• GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)
 • Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatuWskaźnik własny
  Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu
 • Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresieWskaźnik własny
  Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie
 • Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)Wskaźnik własny
  Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

W Grupie Santander Bank Polska oferujemy zrównoważone produkty finansowe. Kwestie środowiska naturalnego i klimatu są uwzględniane w procesie tworzenia produktów i usług oraz przy analizie kredytowej. Punktem odniesienia w tym zakresie jest obowiązujący od 2022 roku w Grupie Santander Bank Polska S.A.

System Klasyfikacji Zrównoważonego Finansowania (SFCS)

Jest to wewnętrzna metodologia klasyfikowania zrównoważonych produktów i usług finansowych, w szczególności sposobu definiowania przez Grupę finansowania zielonego, społecznego oraz zrównoważonego. Zgodnie z jego wytycznymi finansowania na cele ekologiczne i społeczne oraz finansowania na cele powiązane ze zrównoważonym rozwojem muszą spełniać określone kryteria techniczne, wymogi badania due diligence w zakresie środowiskowym i społecznym oraz podlegać weryfikacji. System ten opiera się na wytycznych i zasadach branżowych uznawanych na szczeblu międzynarodowym, takich jak: Zasady dotyczące obligacji społecznych i zielonych ICMA (ICMA Social and Green Bond Principles), Standardy obligacji klimatycznych (Climate Bond Standards), Zasady Loan Market Association dotyczące kredytów na cele zielone lub społeczne bądź powiązanych ze zrównoważonym rozwojem (LMA Green Loan Principles, LMA Social Loan Principles, LMA Sustainability-Linked Loan Principles) oraz Taksonomia UE. Bank stawia sobie cele związane z wartością zielonego finansowania zgodnego z systemem klasyfikacji SFCS. W 2023 r. udzieliliśmy zrównoważonego finansowania na kwotę 7 671 mln zł (3 127,5 mln zł w roku 2022), co oznacza wzrost o 145% rok do roku.

W całej Grupie wdrożyliśmy „Globalną politykę ramową dotyczącą zrównoważonych obligacji” oraz „Politykę ramową zielonych obligacji”, w których zobowiązaliśmy się do przekazywania środków z zielonych obligacji na projekty związane z energią odnawialną (słoneczną i wiatrową).

Zielone finansowanie regulują m.in.:

 • Strategia Odpowiedzialnej Bankowości (obowiązująca w latach 2021-2023),
 • „Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju”,
 • „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”,
 • polityki sektorowe,
 • „Polityka zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania” oraz „Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego” (kluczowe w Santander TFI S.A.),
 • grupowa strategia Net Zero,
 • „Globalna polityka ramowa dotycząca zrównoważonych obligacji”,
 • „Polityka ramowa zielonych obligacji”.

Ofertę zrównoważonego finansowania nasza Grupa kieruje do rożnych grup klientów, również do przedstawicieli branż mających największy wpływ na kwestie klimatyczne – energetycznej, paliwowej i przemysłowej.

 • kredyty na inwestycje zrównoważone, w tym OZE
 • kredyty powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju
 • kredyt gotówkowy z EKO promocją,
 • ekopożyczka
 • zielone obligacje (green bonds) i zrównoważone obligacje (sustainability bonds)
 • obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds)
 • doradztwo dotyczące możliwości uzyskania zrównoważonego finansowania
 • doradztwo finansowe
 • w obszarze ESG
 • leasing instalacji fotowoltaicznych SolarLease
 • leasing pojazdów elektrycznych, w tym z dotacja w ramach programu „Mój elektryk”
 • leasing nieemisyjnych źródeł ciepła, magazynów energii, stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 • fundusze inwestycyjne klasyfikowane jako produkty z art. 8 rozporządzenia SFDR (tzw. jasnozielone) i art. 9 SFDR (tzw. ciemnozielone)

Działania prośrodowiskowe spółek Grupy Santander Bank Polska w 2023 roku:

Działania prośrodowiskowe spółek Grupy Santander Bank Polska w 2023 roku:
Spółka Inicjatywy w 2023 roku Plany na 2024 rok
Santander Bank Polska S.A. Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej:

 • 1,2 mld zł – wysokość finansowania transformacji energetycznej klientów. Obejmuje ona 245,5 mln zł przeznaczonych dla spółki z sektora energetyki odnawialnej,
 • doradztwo przy dwóch transakcjach sprzedaży farm wiatrowych,
 • doradztwo przy dwóch transakcjach sprzedaży farm fotowoltaicznych,
 • funkcja koordynatora ESG dla spółki telekomunikacyjnej.

Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej:

finansowania:

 • Spółka z sektora spożywczego: kredyt konsorcjalny na 800 mln zł,
 • Spółka z sektora telekomunikacyjnego: kredyt konsorcjalny na 1,5 mld zł,
 • Spółka z sektora przemysłowego: kredyt konsorcjalny/ECA na 580 mln zł,
 • Spółka z sektora energetycznego: finansowanie projektowe/ECA na 132 mln EUR,
 • Spółka z sektora telekomunikacyjnego: finansowanie projektowe na 350 mln zł,
 • Spółka z sektora energetyki odnawialnej: finansowanie projektowe na 245,5 mln zł,
 • Spółka z sektora energetycznego: finansowanie projektowe na 237,6 mln zł,
 • Spółka z sektora telekomunikacyjnego: obligacje na 807 mln zł,
 • Santander Bank Polska: obligacje na 1,9 mld zł,

doradztwo:

 • dwie transakcje sprzedaży farm wiatrowych,
 • dwie transakcje sprzedaży farm fotowoltaicznych,
 • funkcja koordynatora ESG dla spółki z sektora telekomunikacyjnego.

Pion Wealth Management i Ubezpieczeń:

 • Rozszerzenie oferty Biura Maklerskiego Santander w zakresie tzw. ETF (exchange traded funds) – instrumentów coraz chętniej wybieranych przez polskich inwestorów, jako alternatywa dla klasycznych akcji – o aspekt ESG i branże Electric Vehicles and Driving Technology, Battery Metals.
 • Rozszerzenie oferty produktów strukturyzowanych dla klientów zamożnych o zielone obligacje z indeksem EURO STOXX 50 ESG-X. Wpływy netto z emisji tych produktów zostały użyte do refinansowania lub inwestycji w zielone projekty, spełniające kryteria kwalifikacyjne zgodnie z Globalnymi Ramami Finansowania Grupy Santander Projektów Zielonych, Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju.
 • Wdrożenie zmian w procedurach dla pracowników w zakresie obsługi klientów i doradztwa w zakresie wymogów ESG.
 • Kontynuacja i zwiększenie wartości finansowania dla projektów zgodnych z celami ESG, w szczególności z sektora energetyki odnawialnej – z formie kredytów konsorcjalnych, ECA, wartości finansowania projektów, obligacji
 • Kontynuacja i zwiększenie udziału w doradztwie przy projektach z obszaru fuzji i przejęć aktywów zrównoważonych oraz doradztwie w formie koordynacji ESG
 • Rozwój aplikacji Spirit (uwzględnienie znaczników ESG dla wybranych grup produktowych Wealth Management).
 • Sukcesywne zwiększanie udziału funduszy spełniających wymogi co najmniej SFDR, które oferujemy w ramach doradztwa WM.
 • Stałe rozszerzanie naszej oferty inwestycyjnej o produkty i instrumenty powiązane ze zrównoważonym rozwojem w ramach Domu Maklerskiego.
Santander Consumer Bank S.A.
 • Finansowanie odnawialnych źródeł energii w ramach sprzedaży ratalnej.
 • Udział w programie „Mój Elektryk”.
 • Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w ramach programu wspierającego zakup samochodów niskoemisyjnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
 • Promocje finansowe dotyczące samochodów elektrycznych.
 • Współpraca z markami sprzedającymi samochody elektryczne.
Santander Leasing
 • 422 mln zł – wartość sfinansowanych zielonych inwestycji w 2023 roku,
 • wartość sfinansowanego nieemisyjnego transportu wyniosła 154 mln zł,
 • sfinansowaliśmy odnawialne źródła o mocy 39 MW i wartość przekraczającej 166 mln zł.
 • Ogólnopolski program grantowy „Razem dla eko-zmiany” realizowany jest przez Fundację Santander ze środków Santander Leasing. Przedmiotem konkursu jest sfinansowanie budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz utrzymanie ich przez dwa lata. W 2023 r. przyznanych zostało 17 grantów.
 • Uruchomienie strony zielonepanele.pl, dzięki której klienci indywidualni i firmy mogą się dowiedzieć o korzyściach płynących z inwestycji w fotowoltaikę oraz szybko sprawdzić koszt instalacji i orientacyjne warunki finansowania inwestycji, a także zapoznać się z ofertą wybranych dostawców wykonujących instalacje dla klientów i złożyć zapytanie ofertowe.
 • Wprowadzenie uproszczonej procedury na finansowanie najważniejszych produktów w segmencie OZE. W ramach oferty udostępniono finansowanie instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii akumulatorowych i stacji ładowania pojazdów elektrycznych o określonych parametrach.
 • Pozytywna recertyfikacja w zakresie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 i audyt firmy Dekra Certification.
 • Współpraca z dostawcami nieemisyjnych technologii oraz transportu
 • Udział w programie „Mój elektryk”.
 • Współpraca z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w ramach programu wspierającego zielone inwestycje.
 • Udział w programie Gwarancji de minimis, we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wspierającym m.in. zielone inwestycje.
Kontynuacja i zwiększenie udziału finansowań dla inwestycji realizujących cele ESG, w szczególności z sektora energetyki odnawialnej i nieemisyjnego transportu.
Santander TFI S.A. Zarządzanie czterema funduszami inwestycyjnymi ESG:

 • Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny – subfundusz wydzielony w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO (klasyfikowany jako produkt z art. 8 SFDR ),
 • Santander Prestiż Akcji Europejskich – subfundusz wydzielony w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO (klasyfikowany jako produkt z art. 8 SFDR),
 • Santander Prestiż Future Wealth – subfundusz wydzielony w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO; (klasyfikowany jako produkt z art. 8 SFDR),
 • Santander Prestiż Prosperity – subfundusz wydzielony w ramach funduszu Santander Prestiż SFIO (klasyfikowany jako produkt z art. 9 SFDR).

Przeciwdziałanie greenwashingowi

 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)

W celu ograniczenia ryzyka greenwashingu Bank powołał międzydepartamentowy panel ekspertów (Panel ESG). Jego zadaniem jest wspierać segmenty biznesowe Grupy Santander Bank Polska S.A. w poprawnej identyfikacji i klasyfikacji transakcji kredytowych i produktów zrównoważonych, zarówno pod kątem zgodności z kryteriami wewnętrznego Systemu Klasyfikacji Zrównoważonego Finansowania (SFCS), jak i Taksonomii UE. Przewodniczącym Panelu jest Dyrektor ds. Ryzyk ESG (Pion Zarządzania Ryzykiem), a jego działalność nadzoruje Komitet Kontroli Ryzyka na poziomie Zarządu Banku.

Regulaminy odnoszące się do wdrażania nowych produktów i usług zapewniają, że w przypadku wszystkich produktów i usług powiązanych z ESG, również tych niekredytowych, wymagana jest konsultacja z Obszarem Zapewniania Zgodności i z Zespołem Zrównoważonego Rozwoju i ESG.

W odniesieniu do ryzyka greenwashingu stopniowo definiowane są kolejne polityki, procedury i wytyczne, które dotyczą tego rozproszonego w działalności Banku ryzyka.

Do tej pory:

 • uspójniono podejście do definiowania transakcji i produktów zrównoważonych dzięki Systemowi Klasyfikacji Zrównoważonego Finansowania (SFCS),
 • zdefiniowano wytyczne „Komunikacja i reklama w obszarze zrównoważonego rozwoju”, obowiązujące pracowników przygotowujących przekazy marketingowe i wizerunkowe,
 • ryzyko greenwashingu zostało wskazane w „Wytycznych Obszaru Zapewnienia Zgodności dotyczących współpracy z partnerami”.