Polityki i procesy należytej staranności dotyczące praw człowieka i wyniki ich stosowania

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • GRI:
 • Polityka praw człowieka, Procedury należytej staranności dot. praw człowiekaS-P8
  Polityka praw człowieka, Procedury należytej staranności dot. praw człowieka

Kwestie poszanowania i ochrony praw człowieka w Grupie Santander Bank Polska reguluje „Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju [pdf, 767KB]”, która w październiku 2023 roku zastąpiła dwa poprzednio obowiązujące dokumenty: „Politykę zrównoważonego rozwoju” i „Politykę praw człowieka”. Zapisy polityki podkreślają istotność naszych zobowiązań wobec interesariuszy i wyjaśniają procesy stosowania standardów społecznych, środowiskowych i dotyczących ładu korporacyjnego zgodnie z Modelem Odpowiedzialnej Bankowości.

Polityka przedstawia podejście Santander Bank Polska S.A. oraz Grupy Santander Bank Polska do kwestii odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju. Określa zasady, zobowiązania, cele i strategię w odniesieniu do akcjonariuszy, pracowników, klientów, dostawców, kwestii społecznych, środowiska naturalnego, różnorodności, odpowiedzialności podatkowej, poszanowania praw człowieka oraz zapobiegania korupcji i innym nielegalnym działaniom.

W obszarze relacji z pracownikami:

 • zapobieganie dyskryminacji i praktykom, które naruszają godność człowieka,
 • niekorzystanie z pracy przymusowej i pracy dzieci,
 • poszanowanie prawa do stowarzyszania się i zawierania układów zbiorowych,
 • godziwe warunki zatrudnienia.

W obszarze relacji z klientami i dostawcami:

 • równe traktowanie klientów,
 • równe traktowanie dostawców.

W obszarze relacji ze społecznościami:

 • walka z korupcją,
 • zaangażowanie społeczne.

Międzynarodowe standardy stanowiące podstawę „Polityki odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju” to m.in.:

 • Zasady Równikowe (Equator Principles) Międzynarodowej Korporacji Finansowej,
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
 • Inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych Global Compact,
 • Zasady Odpowiedzialnej Bankowości (UNEP FI),
 • Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ,
 • Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka,
 • Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych,
 • Fundamentalne Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Do Santander Bank Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Santander Leasing S.A. ma zastosowanie „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych Grupy Santander Bank Polska S.A”. Dokument wskazuje rodzaje działalności, których nie będziemy wspierać naszymi usługami i produktami finansowymi (tzw. lista wyłączeń). Pozostałe spółki naszej Grupy przyjęły własne procedury w tym zakresie oparte na tej polityce. W szczególności Santander Consumer Bank S.A., który działa jako odrębny podmiot podlegający przepisom prawa bankowego i nadzorowi KNF, przyjął rozwiązania adekwatne do profilu ryzyka i modelu biznesowego spółki.