Niezależna atestacja

 • GRI:
 • Zewnętrzne poświadczenie2-5
  Zewnętrzne poświadczenie

Grupa Santander Bank Polska w ramach zapewnienia należytej staranności w procesie raportowania kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem dobrowolnie poddaje wybrane ze swoich ujawnień niezależnej atestacji. Daje ona ograniczoną pewność i jest przeprowadzona zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych” („KSUA 3000 (Z)”). Proces atestacji wybranych danych niefinansowych koordynowany jest przez Zespół Zrównoważonego Rozwoju i ESG przy wsparciu Zarządu Santander Bank Polska S.A. Rada Nadzorcza nie uczestniczy aktywnie w tym procesie.

 • Ujawnienia profilowe GRI 2-1 – GRI 2-30,
 • Wartości i etyka: GRI 418-1,
 • Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów: GRI 205-2 – GRI 205-3, GRI 417-2, GRI 417-3,
 • Dostosowywanie portfela do celów strategii Net Zero do 2050 r., Zielone finanse, Bezpośredni wpływ na środowisko,
 • GRI 305-1 – GRI 305-2,
 • Procesy stosowane w celu ustalania i oceny ryzyk związanych z klimatem, główne rodzaje ryzyka, oraz sposób zarządzania tym ryzykiem,
 • Inne: GRI 401-1, GRI 405-1 – GRI 405-2, GRI 406-1.

W związku z nadchodzącymi wymogami regulacyjnymi została podjęta decyzja o weryfikacji Raportu ESG za 2023 r. przez audytora Grupy Santander Bank Polska tj. PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. (PwC) – podmiot zewnętrzny, z którym nie mamy relacji, które mogłyby wpłynąć na niezależność poświadczenia. Jest to krok w kierunku docelowego raportowania kwestii ESG w ścisłym związku z raportowaniem finansowym. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym firma audytorska i biegły rewident są zobowiązani do zachowania niezależności wobec Banku i Grupy. Ponadto w oparciu o wymogi Rekomendacji H Bank cyklicznie dokonuje weryfikacji niezależności firmy audytorskiej i jej pracowników. W tej ocenie brana jest również pod uwagę możliwość świadczenia usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych.