Strategia i polityki dotyczące ładu korporacyjnego

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach

Ład korporacyjny w spółkach tworzących Grupę Santander Bank Polska określa zasady działania ich organów i kluczowych systemów oraz procesów. Kształtuje wzorcowe relacje z akcjonariuszami Banku, klientami i pozostałymi interesariuszami. Przyjęte zasady budują zaufanie rynku do Grupy Santander Bank Polska oraz pośrednio wspierają zrównoważony rozwój i wiarygodność krajowego rynku kapitałowego. Szczególny nacisk kładziemy na profesjonalizm i profil etyczny osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz na przejrzystość i najwyższą staranność w działaniu.

Ład korporacyjny w spółkach naszej Grupy kształtują przepisy prawa („Kodeks spółek handlowych”, „Prawo bankowe”), a także „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” Komisji Nadzoru Finansowego. W przypadku Banku kluczowymi dokumentami z punktu widzenia ładu korporacyjnego są również „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, „Rekomendacja Z dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach” KNF oraz „Kodeks Etyki Bankowej” Związku Banków Polskich (istotny też dla Santander Consumer Bank S.A.).

Pełen opis ładu korporacyjnego Banku zamieszczony jest w Oświadczeniu Santander Bank Polska S.A. o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2023 roku.

Ponadto Grupa Santander Bank Polska opracowała i przyjęła inne regulacje wewnętrzne określające zasady ładu korporacyjnego.

Wśród najważniejszych dokumentów znajdują się:

 • „Model ładu korporacyjnego dla Grupy i jej spółek zależnych”1,
 • „Szczegółowe zasady ładu korporacyjnego”,
 • „Zasady ładu wewnętrznego Santander Bank Polska S.A.”,
 • „Zasady ładu grupowego w Grupie Santander Bank Polska S.A.”2,
 • „Zasady ładu korporacyjnego w zakresie odpowiedzialnej bankowości”,
 • „Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju”,
 • Generalny Kodeks Postępowania [pdf, 508KB]” regulaminy i polityki szczegółowe, m.in.:
  • Polityka informacyjna [pdf, 724KB]”,
  • Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów [pdf, 726KB]”,
  • „Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych”,
  • „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy”,
  • „Polityka 5 zasad cyberbezpieczeństwa”,
  • „Polityka przeciwdziałania łapownictwu i korupcji (Polityka ABC)”
  • „Polityka doboru i oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Santander Bank Polska S.A.”,
  • „Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.”.

Regulacje związane z ładem korporacyjnym Grupy są co roku poddawane przeglądowi i w razie potrzeby zmieniane. W październiku 2023 roku przestały obowiązywać „Polityka zrównoważonego rozwoju” oraz „Polityka praw człowieka”. Zaktualizowane zapisy obu tych regulacji zawarliśmy w „Polityce odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju”, która zastąpiła te dokumenty i obowiązuje w Grupie od października 2023 roku. Ponadto w grudniu 2023 roku “Program antykorupcyjny” został zastąpiony “Polityką przeciwdziałania łapownictwu i korupcji (Polityka ABC)”.

Kwestie ładu korporacyjnego naszej Grupy ujęte są również w strategii „Pomagamy osiągać więcej” przyjętej w grudniu 2023 roku.

1 Dokument wewnętrzny opracowany przez Banco Santander S.A. skierowany do spółek zależnych, m.in. do Santander Bank Polska S.A.
2 Dokument wewnętrzny opracowany przez Santander Bank Polska S.A., który definiuje zasady dotyczące relacji pomiędzy Grupą a spółkami zależnymi. Bank jako podmiot dominujący Grupy określa model zarządzania Grupą, by zagwarantować wymagany ład korporacyjny oraz właściwe funkcjonowanie systemu kontroli.