Wybór tematów istotnych dla Banku

 • GRI:
 • Proces określania tematów istotnych3-1
  Proces określania tematów istotnych
 • Lista tematów istotnych3-2
  Lista tematów istotnych

W 2023 roku przeprowadziliśmy analizę podwójnej istotności zgodnie z wytycznymi ESRS1 dla dyrektywy CSRD2. Celem analizy było zidentyfikowanie najbardziej istotnych tematów ESG dla Santander Bank Polska S.A.

Analiza ta w kompleksowy sposób ocenia:

 • oddziaływanie Banku na otoczenie zewnętrzne (istotność oddziaływania),
 • zewnętrzne ryzyka i możliwości wpływające na Bank (istotność finansowa).

Zestawienie istotności oddziaływania i istotności finansowej pozwala na wskazanie tematów istotnych, które Bank uwzględnia następnie w swojej strategii i raportowaniu niefinansowym.

W proces analizy podwójnej istotności zaangażowani byli interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni Banku; pracownicy, dostawcy, partnerzy biznesowi, przedstawiciele NGOs, instytucje finansowe i regulatorzy.

Badanie obejmowało między innymi: sesję dialogową z wybranymi interesariuszami zewnętrznymi oraz anonimową ankietę adresowaną do pracowników.

Badanie wśród grupy pracowników przeprowadzono online w lipcu 2023 r.

Sesja dialogowa odbyła się 27 lipca 2023 r. na platformie online online MS Teams. Była to 11. sesja Banku poświęcona tematyce zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Zgodnie z najlepszą praktyką rynkową, sesja została przeprowadzona w oparciu o międzynarodowy standard dialogu AA1000SES, z udziałem niezależnych moderatorów firmy doradczej.

1 ESRS (European Sustainability Reporting Standards)Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju

2 CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

Podczas sesji dialogowej odbyła się dyskusja w trzech grupach tematycznych:

 • „Odpowiedzialne relacje biznesowe oraz ich wpływ na środowisko i społeczeństwo”,
 • „Odpowiedzialność za pracowników i działalność społeczna banku”,
 • „Zrównoważone finansowanie oraz relacje z klientami”.

Materiały podsumowujące ankietę i sesję dialogową zostały przedstawione Zarządowi Banku. Zawarte w nich wnioski zostały uwzględnione w analizie podwójnej istotności oraz nowej strategii “Pomagamy osiągać więcej”.

Proces oceny podwójnej istotności składał się z czterech etapów.

 1. Na pierwszym etapie zdefiniowano założenia analizy podwójnej istotności ESRS, zidentyfikowano łańcuchy wartości Banku z uwzględnieniem trzech poziomów jego interesariuszy: upstream, own operations oraz downstream zgodnie z wytycznymi ESRS.
 2. Na drugim etapie zidentyfikowano potencjalnie istotne oddziaływania, ryzyka i szanse Banku w dziesięciu tematach zgodnych z ESRS. Były to: zmiana klimatu, zanieczyszczenie, zasoby wodne i morskie, bioróżnorodność i ekosystemy, wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym, własna siła robocza, pracownicy w łańcuchu wartości, dotknięte społeczności, konsumenci i użytkownicy końcowi, prowadzenie działalności gospodarczej. Proces analizy podwójnej istotności uwzględniał dialog z interesariuszami, analizę zewnętrzną (analiza sektora oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej w roku objętym raportem) oraz analizę wewnętrzną (analiza tematów zidentyfikowanych w strategii czy w procesach należytej staranności).
 3. Na trzecim etapie zidentyfikowane wcześniej oddziaływania, ryzyka i możliwości poddane zostały ocenie istotności w oparciu o cztery kategorie wskazane w ESRS: skala, zakres, odwracalny charakter oraz prawdopodobieństwo oddziaływania, ryzyka lub możliwości. Oceny te zostały potwierdzone z kluczowymi pracownikami Banku podczas warsztatu.
 4. Na ostatnim, czwartym etapie dokonano priorytetyzacji oceny tematów, ustalenia i przyjęcia progu istotności, a także opracowano ostateczną matrycę istotności.
Matryca istotności
Tematy związane ze zrównoważonym rozwojem (ESRS) Istotność oddziaływania Ryzyko Możliwości Podwójna istotność (ostateczny rezultat)
ESRS E1: Zmiana klimatu Significant Critical Important Critical
ESRS E2: Zanieczyszczenie Minimal Minimal Minimal Minimal
ESRS E3: Woda i zasoby morskie Minimal Minimal Minimal Minimal
ESRS E4: Różnorodność biologiczna i ekosystemy Minimal Minimal Minimal Minimal
ESRS E5: Gospodarka o obiegu zamkniętym Minimal Minimal Minimal Minimall
ESRS S1: Własna siła robocza Informative Minimal Informative Informative
ESRS S2: Pracownicy w łańcuchu wartości Minimal Minimal Minimal Minimal
ESRS S3: Dotknięte społeczności Informative Minimal Informative Informative
ESRS S4: Konsumenci i użytkownicy końcowi Critical Significant Minimal Critical
ESRS G1: Prowadzenie działalności gospodarczej Critical Important Minimal Critical

Wnioski z przeprowadzonej analizy podwójnej istotności:

 • Do ujęcia w Raporcie ESG zaklasyfikowano pięć tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem.
 • Trzy tematy – zmiana klimatu, konsumenci i użytkownicy końcowi oraz prowadzenie działalności gospodarczej – zostały ocenione jako ważne „significant”, „critical”, „important”.
 • Dwa tematy – własna siła robocza i dotknięte społeczności – zostały ocenione jako dodatkowo ważne („informative”) – do ujęcia w raporcie.

W 2023 roku wprowadziliśmy zmiany w naszej metodologii badania tematów istotnych, Jednym z głównych powodów było przeprowadzenie analizy w oparciu o ESRS. To sprawia, że poprzednie badanie Banku jest nieporównywalne z tym, które zostało wykonane w 2023 roku. Niemniej jednak zmapowaliśmy i oceniliśmy spójność obecnej matrycy istotności z poprzednią listą tematów istotnych.

Ostateczne wyniki analizy obejmują podział oddziaływań, ryzyka i możliwości na standardy tematyczne ESRS.

ESRS E1 Zmiana klimatu
Istotny temat Opis zidentyfikowanego oddziaływania Opis zidentyfikowanego ryzyka/możliwości
Adaptacja do zmian klimatu / Portfel i inwestycje Brak zidentyfikowanego oddziaływania Adaptacja do zmian klimatu z perspektywy portfela i inwestycji może powodować ryzyka pogarszające jakość portfela kredytowego, a wpływ na wyniki finansowe będzie widoczny z perspektywy przepływów pieniężnych, ryzyka (koszt i dostępność kapitału), a także wzrostu (w zależności od przyszłego rozwoju biznesu i struktury portfela). Istnieje również szansa związana z tym podtematem – możliwość finansowania inicjatyw adaptacji do klimatu może pozytywnie wpłynąć na rozwój biznesu Banku (największy wpływ na komponent wzrostu).
Łagodzenie zmian klimatu / Portfel i inwestycje Emisje wynikające z działalności bezpośredniej Banku

W 2022 roku ślad węglowy Banku w zakresach 1. i 2. wyniósł 31 613,6 t CO2e (location-based) / 19 499,8 t CO2e (market-based). Ślad węglowy w zakresie 3, wynikający z podróży służbowych, miał wartość 870,1 t CO2e.

Bank prowadzi działania na rzecz zmniejszenia bezpośredniego śladu węglowego, np. od 2020 r. jest neutralny w zakresie własnych emisji CO2. Energia, którą kupuje bezpośrednio, pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W obecnej metodyce obliczeń w zakresie 3. Bank nie uwzględniał dotychczas oddziaływania portfela, którego wpływ na klimat ma istotne znaczenie. Santander Bank Polska S.A. realizuje globalną strategię Net Zero Grupy Banco Santander.

Emisje CO2 negatywnie oddziałują na środowisko, dlatego oddziaływanie zidentyfikowano jako negatywne rzeczywiste.

Oddziaływanie rzeczywiste negatywne

Łagodzenie zmian klimatu z perspektywy portfela i inwestycji może powodować ryzyka wpływające na pogorszenie jakości portfela kredytowego, a wpływ na wyniki finansowe będzie widoczny na poziomie przepływów pieniężnych i ryzyka (koszt i dostępność kapitału), a także wzrostu (w zależności od przyszłego rozwoju biznesu i struktury portfela). Podtemat ten oferuje również szansę – możliwość finansowania inicjatyw łagodzących zmiany klimatu może pozytywnie wpłynąć na rozwój działalności Banku.
Energia Zużycie energii i efektywność energetyczna Banku

W 2022 roku całkowite zużycie energii elektrycznej przez Bank wyniosło 21 670,20 MWh, przy czym 9 551,29 MWh energii pochodziło z surowców nieodnawialnych (energia kupowana przez Bank pochodzi z OZE, natomiast energia za którą Bank jest refakturowany, na podstawie umów zawartych pomiędzy dostawcami Banku a dystrybutorami energii, w części pochodzi ze źródeł nieodnawialnych). Dotychczasowe raporty nie uwzględniają danych dotyczących zużycia energii poza organizacją (GRI 302-2). Bank podejmuje działania w celu ograniczenia negatywnego wpływu dzięki zmniejszeniu zużycia energii i zwiększaniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zużycie energii negatywnie wpływa na środowisko, dlatego oddziaływanie oceniono jako negatywne rzeczywiste. Wszelkie działania Banku zmierzające m.in. do zwiększenia udziału energii OZE zostały uwzględnione w ocenie skali oddziaływania.

Oddziaływanie rzeczywiste negatywne

Zużycie energii i efektywność energetyczna mogą powodować krótko- i średnioterminowe ryzyko wzrostu kosztów wynajmu powierzchni biurowych lub zużycia energii. Obserwujemy również możliwość wykorzystania rozwiązań chmurowych i systemu monitoringu do optymalizacji i ograniczenia zużycia energii magazynującej dane. Zagrożenia wynikają z obecnego wpływu banku, tj. przejścia na biura efektywne energetycznie i ograniczenia emisji z własnej działalności.

ESRSS1 Własna siła robocza
Istotny temat Opis zidentyfikowanego oddziaływania Opis zidentyfikowanego ryzyka/możliwości
Odpowiednia płaca Dostosowanie wynagrodzenia do aktualnej sytuacji ekonomicznej w Polsce

W 2022 roku temat wynagrodzeń był kluczowy ze względu na sytuację makroekonomiczną w Polsce. Rosnącą inflację uznano za jedno z najbardziej istotnych zagrożeń w raporcie World Economic Forum „Global Risks 2023″. W ramach analizy wpływu Banku w tym zakresie zbadano w pierwszej kolejności wskaźnik i dane dotyczące wysokości wynagrodzeń z uwzględnieniem poszczególnych szczebli zatrudnienia oraz w porównaniu do płacy minimalnej i tempa inflacji. Wysokość wynagrodzenia pracowników Banku najniższego szczebla (opiekun klienta, opiekun relacji z klientem) według płci w stosunku do płacy minimalnej w 2022 r. wyniosła 146% dla kobiet i 144% dla mężczyzn.

Bank co roku przeprowadza przegląd wynagrodzeń. We wrześniu 2023 roku Zarząd Santander Bank Polska S.A. zatwierdził plan regulacji wynagrodzeń.

W związku z brakiem podsumowania liczbowego procesu regulacji wynagrodzeń na moment dokonywania analizy, nie można zidentyfikować wpływu w tym zakresie jako rzeczywisty. Brak danych uniemożliwia także precyzyjną ocenę skali i zakresu oddziaływania. Dlatego też dostosowanie wynagrodzenia pracowników placówek Banku do bieżącej wysokości inflacji należy intepretować jako potencjalny pozytywny wpływ Banku.

Oddziaływanie potencjalne pozytywne

Odpowiednie wynagrodzenie może zmniejszyć rotację pracowników Banku oraz pomóc w pozyskaniu i utrzymaniu specjalistów, jednocześnie wpływając na koszty działalności.
Równouprawnienie płci i równość wynagrodzeń za pracę o takiej samej wartości Różnice w wynagrodzeniu oraz udziale kobiet na wszystkich szczeblach zatrudnienia

30 marca 2023 r. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy o przejrzystości wynagrodzeń. Zgodnie z nową dyrektywą unijną firmy będą musiały informować o różnicy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn za pracę o takiej samej wartości i podejmować stosowane działania, jeśli luka płacowa przekroczy 5%. Nowa dyrektywa zawiera również przepisy dotyczące odszkodowań dla ofiar dyskryminacji płacowej i o karach, w tym karach grzywny, dla pracodawców łamiących nowe regulacje. Dyrektywa o przejrzystości wynagrodzeń wejdzie w życie po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Ponadto w listopadzie 2022 roku Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie kobiet w zarządach. Według niej do czerwca 2026 roku przynajmniej 40% dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk kierowniczych muszą zajmować osoby należące do niedostatecznie reprezentowanej płci. Analiza wpływu w tym obszarze tematycznym w dużej mierze nawiązuje do powyższych regulacji.

Wskaźnik luki płacowej Banku w ubiegłym roku wyniósł 2%. Oznacza to, że przeciętnie na tych samych stanowiskach kobiety zarabiały o 2% mniej niż mężczyźni. Wskaźnik luki płacowej poprawił się o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego. W drugim kwartale 2022 r. przeprowadzono w Banku przegląd płac, by kontynuować działania związane z redukcją nierówności płacowych kobiet i mężczyzn. Bank dąży do wyeliminowania luki płacowej do 2025 r. W 2022 roku Grupa Santander Bank Polska otrzymała „Certyfikat Równości Płac”.

W Raporcie ESG 2022 Banku przedstawiono dane wskazujące, że zmniejsza się udział kobiet na poszczególnych szczeblach zatrudnienia w porównaniu z rokiem 2021. Wartości wynoszą obecnie od 68,2% udziału kobiet wśród wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę w Banku do 11,1% udziału kobiet w najwyższej kadrze kierowniczej.

Ze względu na istotność tej kwestii w świetle bieżących zmian społecznych, różnice występujące w wynagrodzeniach i udziale kobiet na wszystkich szczeblach zatrudnienia oraz brak pogłębionej analizy wyników (opisu przyjętych metodologii oraz szczegółowego wyjaśnienia) wpływ należy ocenić jako negatywny rzeczywisty.

Oddziaływanie rzeczywiste negatywne

Obecna niereprezentatywna pozycja kobiet na stanowiskach kierowniczych może narazić Bank na ryzyko reputacyjne oraz ryzyko potencjalnych sporów sądowych zgodnie z wymogami nowej dyrektywy Komisji Europejskiej (UE) 2022/2381.

Działania podejmowane przez Bank w celu zmniejszenia różnic wynagrodzeń ze względu na płeć mogą z kolei stworzyć możliwość zwiększenia zaufania interesariuszy i pomóc w pozycjonowaniu Banku jako odpowiedzialnego, inkluzywnego pracodawcy.

ESRS S3 Dotknięte społeczności
Istotny temat Opis zidentyfikowanego oddziaływania Opis zidentyfikowanego ryzyka/możliwości
Zaangażowanie Banku na rzecz lokalnych społeczności Działania Fundacji Santander

Dysponując siecią złożoną z oddziałów, stanowisk zewnętrznych, stref oraz placówek partnerskich, Bank oddziałuje na lokalne społeczności w polskich miastach o różnej wielkości. Dzięki skali działalności oraz identyfikacji potrzeb lokalnych wszystkie te jednostki organizacyjne mogą wywierać pozytywny wpływ na lokalne społeczności. Z uwagi na to, że Santander Bank Polska S.A. od kilku lat prowadzi działania, ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb wybranych grup społecznych, wywierany przez niego wpływ (za pośrednictwem inicjatyw) należy identyfikować jako rzeczywisty. Jednym z obszarów takiego wpływu jest działalność Fundacji Santander. Inicjatywy realizowane przez fundację to między innymi programy grantowe, program stypendialny, współpraca z innymi organizacjami w celu realizacji projektów społecznych, jak również koordynacja wolontariatu pracowniczego.

Realizacja programu Santander Universidades

Edukacja stanowi podstawę zaangażowania społecznego Banku, a najważniejszy program w tym obszarze to Santander Universidades, realizowany globalnie przez całą Grupę Banco Santander S.A. Dzięki współpracy biznesu ze środowiskiem akademickim Bank przyczynia się do podnoszenia kompetencji zawodowych członków społeczeństwa i przystosowania ich do potrzeb rynku pracy.

Cele te bank realizuje poprzez globalną platformę edukacyjną – Santander Open Academy.

Bank współpracuje z 66 polskimi uczelniami, w których ma 13 swoich placówek.

Oddziaływanie rzeczywiste pozytywne

Możliwość poprawy reputacji Banku oraz zdobycia zaufania obecnych i potencjalnych interesariuszy poprzez zaangażowanie w działania społeczne, co przekłada się na potencjał do rozwoju.

ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi
Istotny temat Opis zidentyfikowanego oddziaływania Opis zidentyfikowanego ryzyka/możliwości
Prywatność Działania edukacyjne dotyczące ochrony danych w cyberprzestrzeni

Bank prowadzi kampanie edukacyjne z zakresu bezpiecznej bankowości online. Są to:

 • współpraca ze Związkiem Banków Polskich w ramach projektu „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” (projekt realizowany od 2017 r.). Uczestniczy w niej blisko 1 mln odbiorców, w tym bezpośrednio do 185 tys. uczniów, ponad 95 tys. studentów oraz blisko 8 tys. seniorów.
 • realizowany przez Fundację Santander projekt pt. „Senior Samodzielny i Bezpieczny w Sieci”, w którego ramach zorganizowano cykl warsztatów dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu i elektronicznych usług bankowych. Zajęcia prowadzone są w całej Polsce przez wolontariuszy Fundacji oraz przez policjantów. Brak danych statystycznych na temat skali realizacji projektu.

Oddziaływanie rzeczywiste pozytywne

Potencjalne ryzyko utraty reputacji w związku z incydentami naruszającymi prywatność danych konsumentów, która jest jedną z najbardziej istotnych kwestii w sektorze bankowym, dlatego należy wprowadzać stałe i kompleksowe procesy gwarantujące pełną ochronę prywatności. W przeciwnym razie może to zmniejszyć zdolność Banku do rozwoju i pozyskiwania nowych Klientów.

Możliwość zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Klientów wiąże się z potencjalnymi dodatkowymi kosztami usług IT, co może być widoczne w przepływach pieniężnych Banku.

Dostęp do informacji (wysokiej jakości) Misseling – stosowanie praktyk nieuczciwej sprzedaży

Bank dostosowuje swoje praktyki komunikacyjne, marketingowe i sprzedażowe do obowiązującego prawa i zobowiązuje się do ich stałego monitorowania poprzez: informowanie o istotnych zmianach w przepisach prawa i wytycznych regulatorów (m.in. w formie komunikatów w aplikacji mobilnej i internetowej), monitorowanie wdrażania projektów regulacyjnych, stosowanie procedur akceptacji nowych produktów i istotnych zmian w produktach, weryfikację wzorców umownych, komunikacji i reklamy, procedur oraz szkoleń, cykliczny monitoring procesów i produktów. Brak danych liczbowych nt. powyższych działań. W 2022 roku Bank nie odnotował istotnych niezgodności z przepisami i dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi oznakowania produktów i usług oraz przekazywania informacji na ich temat, przypadków niezgodności z przepisami lub dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklamy, promocji i sponsoringu. Odnotowano natomiast 14 istotnych przypadków fraudów pracowniczych, w których wyniku Bank rozwiązał umowę o pracę z uzasadnieniem (art. 52 KP), jeden przypadek nałożenia kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Szczegółowe informacje na ten temat ujawniono w Raporcie ESG ESG. W 2022 roku w Banku nie potwierdzono przypadków związanych z misselingiem. Ze względu na charakter incydentów oddziaływanie należy zidentyfikować jako potencjalne negatywne.

Oddziaływanie potencjalne negatywne

Możliwość zapewnienia Klientom dostępu do wysokiej jakości informacji zwiększa zaufanie interesariuszy Banku, zapewniając dodatkowe możliwości rozwoju i pozyskiwania nowych Klientów.
Pozytywne doświadczenie klienta (NPS) Pozytywne doświadczenia klientów (NPS)

W 2022 r. Bank znalazł się w grupie czterech najlepszych banków w Polsce pod względem zarządzania jakością doświadczeń klienta masowego. Osiągnął również trzecią pozycję NPS w grupie klientów zamożnych oraz małych i średnich firm. Ponadto poprawę wyników widać również w odniesieniu do klientów korporacyjnych, gdzie NPS wzrósł o 10 punktów. Wskaźnik rekomendacji (NPS) jest miernikiem stopnia zrozumienia i zaspokojenia potrzeb klienta. W 2022 roku Bank przyjął „Politykę zarządzania doświadczeniami klienta”, która określa najważniejsze standardy klientocentryczne. W 2022 roku w VII edycji rankingu Instytucja Roku Bank otrzymał trzy nagrody – w kategoriach „Najlepsza obsługa w placówce”, „Najlepsza obsługa w kanałach zdalnych” oraz „Najlepszy bank dla firm”.

Oddziaływanie rzeczywiste pozytywne

Umiejętność zapewnienia Klientom pozytywnych doświadczeń obsługi zwiększa zaufanie interesariuszy Banku i zapewnia możliwość stabilnego rozwoju.
Niedyskryminacja i dostęp do produktów i usług Dostępność placówek i oddziałów Banku oraz usług bankowych dla osób z indywidualnymi potrzebami

Jednym z elementów odpowiedzialności i dbałości o klienta w Banku jest dążenie do zapewnienia pełnej dostępności usług bankowych. Program „Obsługa bez barier” zapewnia jednakowy standard obsługi i pozytywne doświadczenia klientom z indywidualnymi potrzebami niezależnie od miejsca obsługi – w placówce, przez telefon, internet czy bankomat. Na stronie internetowej Banku znajduje się zakładka z możliwością wyszukania oddziału i bankomatu bez barier, tj. takiego, który dostosowano do klientów ze szczególnymi potrzebami.

W Banku obowiązuje „Polityka ochrony konsumentów w Santander Bank Polska S.A.”, która m.in. wprowadza definicję klienta wrażliwego. Jest to klient, który z uwagi na swoją sytuację życiową jest szczególnie narażony na straty finansowe lub osobiste, a może to być związane np. z wiekiem, niepełnosprawnością, utratą pracy, chorobą czy trudnościami finansowymi. Właściwe zapisy uwzględniono w wewnętrznych procedurach, a pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, zwłaszcza z klientem wrażliwym, przechodzą odpowiednie szkolenia.

Bank jest członkiem-założycielem Business Accessibility Forum. Inicjatywa ta służy popularyzacji rozwiązań zwiększających dostępność usług i wypracowaniu wspólnego stanowiska członków w sprawie wdrożenia unijnej dyrektywy o dostępności produktów i usług do polskiego porządku prawnego. W 2022 roku Bank otrzymał magazyn tytuł „Banku Roku” w kategorii „Inkluzywna Bankowość” magazynu The Banker.

Oddziaływanie rzeczywiste pozytywne

Organizacja programów, które zwiększają dostęp do produktów i usług, a także zmniejszają ryzyko dyskryminacji, stwarza możliwość budowania relacji zaufania, poprawy reputacji Banku.

ESRS G1 Prowadzenie działalności gospodarczej
Istotny temat Opis zidentyfikowanego oddziaływania Opis zidentyfikowanego ryzyka/możliwości
Korupcja i przekupstwo Incydenty związane z korupcją lub przekupstwem

Hipotetyczne incydenty korupcyjne, łapówkarskie lub inne nieetyczne zachowania, ze względu na skalę oddziaływania, miałyby negatywny wpływ na otoczenie i skutkowałyby naruszeniem przepisów.

W latach 2019-2023 w Banku nie potwierdzono ani jednego przypadku korupcji, nie zostały też wszczęte postępowania sądowe dotyczące praktyk korupcyjnych przeciwko Bankowi, ani jego pracownikom. Bank działa zgodnie z zasadą „zero tolerancji dla korupcji”. Kwestie antykorupcyjne regulują „Generalny Kodeks Postępowania”, „Program antykorupcyjny” (do listopada 2023 r.) i”Polityka przeciwdziałania łapownictwu i korupcji” (od grudnia 2023 r.). Dwie ostatnie regulacje wewnętrzne dotyczą m.in.: wręczania upominków i zaproszeń, relacji ze stronami trzecimi, stosowania dodatkowych mechanizmów kontrolnych, kanałów do zgłaszania przypadków naruszenia zasad.

Bank ujawnia wskaźniki dot. pracowników objętych szkoleniami antykorupcyjnymi. Łącznie w 2022 roku szkolenie w zakresie zwalczania korupcji przeszło 97% pracowników (nie uwzględniono pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich).

Oddziaływanie potencjalne negatywne

Potencjalne przestępstwa finansowe mogą wpływać zarówno na przepływy pieniężne, jak i na dostęp do kapitału.

Obszar ten objęty jest polityką Banku, jednak w przeszłości występowały pojedyncze przypadki podejrzenia o korupcję, stąd wynika zidentyfikowane ryzyko.

System zarządzania ryzykiem Nieefektywny system integracji ryzyka ESG z ryzykiem biznesowym

Zagadnienia dotyczące ESG wpływają bezpośrednio lub pośrednio na płynność finansową. Jako pośrednik finansowy, Bank przyczynia się do znaczących pozytywnych i negatywnych, środowiskowych i społecznych efektów zewnętrznych poprzez swoje praktyki kredytowe. Czynniki środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem mogą mieć istotny wpływ na podmioty bazowe, aktywa i projekty, które Bank finansuje w wielu branżach.

Niezintegrowanie ryzyka ESG z ryzykiem biznesowym może negatywnie wpłynąć na płynność finansową Banku, a w konsekwencji również na jego klientów. Dotyczy to także analizy oddziaływania portfela Banku – zarządzanie ryzykiem ESG powinno uwzględniać oddziaływanie na obszar środowiskowy, społeczny i zarządczy.

Oddziaływanie potencjalne negatywne

Systemy zarządzania ryzykiem są kluczową strategią mającą na celu ograniczanie rosnących ryzyk ESG i wywieranie pozytywnego wpływu na sytuację finansową Banku – na przepływy pieniężne, relacje inwestorskie i zdolność do stabilnego rozwoju. Ryzyko zidentyfikowano w związku z wciąż trwającą integracją ryzyka biznesowego i ryzyka ESG.
Greenwashing Naruszenie przepisów konsumenckich w związku z rozwojem „zielonej oferty”

Greenwashing stanowi realne ryzyko z punktu widzenia inwestorów – zarówno profesjonalnych, jak i indywidualnych. Na tym aspekcie koncentrują się głównie organy finansowe (w Polsce KNF), które zwalczają przede wszystkim nieuczciwe praktyki „greenwashingowe” związane z inwestycjami finansowymi, papierami wartościowymi, „zielonymi” inwestycjami itp. Organy zajmujące się ochroną praw konsumentów (w Polsce Prezes UOKiK) są zaniepokojone publicznymi deklaracjami proklimatycznymi składanymi przez przedsiębiorców, by przyciągnąć klientów.

W celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka związanego z naruszeniem przepisów Bank powinien przede wszystkim przeanalizować swoje kampanie marketingowe, wszelkie publiczne zapewnienia związane z prowadzoną działalnością, nazwy i stwierdzenia umieszczane na sprzedawanych produktach, a także dokumentację wewnętrzną, aby sprawdzić, czy nie pojawiają się tam deklaracje dotyczące ekologicznego prowadzenia działalności. Tego typu twierdzenia i publiczne zapewnienia powinny być prawdziwe i możliwe do zweryfikowania. Służą temu także wewnętrzne procedury zapobiegające zjawisku greenwashingu (polityka anty-greenwashingowa) oraz odpowiednia dokumentacja dla poszczególnych produktów i usług, która nie zawiera ryzykownych stwierdzeń. Należy również zadbać o zwiększenie świadomości pracowników poprzez szkolenia. Niezbędne mogą okazać się instrukcje oraz procedury postępowania na wypadek wszczęcia ewentualnego postępowania (w tym kontroli) przez Prezesa UOKiK, aby kadra zarządzająca i pracownicy wiedzieli, jak się w takich przypadkach zachować.

Santander Bank Polska S.A. wprowadził wewnętrzne wytyczne „Komunikacja i reklama w obszarze zrównoważonego rozwoju w Santander Bank Polska S.A.”. W dokumencie opisano, jak można komunikować informacje, kto jest odpowiedzialny za opiniowanie poszczególnych dokumentów oraz jakie jednostki wydają opinie.

Oddziaływanie potencjalne negatywne

Greenwashing stwarza obecnie coraz większe ryzyko finansowe dla podmiotów, które nie weryfikują oświadczeń ESG zarówno własnych, jak i składanych przez klientów. Może to negatywnie wpłynąć na reputację tych podmiotów, relacje inwestorskie i możliwości rozwoju. Działania podjęte w celu rozwiązania tego problemu powinny kompleksowo uwzględniać rygorystyczne zasady i praktyki komunikacyjne.