• GRI:
 • Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym401-2
  Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym
 • Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia404-1
  Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia
 • Programy rozwoju umiejętności menadżerskich i kształcenia ustawicznego404-2
  Programy rozwoju umiejętności menadżerskich i kształcenia ustawicznego
 • Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia404-3
  Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia

Grupa Santander Bank Polska uważa rozwój pracowników za niezbędny warunek swojego sukcesu rynkowego. W każdej spółce Grupy przygotowaliśmy „szyte na miarę” szkolenia dopasowane do jej charakterystyki biznesowej i potrzeb organizacji.

 • Bank Wiedzy – cykl szkoleń z zakresu ESG
 • Szkolenie Angielski i IELTSBritish Council prowadzone w ramach Santander Open Academy – 10% miejsc na szkolenie (1000 miejsc) zostało zarezerwowane dla pracowników Grupy Santander Bank Polska
 • Doradca Przyszłości – program skierowany do pracowników sieci oddziałów związany z rozwojem kompetencji cyfrowych
 • Akademia Lidera – program rozwijający kompetencje przywódcze
 • Leader’s Quest – cykl szkoleń wdrażających do pracy nowomianowanych menadżerów
 • Dofinansowanie do nauki języków obcych
 • Mentoring oraz tutoring – wewnętrzna wymiana wiedzy w organizacji

 • First Manager – sześciomiesięczny program rozwojowy dla specjalistów awansowanych na stanowiska menadżerskie.

 • platforma szkoleniowa LinkedIn Learning
 • e-biblioteczka LEGIMI
 • platforma do nauki języka angielskiego i hiszpańskiego
 • program EAP – wsparcie psychologiczne i rozwojowe (infolinia, webinary, newslettery)
 • dofinansowanie kursów i szkoleń zewnętrznych – na wniosek pracownika/przełożonego
 • program „Siła doceniania różnorodności: DISC” – analiza potencjału, stylów komunikacji i zachowań

 • możliwość korzystania ze szkoleń w Santander Bank Polska S.A.
 • szkolenia indywidualne pracowników zgodne z ich potrzebami kompetencyjnymi i ścieżką rozwoju

 • szkolenie „Go! Guide Pro” związane z usprawnianiem pracy za pomocą narzędzi oferowanych przez Google. Tematy szkoleń w 2023 roku to m.in.:
  • Arkusze Google
  • Service Design
  • Locker studio
  • SalesForce – szkolenia dla doradców leasingowych SME

DOBRA PRAKTYKA

W Santander TFI S.A. zorganizowano w 2023 roku Szkołę ESG, czyli cykl spotkań wewnętrznych dla pracowników, w czasie których omawiane były istotne zagadnienia z tego obszaru. Szkolenia dotyczyły między innymi greenwashingu, rozporządzeń SFDR i Green MiFID, rynku polskich funduszy inwestycyjnych ESG oraz różnorodności i włączania.

Szkolenia w Grupie Santander Bank Polska:

 • 442 349
  łączna liczba godzin szkoleniowych pracowników
 • 73%
  szkolenia kobiet
 • 26%
  szkolenia mężczyzn

Co najmniej raz w roku jakość pracy większości osób zatrudnionych w Grupie jest oceniana (58% kobiet i 70% mężczyzn). W Banku jest to 86% kobiet i 90% mężczyzn. Analiza przeprowadzana jest w oparciu o kryteria znane pracownikowi i jego przełożonemu. Częścią okresowej oceny pracowniczej są nasze wartości korporacyjne określone hasłami: „Myślę o kliencie”, „Angażuję się w zmiany”, „Podejmuję działania”, „Współpracuję”, „Zabieram głos”. W ocenę może być również zaangażowany dział zasobów ludzkich.

DOBRA PRAKTYKA

W Santander Consumer Bank S.A. pracownicy, z którymi rozwiązuje się stosunek pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, otrzymują tzw. „pakiet outplacementowy”. Obejmuje on trzy sesje indywidualne z zewnętrznym konsultantem ds. kariery.