Profil działalności

O Grupie Santander Bank Polska

 • GRI:
 • Dane organizacyjne 2-1
  Dane organizacyjne
 • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe2-6
  Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe

Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska (dalej: Grupa) jest jedną z największych grup kapitałowych działających na polskim rynku finansowym. Jednostka dominująca Grupy – Santander Bank Polska S.A. (dalej: Bank) – jest bankiem uniwersalnym świadczącym pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw, korporacji i instytucji sektora publicznego. Bank ma jedną z największych w Polsce sieci oddziałów i placówek partnerskich, jak również świadczy usługi poprzez elektroniczne kanały dostępu, w tym bankowość mobilną. Bank znajduje się w trójce największych banków w polskim sektorze bankowym i jest największym prywatnym bankiem w Polsce. Jest również notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego akcje wchodzą w skład indeksów WIG20, WIG-Banki, a także WIG-ESG, czyli indeksu obejmującego najbardziej odpowiedzialne społecznie spółki giełdowe.

W skład naszej Grupy wchodzą:

Santander Bank Polska S.A.:

 • 100% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki – Santander Finanse Sp. z o.o. (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
  • 100% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki – Santander Factoring Sp. z o.o.(Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
  • 100% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki – Santander Leasing S.A. (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
  • 100% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki – Santander F24 S.A. (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
 • 100 % Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki Santander Inwestycje Sp. z o.o.(Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
 • 60% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki Santander Consumer Bank S.A. (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
  • 100% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.(Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
   • 100% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki Santander Consumer Financial (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
    Solutions Sp. z o.o.
   • 0 % Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki SCM Poland Auto 2019–1 DAC1) (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
  • 50% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.2) (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
   • 100% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki Stellantis Consumer Financial Polska Sp. z o.o.2) (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
  • 0 % Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki SC Poland Consumer 23–1 DAC3) (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
 • 50 % Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.4) (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)
 • 50% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki POLFUND  – Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. (Jednostka stowarzyszona)
 • 49% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Jednostka stowarzyszona)
 • 49% Udziału Santander Bank Polska S.A. w kapitale spółki Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Jednostka stowarzyszona) (Jednostka zależna – objęta konsolidacją z Santander Bank Polska S.A.)

1) Spółka SCM Poland Auto 2019-1 Designated Activity Company z siedzibą w Dublinie została zarejestrowana w dniu 18 listopada 2019 r. Udziałowcem spółki jest osoba prawna niepowiązana z Grupą. Jest to spółka celowa utworzona w związku z sekurytyzacją części portfela leasingowego spółki Santander Consumer Multirent Sp. z o.o., która sprawuje nad nią kontrolę zgodnie z warunkami określonymi w MSSF 10.7.

2) w związku z powstaniem w 2021 r. koncernu motoryzacyjnego Stellantis N.V. w drodze fuzji włosko-amerykańskiej spółki Fiat Chrysler Automobiles i francuskiej spółki Groupe PSA, z dniem 3 kwietnia 2023 r. spółki PSA Finance Polska Sp. z o.o. i PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o. zmieniły nazwy na (odpowiednio): Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o. i Stellantis Consumer Financial Services Polska Sp. z o.o. Spółka Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o. stanowi inwestycję w jednostkę zależną na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na bezpośrednią kontrolę sprawowaną przez Santander Consumer Bank S.A. i pośrednią przez Santander Bank Polska S.A.

3) SC Poland Consumer 23-1 Designated Activity Company (DAC) to spółka specjalnego przeznaczenia zarejestrowana w Dublinie w dniu 17 czerwca 2022 r. Powołano ją do przeprowadzenia sekurytyzacji części portfela należności detalicznych Santander Consumer Bank S.A. (SCB S.A.). Podmiot nie ma powiązań kapitałowych z SCB S.A., który sprawuje nad nim kontrolę zgodnie z warunkami określonymi w MSSF 10.7.

4) Współwłaściciele Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Santander TFI S.A.), tj. Santander Bank Polska S.A. oraz Banco Santander S.A., wchodzą w skład globalnej Grupy Santander i posiadają po 50% udziału w kapitale zakładowym spółki. W praktyce Santander Bank Polska S.A. sprawuje kontrolę nad Santander TFI S.A. w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ponieważ jako główny partner biznesowy i dystrybutor produktów inwestycyjnych wywiera realny wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe spółki.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Santander Bank Polska S.A. tworzył Grupę Kapitałową z następującymi jednostkami zależnymi:

 • Santander Consumer Bank S.A. (SCB S.A.),
 • Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. (SCM Sp. z o.o. – podmiot zależny od SCB S.A.),
 • Santander Consumer Financial Solutions Sp. z o.o. (podmiot zależny od SCM Sp. z o.o.),
 • SCM Poland Auto 2019-1 DAC (podmiot zależny od SCM Sp. z o.o.),
 • SC Poland Consumer 23-1 DAC (podmiot zależny od SCB S.A.),
 • Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o. (podmiot zależny od SCB S.A.),
 • Stellantis Consumer Financial Services Sp. z o.o. (podmiot zależny od Stellantis Financial Services Polska Sp. z o.o.),
 • Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Santander Finanse Sp. z o.o.,
 • Santander Factoring Sp. z o.o. (podmiot zależny od Santander Finanse Sp. z o.o.),
 • Santander Leasing S.A. (podmiot zależny od Santander Finanse Sp. z o.o.),
 • Santander F24 S.A. (podmiot zależny od Santander Finanse Sp. z o.o.),
 • Santander Inwestycje Sp. z o.o.
 • PSA Finance Polska sp. zo.o.
 • POLFUND – Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.,
 • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 • Santander Allianz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

W 2023 roku w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska świadczyliśmy usługi dla 7,5 mln podmiotów.

 • 7,5mln
  liczba usług dla podmiotów
 • 276,7 mld zł
  suma aktywów

Działalność Grupy Santander Bank Polska koncentruje się na terenie Polski, ale prowadzimy również obsługę klientów zagranicznych i wielowymiarową współpracę w ramach globalnej Grupy Banco Santander. Siedzibą Santander Bank Polska S.A. jest Warszawa.

Raport ten uwzględnia informacje o spółkach zależnych w ramach Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska w sposób skonsolidowany – z wyodrębnieniem Santander Bank Polska S.A. (Banku) jako spółki dominującej. Więcej szczegółów o zakresie podmiotowym raportu znajduje się w części „O raporcie”. Pełną strukturę Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 • 7,5 mln
  Liczba klientów
 • 11,0%
  Udział w rynku depozytów
 • 10,3%
  Udział w rynku leasingowym*
 • 12,1%
  Udział w rynku kredytów
 • 10,1%
  Udział w rynku faktoringowym
 • 10,6%
  Udział w rynku funduszy inwestycyjnych

∗ Łączny udział spółek Santander Leasing S.A. i Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.

Struktura własnościowa i Grupa Banco Santander S.A.

Santander Bank Polska S.A. wraz ze spółkami zależnymi wchodzi w skład globalnej Grupy Banco Santander, której podmiotem dominującym jest Banco Santander S.A. z siedzibą rejestrową w Santander i centralą operacyjną w Madrycie. Banco Santander S.A. legitymuje się ponad 165-letnią tradycją i jest jednym z największych na świecie banków komercyjnych. Zajmuje się głównie bankowością detaliczną, wykazując też znaczną aktywność na rynku bankowości prywatnej, biznesowej i korporacyjnej, zarządzania aktywami oraz ubezpieczeń.

1 Znani są akcjonariusze z udziałem powyżej 5%.

Grupa Banco Santander prowadzi zdywersyfikowaną geograficznie działalność, koncentrując się przede wszystkim na dziesięciu kluczowych rynkach, zarówno rozwiniętych, jak i wschodzących. Cztery wiodące geograficznie segmenty operacyjne Grupy to Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa oraz Otwarta Platforma Santander.

Według stanu na 31.12.2023 r. Grupa Banco Santander to:

 • 164,5 mln klientów, w tym
  • 29,3 mln klientów lojalnych i
  • 54,1 klientów cyfrowych
  • 212 754 pracowników
  • 8 518 oddziałów