Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • GRI:
 • Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów403-2
  Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
 • Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy403-5
  Szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Promocja zdrowia403-6
  Promocja zdrowia
 • Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą403-9
  Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą
 • GPW:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) S-D1
  Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Różnorodność w składzie organówS-P3
  Różnorodność w składzie organów

W Banku obowiązuje „Polityka BHP i wellbeingu”. Określa wytyczne i standardy, jakich należy przestrzegać w celu ochrony zdrowia i życia oraz zapewniania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia pracowników. Obejmuje ona też promowanie zdrowego stylu życia oraz tworzenie długoterminowej wartości dla pracowników i lokalnych społeczności.

Kwestie czasu pracy i work-life balance normuje też „Regulamin pracy”.

Każda spółka należąca do Grupy zapewnia bezpieczne miejsce pracy. W naszych strukturach działają Społeczni Inspektorowie Pracy oraz Komisja BHP. Środowisko pracy jest monitorowane przez Biuro BHP i Wellbeingu, które prowadzi regularne audyty i przeglądy oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach. Pod uwagę bierze się między innymi czynniki wpływające na bezpieczeństwo fizyczne, kwestie ergonomii pracy oraz ryzyka psychologiczno-społeczne i zagrożenia związane np. z pracą zdalną. Przy aktualizacji oceny ryzyka eksperci biorą pod uwagę informacje dotyczące wcześniejszych wypadków, a także aktualne regulacje prawne. Prowadzimy konsultacje z pracownikami i organizacjami zawodowymi. W szczególnych sytuacjach powołujemy zespół zarządzania kryzysowego.

Proces oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach w Grupie składa się z pięciu elementów.

Są to:

 1. Zebranie informacji,
 2. Identyfikacja zagrożeń,
 3. Oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia i jego następstw,
 4. Wyznaczenie dopuszczalności ryzyka zgodnie z normą PN-N-18002-2011,
 5. Monitoring i ewentualne działania korygujące.

Grupa regularnie weryfikuje i doskonali poprawność działania systemu zarządzania BHP. Specjaliści z Biura BHP i Wellbeingu stale dokształcają się podczas szkoleń, konferencji i spotkań branżowych.

Wszystkie osoby zatrudnione w Grupie przechodzą szkolenia z zakresu BHP. Ich zakres i częstotliwość wyznaczają przepisy prawa, zmieniające się okoliczności zewnętrzne oraz potrzeby zgłaszane przez pracowników. Informacje o sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu pracowników są zgłaszane przełożonemu i pracownikom Biura BHP i Wellbeingu bezpośrednio, mailowo, poprzez elektroniczny formularz lub telefonicznie. Skuteczność prowadzonych szkoleń BHP jest systemowo weryfikowana między innymi poprzez audyty BHP, wywiady z pracownikami, analizę zdarzeń wypadkowych oraz ankiety poszkoleniowe. Ponadto spółki z Grupy organizują w miarę możliwości dodatkowe szkolenia, np. TFI w przeprowadziło w 2023 r. szkolenie z udzielania pierwszej pomocy.

Ponadto w całej organizacji wdrożyliśmy Plany Ciągłości Biznesowej, na które składają się procedury i informacje umożliwiające zapewnienie ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej. Pozwalają one przywrócić najważniejsze procesy w możliwie najkrótszym czasie przy zapewnieniu akceptowalnego zakresu działania Grupy.

W 2023 r. nie odnotowaliśmy w Grupie Santander Bank Polska wypadków ciężkich lub śmiertelnych. Do głównych rodzajów urazów, które podlegały zarejestrowaniu, należały: skręcenie, naderwanie, złamania w częściach kończyn dolnych i górnych. Do zagrożeń związanych z pracą, które mogą stworzyć ryzyko poważne w skutkach, zaliczamy napad na bank, wypadek komunikacyjny, pożar, atak terrorystyczny oraz porażenie prądem elektrycznym. W 2023 r. żadne z tych zagrożeń nie spowodowało poważnych obrażeń wśród naszych pracowników. Nie zbieramy informacji dotyczących wypadków czy urazów osób wykonujących pracę niebędących pracownikami.

Jak dbaliśmy o zdrowie naszych pracowników w 2023 r. – przykłady ze spółek Grupy:

 • Z myślą o dobrostanie pracowników prowadziliśmy w Banku różne akcje profilaktyczne dla pracowników – między innymi badania poziomu glukozy, kampanie profilaktyki wzroku i przeciwdziałaniu otyłości, webinary dotyczące profilaktyki nowotworów urologicznych czy ginekologii). Przez cały rok nasi pracownicy mają też do dyspozycji wsparcie ekspertów w sytuacjach kryzysowych (psychologa, psychologa dziecięcego, psychoterapeuty, seksuologa, „coacha”, pedagoga, psychodietetyka).
 • Pracowników Santander Consumer Bank S.A. zaproszono na webinary dotyczące profilaktyki nowotworów jąder oraz szyjki macicy. Każda osoba zatrudniona miała również możliwość wykonania badania USG piersi i jąder w biurze banku. Bank dbał również o zdrowie psychiczne pracowników, zapewniając dostęp do usług pomocy psychologicznej dostarczanej przez firmę HearMe.
 • W Santander Leasing S.A. pracownicy mogą uczestniczyć w intranetowych webinarach dotyczących m.in. zdrowia psychicznego, pierwszej pomocy czy wczesnego wykrywania nowotworów. Spółka umożliwia również dołączenie do platformy LeasyGO, której użytkownicy wzajemnie motywują się do ćwiczeń fizycznych oraz uczestniczą w wyzwaniach sportowych.
 • Pracownicy Santander TFI S.A. mają dostęp do porad psychoterapeutów i psychologów. Usługa jest dostępna również dla członków rodzin.