Struktura zatrudnienia

 • GRI:
 • Pracownicy2-7
  Pracownicy
 • Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami2-8
  Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami
 • Układy zbiorowe pracy2-30
  Układy zbiorowe pracy
 • Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania401-1
  Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania
 • PRB:
 • Stakeholders4
  Stakeholders
 • GPW:
 • Rotacja zatrudnieniaS-P6
  Rotacja zatrudnienia
 • Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowychS-P7
  Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych

W Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska na koniec 2023 roku było zatrudnionych 12 072 osób na umowie o pracę*, z czego najwięcej w Banku (84%). Ponadto 2 660 osób świadczyło pracę na rzecz Grupy.

Poniższe dane dotyczą stanu na dzień 31.12.2023 r. w przeliczeniu na osoby (tzw. headcount).

12 072 pracowników Grupy, w tym:

 • 10 089 w Banku
 • 1 433 w Santander Consumer Bank S.A. i jego spółkach zależnych
 • 336 w Santander Leasing S.A. i jego spółkach zależnych
 • 114 w Santander Factoring Sp. z o. o.
 • 100 w Santander TFI S.A.
 • 15% stanowili nowo zatrudnieni pracownicy Grupy,
 • 14% to poziom rotacji pracowników w Grupie.
 • Pracownicy Grupy nie są objęci zbiorowymi układami pracy. W Banku funkcjonuje 5 organizacji związkowych.

*Na moment sporządzania niniejszego Raportu Grupa nie dysponuje systemowym rozwiązaniem pozwalającym na zaraportowanie liczby pracowników bez całkowitego uniknięcia podwójnego liczenia w ramach spółek Grupy, co wynika z zatrudnienia poszczególnych osób w więcej niż 1 spółce Grupy jednocześnie. Grupa pracuje nad wdrożeniem rozwiązań pozwalających na doskonalenie raportowanych danych. Ewentualne podwójne ujęcie liczby pracowników dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w niepełnym wymiarze godzin i może stanowić 4% całkowitej liczby pracowników.

Liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj umowy (czas)

Liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj umowy (czas)
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Rodzaj umowy o pracę Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Zatrudnieni na czas nieokreślony 5 850 2 788 8 638 7 063 3 412 10 475
Zatrudnieni na czas określony 937 514 1 451 1 057 540 1 597
Łącznie 6 787 3 302 10 089 8 120 3 952 12 072

Liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj umowy (etat)

Liczba pracowników w podziale na płeć i rodzaj umowy (etat)
Santander Bank Polska S.A. Grupa Kapitałowa Santander Bank Polska
Rodzaj umowy o pracę Kobiety Mężczyźni Łącznie Kobiety Mężczyźni Łącznie
Pełny etat 6 316 2 991 9 307 7 614 3 622 11 236
Niepełny etat 471 311 782 506 330 836
Godziny niegwarantowane 0 0 0 0 0 0
Łącznie 6 787 3 302 10 089 8 120 3 952 12 072

W 2023 roku nie zauważyliśmy w Grupie znacznych wahań w liczbie pracowników, a te, które wystąpiły, naszym zdaniem wynikały ze standardowej rotacji pracowników.

Dominującą formą zatrudnienia w Grupie Santander Bank Polska jest umowa o pracę, ale pracę na rzecz Grupy wykonują też inne osoby – w zależności od spółki Grupy są to:

W Banku – 2 086 osoby:

 • stażyści i praktykanci,
 • osoby wykonujące konkretne zadania w określonym czasie,
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy B2B.

W Santander Consumer Bank S.A. i jego spółkach zależnych – 91 osób:

 • pracownicy outsourcera, głównie w Call Center oraz operacji,
 • osoby współpracujące w modelu B2B w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, głównie w obszarze IT,
 • osoby współpracujące w formule umów cywilnoprawnych, głównie sieć sprzedaży (umowy typu OFWCA – „osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne”).

W Santander Leasing S.A. i jego spółkach zależnych – 472 osoby

W pozostałych spółkach są to nieznaczne liczby, a osoby te stanowią wsparcie zespołów naszych pracowników ad-hoc.

DOBRA PRAKTYKA

Bank oraz Santander TFI S.A. regularnie przeprowadzają ankiety zaangażowania i e-NPS "Your Voice" oraz dotyczące spraw istotnych dla codziennej pracy. W 2023 roku w TFI badano między innymi preferencje osób zatrudnionych związane z nowymi biurami, których wynajem rozpocznie się w 2024 i 2025 roku. Co miesiąc organizuje się także spotkania pracowników z Zarządem, na których omawia się bieżącą sytuację firmy. W Banku natomiast w ciągu roku wykonywane są trzy fale badania. Z dumą odnotowujemy od 2021 r. trend wzrostowy w wynikach.