Stellantis przyjęto średnie zużycie 7lge/100km wg IEA
** Ze względu na brak danych o realnym zużyciu w litrach dla firmy Stellantis przyjęto średnie zużycie 7lge/100km wg IEA
 • GRI:
 • Surowce według wagi i objętości301-1
  Surowce według wagi i objętości

Wykorzystane w Santander Bank Polska S.A. materiały według wagi i objętości

Wykorzystane w Santander Bank Polska S.A. materiały według wagi i objętości
Papier (kg)* Magnetyczne nośniki danych (kg)**
Oddziały 122 953,75 2 143,00
Centra Wsparcia Biznesu 14 675,00 70,00
Razem 2023 137 628,75 2 213,00
Razem 2022 186 337,50 18 245,00
Razem 2021 1 216 560,00 13 770,00
* Dane z systemu zamówień.
** Dane od dostawcy, który odbiera odpady.
 • GRI:
 • Surowce według wagi i objętości301-1
  Surowce według wagi i objętości

Wykorzystane w Santander Bank Polska S.A. i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska materiały według wagi i objętości

Wykorzystane w Santander Bank Polska S.A. i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska materiały według wagi i objętości
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Magnetyczne nośniki danych [kg] 2 213,00 2 550,64
Papier [kg] 137 628,75 148 007,25
Razem [kg] 139 841,75 150 557,89