Strategia i model biznesowy Grupy Santander Bank Polska

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach 2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach 2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
 • Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresieWskaźnik własny
  Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie
 • PRB:
 • Alignment1
  Alignment
 • GPW:
 • Model biznesowyI-P1
  Model biznesowy

W latach 2021-2023 Grupa Santander Bank Polska realizowała strategię opartą o przyjętą misję i sześć kierunków strategicznych:

 • „Obsesja na punkcie klienta”
 • „Troska o pracownika”
 • „Upraszczanie”
 • „Omnikanałowość”
 • „Ewolucja do otwartej platformy”
 • „Bezpieczeństwo i zaufanie”

Przyjęte kierunki strategiczne były współzależne i wskazywały najważniejsze obszary, na których koncentrowała się transformacja Grupy. Szczegóły strategii na lata 2021-2023 zaprezentowane są w Raporcie ESG za rok 2022.

Istotną częścią naszej strategii biznesowej w latach 2021-2023 roku była Strategia Odpowiedzialnej Bankowości, która określała nasze podejście do kwestii ESG. Punktem wyjścia jej realizacji były działania z zakresu wzmacniania kultury organizacyjnej i zwiększania zaangażowania Grupy w zrównoważone finansowanie.

 • Nasza misja: Pomaganie klientom indywidualnym i biznesowym w osiągnięciu codziennych sukcesów
 • Nasza wizja: Najlepsza otwarta PLATFORMA usług finansowych działająca ODPOWIEDZIALNIE i ciesząca się LOJALNOŚCIĄ pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa
 • Nasze wartości: Przyjazny | Rzetelny | Dla Ciebie
 • Zachowania: Myślę o kliencie, Angażuję się w zmiany, Podejmuję działania, Współpracuję, Zabieram głos, risk pro
 • Kierunki strategiczne: Obsesja na punkcie klienta, Troska o pracownika, Upraszczanie, Omnikanałowość, Ewolucja do Otwartej Platformy, Bezpieczeństwo i zaufanie

Bank weryfikował realizację założonych celów strategicznych na najwyższym szczeblu zarządzania poprzez monitoring osiąganych wyników w relacji do przyjętych ambicji. Ambicje te przedstawia poniższa tabela.

Ambicje Banku
Nasze ambicje
Wskaźnik koszty/dochody (C/I) <40%
Współczynnik wypłaty dywidendy 50% z zysku za okres
Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) Poziom umożliwiający wypłatę dywidendy
Koszt ryzyka kredytowego (CoR) Średnia z okresu poprzedzającego pandemię (COVID-19) obejmująca całość cyklu koniunkturalnego

W 2023 roku Grupa Santander Bank Polska zrealizowała wszystkie założone ambicje.

Strategia Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska na lata 2024-2026

Realizujemy misję pomagania klientom i pracownikom w osiąganiu codziennych sukcesów, aby zostać najbardziej dochodowym bankiem w PolsceCEL: NAJBARDZIEJ DOCHODOWY BANK W POLSCE

Nasza misja: Pomaganie klientom indywidualnym i biznesowym w osiągnięciu codziennych sukcesów

Nasza wizja: Najlepsza otwarta PLATFORMA usług finansowych działająca ODPOWIEDZIALNIE i ciesząca się LOJALNOŚCIĄ pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa

Nasze wartości: Przyjazny | Rzetelny | Dla Ciebie

Zachowania: Myślę o kliencie, Angażuję się w zmiany, Podejmuję działania, Współpracuję, Zabieram głos, risk pro

Kierunki strategiczne: TOTAL Doświadczenie, TOTAL Digitalizacja, TOTAL Odpowiedzialność

Na lata 2024-2026 Zarząd Banku przyjął strategię „Pomagamy osiągać więcej”. Opiera się ona na misji określonej hasłem „Pomagamy klientom i pracownikom w osiąganiu codziennych sukcesów” oraz na trzech kierunkach strategicznych: „Total Doświadczenie”, „Total Digitalizacja” i „Total Odpowiedzialność”.

Główne założenia strategii „Pomagamy osiągać więcej” są następujące:

 • W centrum naszej strategii znajdują się ludzie – klienci i pracownicy. Zobowiązujemy się w niej do kreowania pozytywnych emocji poprzez oferowanie wyjątkowych doświadczeń, przekraczających oczekiwania interesariuszy. Chcemy wywoływać je w świecie, w którym są nasi klienci – coraz bardziej cyfrowym, lecz nadal wymagającym kontaktów z człowiekiem. Wiemy, że satysfakcja klientów i zaangażowanie pracowników są kluczowe, aby osiągnąć sukces. O tym mówi pierwszy z kierunków strategicznych – „Total Doświadczenie”.
 • Wiemy także, że pozytywne emocje i doświadczenia w dużej mierze zależą od interakcji w świecie cyfrowym. Dlatego, z coraz większą determinacją, podążamy ścieżką innowacji cyfrowych, udostępniając nowe możliwości klientom w kanałach zdalnych oraz zapewniając pracownikom efektywne procesy. O tym mówi drugi z kierunków strategicznych – „Total Digitalizacja”.
 • Wyzwania, przed którymi stoimy jako bank i społeczeństwo, wymagają ogromnej odpowiedzialności. Świadomie podejmujemy etyczne decyzje, dbając o wpływ na społeczność i środowisko. Dzięki zrównoważonemu modelowi biznesowemu tworzymy wartość dla klientów, pracowników, akcjonariuszy i lokalnych społeczności, dbając o lepsze jutro dla nas, naszych dzieci i naszej planety. O tym mówi trzeci z kierunków strategicznych – „Total Odpowiedzialność”.

Integracja celów związanych ze zrównoważonym rozwojem ze strategią

Tematyka związana z obszarem zrównoważonego rozwoju została ujęta w strategii, w szczególności w kierunku strategicznym Total Odpowiedzialność. W ramach kierunku zdefiniowano szereg ambicji dotyczących poszczególnych obszarów ESG:

 • środowiskowego, w którym Bank jest wzorem do naśladowania w zakresie zrównoważonego rozwoju i transformacji oraz wspiera klientów w przechodzeniu przez zieloną transformację,
 • społecznego, w którym Bank wspiera społeczeństwo poprzez edukację, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i cyfrowemu oraz realizację inwestycji społecznych. Promuje inkluzywność i różnorodność wśród pracowników oraz zapewnia wysoki poziom cyberbezpieczeństwa,
 • zarządczego, poprzez który Bank wywiązuje się z zobowiązań wobec wszystkich interesariuszy. Działa zgodnie z wymogami regulacyjnymi, zapewniając bezpieczeństwo i stabilność, dzięki czemu wzmacnia zaufanie klientów. Ponadto prowadzi dialog z regulatorami i organizacjami branżowymi o nowych kierunkach legislacyjnych. Rozwija również kulturę zarządzania ryzykiem.

 

Wszystkie trzy kierunki strategiczne ujęte w nowej strategii wzajemnie się uzupełniają i wzmacniają.

 

 

Model biznesowy naszej Grupy opieramy niezmiennie na ofercie nowoczesnych rozwiązań finansowych dla klientów prywatnych, mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla korporacji polskich i międzynarodowych. Oferujemy szeroki zakres usług bankowych oraz finansowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Naszym priorytetem jest zapewnienie lojalności klientów i zaangażowania pracowników, co przekłada się na wzrost dochodów, należności i depozytów.

Oferta Santander Bank Polska S.A. jest nowoczesna, kompleksowa i zaspokaja różnorodne potrzeby klientów w zakresie rachunków bankowych, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych. Usługi Banku obejmują zarządzanie gotówką, obsługę płatności i handlu zagranicznego, operacje na rynku kapitałowym, pieniężnym, walutowym i transakcji pochodnych, a także działalność gwarancyjną i maklerską. Santander Bank Polska S.A. jest jednym z liderów rynku, jeśli chodzi o wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach bankowych. Konsekwentnie buduje swoją markę, by stać się bankiem preferowanym przez klientów, zgodnie z wyznaczonym celem strategicznym.

Ofertę własną Banku uzupełniają specjalistyczne produkty spółek powiązanych z nami kapitałowo i tworzących naszą Grupę, takich jak: Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Santander Leasing S.A., Santander Factoring Sp. z o.o. i Santander Consumer Bank S.A. W ramach współpracy z tymi podmiotami Bank umożliwia klientom dostęp do funduszy inwestycyjnych, portfeli aktywów, produktów leasingowych i faktoringowych oraz kredytów konsumenckich:

Produkty spółek powiązanych
Santander Bank Polska S.A. Jako bank uniwersalny świadczy pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw, korporacji i instytucji sektora publicznego.
Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Towarzystwo zarządza aktywami zgromadzonymi w funduszach inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu Pracowniczymi Programami Emerytalnymi oraz Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi.
Santander Leasing S.A. Oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora małych i średnich firm oraz klientom korporacyjnym. Głównymi produktami Santander Leasingleasing operacyjny, leasing finansowy oraz pożyczki na zakup środków trwałych oraz gruntów, a także najem pojazdów.
Santander Factoring Sp. z o.o. Oferuje finansowanie sprzedaży (faktoring należności) do odbiorców polskich i zagranicznych oraz finansowanie zakupów (faktoring zobowiązań) od dostawców działających w kraju i za granicą. Klientami spółki są małe i średnie przedsiębiorstwa, korporacje, jak i międzynarodowe firmy o globalnym zasięgu.
Santander Consumer Bank S.A. Koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb kredytowych gospodarstw domowych, głównie w sektorze „consumer finance” i na rynku kredytów samochodowych. Finansuje też podmioty gospodarcze, głównie dilerów i importerów z branży samochodowej. Oferta Santander Consumer Bank obejmuje kredyty konsumpcyjne, finansowanie samochodów osobowych w formie kredytu samochodowego, leasingu i faktoringu, kredytowanie dilerów samochodowych, depozyty detaliczne i firmowe oraz ubezpieczenia.

Proces budowania wartości

PROCES BUDOWANIA WARTOŚCI

 • Ludzie – Dzięki zaangażowanym i zmotywowanym pracownikom…
  • Strategia Grupy szczególnie mocno koncentruje się na budowie silnej kultury organizacyjnej w oparciu o wartości: Przyjazny|Rzetelny|Dla Ciebie.
  • To, jak działamy, jest równie ważne jak to, co robimy.
  • Kluczowym miernikiem sukcesu strategii jest utrzymanie poziomu zaangażowania pracowników powyżej średniej dla sektora bankowego.
 • Klienci – …rośnie liczba zadowolonych i lojalnych klientów…
  • Wzrost lojalnych klientów przekłada się na wzrost dochodów, należności i depozytów.
  • Lojalni klienci bardziej intensywnie wykorzystują kanały cyfrowe, korzystają z większej liczby produktów i usług oraz inicjują więcej transakcji z Bankiem.
 • Społeczność – … oraz wyższe inwestycje o charakterze społecznym
  • Grupa wspiera inwestycje w przyszłość, współpracując z uczelniami wyższymi, wspierając edukację oraz finansując projekty ekologiczne.
  • Osiąga dobre wyniki finansowe w sposób odpowiedzialny, wspierając zrównoważony wzrost oraz podstawy inkluzywne.
 • Akcjonariusze – … co przekłada się na wyniki finansowe i zrównoważony wzrost…
  • Dzięki lojalności klientów Grupa:
   • osiąga satysfakcjonujące wzrosty wyników finansowych w perspektywie strategicznej oraz krótkoterminowo;
   • wzmacnia swój bilans i kapitały;
   • wskazuje wyższą odporność i jest w stanie lepiej sobie poradzić na wypadek zmaterializowania się czynników ryzyka.

Wszystkie działania podejmujemy z myślą o klientach i ich potrzebach. Produkty, procesy oraz kanały komunikacji z klientami są projektowane z wykorzystaniem service design, tak aby klienci byli zadowoleni z obsługi i zainteresowani kontynuacją współpracy.

Najważniejszym elementem procesu tworzenia wartości oferowanej klientom są nasi pracownicy. Budujemy przyjazne środowiska pracy i kulturę organizacyjną, promując współpracę, inkluzywność oraz zwiększając motywację, zaangażowanie i podnosząc kwalifikacje pracowników.

O naszej przewadze konkurencyjnej decydują:

 • stabilne źródła finansowania, solidna baza kapitałowa i płynnościowa,
 • zróżnicowany portfel aktywów,
 • jasna, spójna, konsekwentnie realizowana wizja strategiczna, której podstawą jest ukierunkowanie na klienta i efektywność działania,
 • proste procesy, cyfrowe technologie i wdrożenie zasad zwinnego działania,
 • skuteczny i prosty model biznesowy,
 • zróżnicowany zakres działalności,
 • przynależność do globalnej Grupy Banco
  Santander – możliwość korzystania z międzynarodowego doświadczenia.