Wyniki w obszarze ładu korporacyjnego

Nasze wyniki: Ład korporacyjny

Wyniki w obszarze ładu korporacyjnego Mierniki finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska

Wyniki w obszarze ładu korporacyjnego: Mierniki finansowe i niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska
2023 2022 2021
Wskaźniki CoR (Koszt ryzyka kredytowego) [%] 0,72% 0,59% 0,76%
Wskaźnik koszty/dochody (C/I) [%] 29,50% 37,90% 59,60%
Współczynnik wypłaty dywidendy [%]* 97,01% 29,90% 29,89%
Łączny współczynnik kapitałowy [%]** 18,56% 19,74% 18,58%
* Dotyczy tylko Santander Bank Polska S.A.
** Dane w odpowiednich okresach obejmują zyski zaliczone do funduszy własnych zgodnie z mającymi zastosowanie wytycznymi EBA.

Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.

Wybrane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
2023 2022 2021 2020 2019
Zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A. akcjonariuszom Banku (w mln zł) 4 831,10 2 799,10 1 111,70 1 037,20 2 138,30
Zysk przed opodatkowaniem (w mln zł) 6 850,00 4 353,00 2 057,80 1 880,90 3 244,60
Aktywa ogółem (w mln zł) 276 651,90 257 517,20 243 017,30 228 748,90 209 476,20
Kapitały razem (w mln zł) 33 691,00 28 465,30 27 213,60 28 658,00 26 979,50
ROE [%] 20,30% 11,90% 4,70% 4,40% 9,70%
Kredyty/Depozyty [%] 76,20% 77,60% 79,00% 82,80% 91,60%
Łączny współczynnik kapitałowy [%] 18,56% 19,74% 19,05% 20,42% 17,07%

Podstawowe dane niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za pięć ostatnich lat

Podstawowe dane niefinansowe Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska za pięć ostatnich lat
2023 2022 2021 2020 2019
Baza klientów (w mln) 7,50 7,40 7,20 7,10 7,20
Użytkownicy bankowości elektronicznej (w mln)* 6,40 6,30 5,70 5,40 4,40
Aktywni klienci cyfrowi (w mln)** 4,20 3,60 3,20 2,90 2,50
Aktywni klienci bankowości mobilnej (w mln) 3,00 2,70 2,40 2,00 1,60
Sieć oddziałów 369 385 450 562 665
Strefy Santander i stanowiska zewnętrzne 17 16 13 12 10
Placówki Partnerskie 421 433 435 380 317
* Zarejestrowani klienci z aktywnym dostępem do usług bankowości internetowej i mobilnej Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank S.A.
** Aktywni klienci serwisu bankowości elektronicznej Santander Bank Polska S.A. i Santander Consumer Bank S.A., którzy w ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego przynajmniej raz skorzystali z serwisu

Klienci Santander Bank Polska S.A.

Klienci Santander Bank Polska S.A.

Klienci Santander Bank Polska S.A.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba klientów banku ogółem (w tys.) 5 877 5 695 5 432 5 215 5 050 4 884 4 412
Santander Internet – zarejestrowani klienci (w tys.) 5 012 4 869 4 492 4 179 4 424 4 019 3 388
Santander Internet – klienci aktywni (w tys.) 3 497 3 285 2 998 2 757 2 510 2 345 2 056
Santander mobile – klienci bankowości mobilnej aktywni (w tys.) 2 608 2 452 2 194 1 865 1 577 1 338 1 094
iBiznes24 – zarejestrowane firmy (w tys.) 26 20 25 21 18 17 15

Placówki Santander Bank Polska S.A.

Placówki Santander Bank Polska S.A.

Placówki Santander Bank Polska S.A.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba punktów dostępu banku/placówek w Polsce
a. Oddziały* 336 351 396 468 515 612 576
b. Placówki Partnerskie 171 170 164 138 134 123 109
Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej 6 6 6 19 19 12 12
* Łącznie oddziały banku, stanowiska zewnętrzne i strefy Santander

Bankomaty i wpłatomaty Santander Bank Polska S.A.

Bankomaty i wpłatomaty Banku

Bankomaty i wpłatomaty Santander Bank Polska S.A.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Liczba bankomatów 351 472 610 731 774 858 948
Liczba wpłatomatów 0 0 0 0 3 4 13
Liczba urządzeń dualnych 890 952 914 930 923 900 771

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości. Dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.

Wyniki realizacji celów strategii Odpowiedzialnej Bankowości Santander Bank Polska S.A.

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości. Dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.
Lp. Wynik 2022 Wynik 2023
1. Pozycja w Top 10 pracodawców (miejsce w rankingu) Certyfikat Top Employer Certyfikat Top Employer
2. Kobiety na stanowiskach kierowniczych 34,70% 34,96%
3. Wyrównywanie płac mierzone EPG 2,00% 1,17%
4. Liczba osób wzmocnionych finansowo od 1.01.2019 651 453 1 732 963
5. Zielone finansowanie zgodne z SFCS (w mln zł)* 2 668 5 499
6. Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (%)** 83,50% 88,00%
7. Eliminacja jednorazowych tworzyw sztucznych (% realizacji) 100% 100%
8. Stypendia, staże i praktyki zawodowe (liczba) 5 915 17 355
9. Liczba beneficjentów działań *** 493 461 113 089
* Zmiana prezentacji wskaźnika – kwota w milionach zł. SFCS – System Klasyfikacji Zrównoważonego Finansowania
** Zakupiona bezpośrednio przez Bank energia elektryczna
*** Na wynik w 2022 r. miały wpływ inicjatywy realizowane w ramach pomocy humanitarnej na rzecz Ukrainy
  • GRI:
  • Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego2-21
    Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego

Roczny wskaźnik całkowitego wynagrodzenia. Dane dotyczą Santander Bank Polska S.A.

Stosunek całkowitego rocznego wynagrodzenia najwyżej opłacanej osoby w organizacji do mediany rocznego, całkowitego wynagrodzenia obejmującego wszystkich pracowników (z wyłączeniem najwyżej opłacanej jednostki/osoby) wynosi 1:34,35 (w ujawnieniu uwzględniono wypłaconą nieodroczoną część wynagrodzenia zmiennego w formie gotówki w roku 2023 za rok 2022). W przypadku uwzględnienia pełnej kwoty przyznanego wynagrodzenia zmiennego w 2023 roku za rok 2022 wskaźnik wyniósłby 1:63,77.

W 2022 r. stosunek ten wynosił 1:50 i był o 13,7 p.p niższy.

  • GRI:
  • Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)205-2
    Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)

Szkolenia antykorupcyjne w liczbach w 2023 r.

Szkolenia antykorupcyjne w liczbach w 2023 r.
Szkolenia antykorupcyjne Liczba pracowników według kategorii zatrudnienia Liczba pracowników, którym przedstawiono politykę i procedury antykorupcyjne % pracowników, którym przedstawiono politykę i procedury antykorupcyjne Liczba pracowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie zwalczania korupcji % pracowników, którzy przeszli szkolenie w zakresie zwalczania korupcji
Grupa Kapitałowa bez Banku 12 072 11 799 97,74% 11 677 96,73%
Członkowie Zarządu Banku 11 11 100% 11 100%
Przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla Banku* 64 64 100% 63 98%
Przedstawiciele kierownictwa średniego szczebla Banku** 1 369 1 369 100% 1 357 99%
Pozostali pracownicy Banku*** 8 602 8 602 100% 8 495 99%
Łącznie Bank 10 046 10 046 100% 9 926 99%
* Pracownicy z wyłączeniem Członków Zarządu i kierownictwa średniego szczebla Santander Bank Polska S.A.
** Pozostali menadżerowie Santander Bank Polska S.A.
*** Nie uwzględniono pracowników długoterminowo nieobecnych w pracy

Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego w 2023 r.

Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego w 2023 r.
Bank Grupa
Liczba dostawców z obrotami przekraczającymi 50 tys. zł rocznie 1 640 2 146
W tym liczba dostawców podlegających kwalifikacji 1 010 1 281
Procent, jaki stanowią dostawcy – firmy polskie lub zagraniczne z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce 89,50% n.d.
Liczba zrealizowanych procesów zakupowych 384 570
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie pod kątem kryteriów środowiskowych 100% 75,90%
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem kryteriów społecznych 100% 61,90%