Strategie i polityki dotyczące środowiska i klimatu

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach 2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
 • PRB:
 • Impact and Target Setting2
  Impact and Target Setting
 • GPW:
 • Polityka środowiskowaE-P5
  Polityka środowiskowa

Najważniejszymi dokumentami dotyczącymi zarządzania wpływem środowiskowym Grupy Santander Bank Polska są:

 • grupowa strategia Net Zero,
 • Strategia Odpowiedzialnej Bankowości (obowiązująca w latach 2021-2023),
 • Strategia biznesowa na lata 2024-2026 „Pomagamy osiągać więcej”,
 • „Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju”,
 • „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”,
 • polityki sektorowe,
 • „Polityka zrównoważonego i odpowiedzialnego inwestowania” oraz „Polityka zaangażowania w spółki notowane na rynku regulowanym oraz stosowania środków nadzoru korporacyjnego” (kluczowe w Santander TFI S.A.),
 • „Globalna polityka ramowa dotycząca zrównoważonych obligacji”,
 • „Polityka ramowa zielonych obligacji”.

Strategia klimatyczna Grupy Banco Santander S.A. i grupowa strategia Net Zero

W Grupie Santander Bank Polska realizujemy strategię klimatyczną Grupy Banco Santander i działamy zgodnie ze strategią Net Zero. Zakłada ona dostosowanie naszego portfela do celów Porozumienia paryskiego oraz polityki Unii Europejskiej, która podkreśla dużą rolę sektora finansowego w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Do 2050 roku chcemy osiągnąć zerowy poziom emisji netto, a cel ten odnosi się do całego łańcucha wartości Grupy Santander Bank Polska.

Strategia klimatyczna Grupy Santander jest oparta na czterech filarachAmbicją całej Grupy jest osiągnięcie zeroemisyjności w 2050 r.:

 • Dostosowanie naszego portfela do celów Porozumienia Paryskiego – Dostosowanie portfela
  pod kątem zapewnienia, że przewidywane emisje dwutlenku węgla będą zgodne z celem ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C zgodnie z NZBA i NZAMi.
 • Wspieranie naszych klientów w ich ekologicznej transformacji – Pomoc klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną – wskazówki, porady oraz rozwiązania inwestycyjne i biznesowe dla klientów
 • Ograniczenie naszego wpływu na środowisko – Osiągnięcie neutralności węglowej w zakresie operacji własnych i pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 2025 roku w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko
 • Uwzględnienie klimatu w zarządzaniu ryzykiem –  Zapewnienie zgodności z oczekiwaniami regulacyjnymi/nadzorczymi oraz uwzględnienie kwestii klimatycznych w zarządzaniu ryzykiem

Strategia Net Zero zakłada:

 • najpóźniej od 2030 roku zaprzestanie finansowania spółek energetycznych, w których przychód pochodzący z produkcji energii z węgla przekracza 10%,
 • do 2030 roku zakończenie świadczenia usług kredytowych wobec producentów węgla energetycznego,
 • wspieranie klientów w procesie transformacji w formie wszechstronnego finansowania odnawialnych źródeł energii i rozwoju adekwatnych produktów finansowych.

Cele, jakie są wyznaczone przez grupową strategię Net Zero w średnim i długim terminie, chcemy osiągać na podstawie zidentyfikowanych i wdrażanych dźwigni dekarbonizacyjnych. Realizujemy je poprzez redukcję emisji wewnętrznych Grupy (wynikających między innymi ze zużycia prądu i podróży służbowych) oraz emisji związanych z świadczonymi usługami finansowymi – kredytami, doradztwem czy usługami inwestycyjnymi.

Strategia Odpowiedzialnej Bankowości

Nasze strategiczne zobowiązanie w 2023 roku – pod hasłem „Zielony bank” – zakładało priorytetowe traktowanie ochrony środowiska w działaniach zewnętrznych i wewnętrznych. Grupa rozwija zrównoważone produkty i rozwiązania finansowe, wspiera proces przekształcania gospodarki w nisko- i zeroemisyjną oraz dostosowuje działania do międzynarodowych wymogów w dziedzinie ochrony środowiska.

Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju

W kwestiach związanych z wpływem środowiskowym działamy w Grupie zgodnie z zasadą ostrożności. Podejście to opisuje „Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju”, w której uwzględniamy nasze działania i zobowiązania w tym zakresie. Zgodnie z polityką, uznając prawo społeczeństwa do życia w zdrowym i czystym środowisku.

 • analizę i identyfikację negatywnych skutków środowiskowych w ramach procesu oceny ryzyka działalności finansowej i inwestycyjnej w sposób zgodny z międzynarodowymi standardami w tym zakresie,
 • stopniową budowę portfeli transakcyjnych zgodnie z ideą promowania oraz finansowania gospodarki niskoemisyjnej i odpornej na zmiany klimatyczne, co jest konieczne do powstrzymania procesu globalnego ocieplenia,
 • zarządzanie wpływem na środowisko generowanym przez infrastrukturę Banku poprzez stosowanie systemów zarządzania opartych na międzynarodowych standardach regulacyjnych, z uwzględnieniem ciągłych ulepszeń, a także poprzez kontrolowanie najważniejszych aspektów dotyczących konsumpcji, odpadów i emisji.
 • promowanie ochrony środowiska w oparciu o międzynarodowe standardy regulacyjne, system ciągłego doskonalenia – w Banku jesteśmy na etapie przygotowań do środowiskowej certyfikacji ISO 14001. W 2023 roku została przygotowana dokumentacja. W pierwszym kwartale 2024 roku zaplanowane są szkolenia dla pracowników, a następnie proces certyfikacji. Spółka Santander Leasing posiada certyfikat ISO 14001,
 • wyznaczenie wskaźników systematycznej poprawy efektywności zarządzania kwestiami środowiskowymi w odniesieniu do obszarów własnej działalności generujących zanieczyszczenia,
 • pomiary i monitoring zużycia zasobów naturalnych, emisji i produkcji odpadów w większości obiektów Santander Bank Polska S.A.
 • ograniczenie finansowania działań, które mogą mieć bezpośredni wpływ na środowisko naturalne i społeczeństwo oraz wywołać długotrwałe skutki związane ze zmianą klimatu,
 • nawiązywanie odpowiedzialnych relacji z klientami, co zachęca do prowadzenia działań biznesowych w sposób zrównoważony, aby tworzyć dobrobyt dla obecnych i przyszłych pokoleń,
 • zachęcanie dostawców do przyjęcia zobowiązań dotyczących ochrony środowiska i przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych

Grupa Santander Bank Polska analizuje ryzyko środowiskowe i społeczne wobec klientów prowadzących działalność w sektorach naftowo-gazowym, energetycznym, górnictwa i metalurgicznym oraz surowców miękkich (soft commodities).

Kwestie te reguluje „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”, która określa kryteria identyfikacji, oceny, monitoringu i zarządzania ryzykiem społeczno-środowiskowym i szczegółowo definiuje nasze standardy inwestowania i współpracy z klientami działającymi w branżach mających największy wpływ na klimat.

Kryteria te dotyczą klientów we wszystkich segmentach (Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna, Bankowość Biznesowa i Korporacyjna, małe i średnie przedsiębiorstwa), a także całej Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska w odniesieniu do finansowania, usług doradczych, usług zarządzania kapitałem, zarządzania aktywami oraz ubezpieczeń. „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych” wskazuje rodzaje działalności objętej zakazami lub restrykcjami. Są to między innymi:

 • pozyskiwanie i przetwarzanie rodzimych gatunków drewna lub oleju palmowego bez stosownej certyfikacji,
 • wszelkie projekty lub działalność w zakresie wydobycia ropy i gazu, wytwarzania lub przesyłu energii, górnictwa i metalurgii, infrastruktury produkcyjnej, plantacji lub inne duże projekty dot. infrastruktury, które narażają na ryzyko obszary klasyfikowane jako obszary wodno-błotne chronione Konwencją ramsarską1, tereny wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO2 lub obszary chronione, uznane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody (IUCN) za obszary kategorii I, II, III lub IV3,
 • projekty, które zgodnie ze standardem wydajności IFC 7 – Ludność rdzenna4 wymagają dobrowolnej, uprzedniej i świadomej zgody (ang. FPIC, free, prior and informed consent), nie spełniają standardu wydajności IFC 7 i nie ma w ich przypadku wiarygodnego planu działania w celu zapewnienia zgodności.

Nie są to jednak jedyne sektory analizowane przez Grupę pod kątem środowiskowo-społecznym. Więcej informacji o procedurach w kontekście zarządzania ryzykiem znajduje się w podrozdziale „Kwestie ryzyk klimatycznych w procesach kredytowych”.

1 Konwencja dot. obszarów wodno-błotnych, zwana Konwencją ramsarską, to międzynarodowy traktat, który zapewnia ramy dla ochrony oraz zrównoważonego korzystania z obszarów wodno-błotnych i ich zasobów (https://www.ramsar.org/).
2 http://whc.unesco.org/en/list
3 Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) klasyfikuje obszary chronione zgodnie z ich celami zarządzania środowiskowego: Kategoria I: Ia: Ścisły rezerwat przyrody; Ib: obszar pierwotny, Kategoria II: Park narodowy, Kategoria III: Pomnik przyrody, Kategoria IV: Obszar ochrony gatunkowej/ siedliskowej.
4 https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-7