Dostosowywanie portfela do celów Net Zero do 2050 roku

 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach

Zgodnie ze strategią Net Zero 2050 w Grupie prowadzimy działania dostosowujące nasz portfel do celów Porozumienia paryskiego, rekomendacji TCFD oraz polityki Unii Europejskiej. Dodatkowo podstawą naszych działań są międzynarodowe i unijne inicjatywy oraz wytyczne związane z promowaniem zrównoważonej transformacji. W tym:

 • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ,
 • rozporządzenie UE dot. Taksonomii,
 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR),
 • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD),
 • Zasady odpowiedzialnej bankowości UNEP FI,
 • Zasady równikowe (Equator Principles),
 • aspekty istotne dla branży wymienione przez ratingi ESG – np. S&P ESG Scores oraz MSCI ESG,
 • Wytyczne dotyczące udzielania i monitorowania kredytów EBA/GL/2020/06,
 • Raport w sprawie zarządzania i nadzoru nad ryzykiem ESG w instytucjach kredytowych i firmach inwestycyjnych EBA/REP/2021/18.

Osiąganie celów dekarbonizacyjnych wspiera również wymiana dobrych praktyk międzynarodowych. Grupa Banco Santander jest członkiem-założycielem Net Zero Banking Alliance, inicjatywy ONZ kierowanej przez sektor bankowy, która wytycza kierunek dalszych działań dotyczących analiz jakościowych naszego portfela inwestycyjnego.

Kwestie środowiskowe jako część czynników ESG uwzględnia się również w analizie inwestycyjnej. Rozpatrywanie czynników pozafinansowych jest w naszej Grupie postrzegane jako szansa na uzyskanie pełniejszego obrazu aktywów, którymi zarządzamy, i podejmowanie bardziej wyważonych decyzji inwestycyjnych. Analizujemy między innymi kwestie strategii i zarządzanie środowiskiem, wpływu na zmianę klimatu, stopień wykorzystywania zasobów naturalnych i zapobieganie zanieczyszczeniom.