Polityka wynagrodzeń pracowników

  • GRI:
  • Proces ustalania wynagrodzenia2-20
    Proces ustalania wynagrodzenia

„Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska” umożliwia nam pozyskiwanie i utrzymywanie najlepiej wykwalifikowanych specjalistów. Jej zakres podmiotowy obejmuje pracowników Banku i spółek zależnych, w tym pracowników zidentyfikowanych (inaczej Material Risk Takers/MRT), tj. takich pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka organizacji z wyłączeniem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Oferujemy konkurencyjny rynkowo pakiet świadczeń, na który składają się wynagrodzenie zasadnicze, schematy premiowe oraz świadczenia dodatkowe. Wdrożone w Grupie regulaminy propagują wśród pracowników unikanie nadmiernego ryzyka.

Właścicielem polityki jest Zarząd Santander Bank Polska S.A., który jest odpowiedzialny za jej istotne aktualizacje oraz przegląd co najmniej raz w roku. W tym procesie Zarząd wspomaga jednostka organizacyjna Banku odpowiedzialna za wynagrodzenia. Rada Nadzorcza odpowiedzialna jest za nadzór nad polityką, zatwierdza ją i minimum raz w roku dokonuje przeglądu zasad wynagradzania oraz oceny ich wpływu na zarządzanie Bankiem.

„Politykę wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska” przygotowano we współpracy z jednostkami ds. ryzyka, Pionem zgodności i przeciwdziałania przestępczości finansowej oraz Departamentem Prawnym. Ustalając wynagrodzenie korzystamy z raportów oferowanych przez niezależną firmę konsultingową. Stosowane zasady wynagradzania podlegają niezależnemu wewnętrznemu przeglądowi dokonywanemu przez Obszar Audytu Wewnętrznego w Santander Bank Polska S.A. nie rzadziej niż raz w roku. Raport z przeglądu przedstawia się Radzie Nadzorczej i jej Komitetowi Wynagrodzeń.

Przy ustalaniu limitu proporcji zmiennych do stałych składników wynagrodzenia Santander Bank Polska S.A. uwzględnia opinie akcjonariuszy (co do zasady konieczne jest wówczas uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wyrażonej większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego).

Zasady wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu opisujemy w podrozdziale „Zasady wynagradzania zarządzających”.