Zakres ujawnień taksonomicznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zwane Taksonomią UE, wprowadziło system jednolitej klasyfikacji działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju, którego celem jest zwiększenie przejrzystości i porównywalności rynku w tym obszarze oraz wsparcie inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Rozporządzenie to – wraz z uzupełniającym je Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 (z późniejszymi zmianami) precyzującym treść, metodologię i sposób prezentacji informacji dot. działalności zrównoważonej środowiskowo – nałożyło dodatkowe obowiązki sprawozdawcze na przedsiębiorstwa zobligowane do publikowania informacji niefinansowych zgodnie z Dyrektywą ws. sprawozdawczości niefinansowej (przedsiębiorstwa podlegające pod Dyrektywę NFRD). W odniesieniu do Santander Bank Polska S.A. i innych instytucji kredytowych weszły one w życie w pełnym zakresie w 2024 r. (bez dwóch formularzy obowiązujących od 2026 r.) po dwuletnim okresie przejściowym, trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r., podczas którego ujawnienia miały ograniczony zakres i koncentrowały się na etapie kwalifikowalności. W powyższym kontekście legislacyjnym i zgodnie z interpretacją przepisów Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2178 ws. ujawnień taksonomicznych – zawartą w Zawiadomieniu Komisji (C/2023/305) – porównawcze wskaźniki wyników za 2022 r. nie podlegają obowiązkowi ujawnienia w raportowaniu taksonomicznym Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za 2023 r.

Taksonomia obejmuje sześć celów środowiskowych: łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu, ochrona i odbudowa ekosystemów morskich i lądowych.

W raportowaniu GAR Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. za 2023 r. pełna analiza taksonomiczna (z poziomu pojedynczej transakcji) została przeprowadzona w zakresie 2 celów klimatycznych zdefiniowanych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2021/2139: łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do zmian klimatu. Jej wyniki zaprezentowano w tabelach zamieszczonych w części „Formularze prezentujące kalkulację wskaźnika GAR”.

Działalności wskazane jako wnoszące istotny wkład w realizację pozostałych czterech celów środowiskowych – zdefiniowane w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2023/2486 – zostały ocenione jedynie pod względem kwalifikowalności do systematyki w oparciu o wiodący kod działalności klienta wg klasyfikacji NACE i zostały zaprezentowane łącznie. Zestawiono je w tabeli poniżej „Kwalifikowalność ekspozycji w zakresie czterech celów środowiskowych”.

Zidentyfikowane transakcje dotyczyły celu związanego z gospodarką o obiegu zamkniętym. Transakcje zostały zaprezentowane według klasyfikacji sektorowej NACE do 2 poziomu.

Transakcje
Podział według sektorów Wartości ekspozycji kwalifikowalnych w ramach 4 celów środowiskowych zdefiniowanych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2023/2486 w tys. zł
B.07 Górnictwo rud metali 1 303 082,30
C.11 Produkcja napojów 4 799,30
C 17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 320,20
C.19 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 223 027,20
C.20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 464 696,60
C.22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 1 934,80
C.27 Produkcja urządzeń elektrycznych 101,40
C.28 Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 56 204,30
C.30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 18,50
D.35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 270 818,30
F.41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 46 118,80
F.42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 681,00
G.45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi i motocyklami; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli 257 592,00
G.46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami 644 853,20
G.47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami 858 830,10
J.58 Działalność wydawnicza 29 184,50
J.61 Telekomunikacja 283 990,40
J.62 Działalność związana z oprogramowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane 0,30
J.63 Działalność usługowa w zakresie informacji 87 720,80
K.66 Działalność wspomagająca usługi finansowe, ubezpieczenia i fundusze emerytalne 189,70
L.68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 61 384,90
M.70 Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 270 907,80
N.77 Wynajem i dzierżawa 10 927,10
N.79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane 0,20
N.82 Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 192 169,40
R.93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna 46 139,70
SUMA 5 115 692,40

Zgodnie z Rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2022/1214 zmieniającym rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139 w odniesieniu do działalności gospodarczej w niektórych sektorach energetycznych oraz rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2178 w odniesieniu do publicznego ujawniania szczególnych informacji w odniesieniu do tych rodzajów działalności gospodarczej, Grupa podaje następujące informacje nt. zaangażowania w finansowanie działalności związanej z energią jądrową i gazem ziemnym.

Działalność związana z energią jądrową
Działalność związana z energią jądrową
1 Przedsiębiorstwo prowadzi badania, rozwój, demonstrację i rozmieszczenie innowacyjnych instalacji wytwarzania energii elektrycznej wytwarzających energię w ramach procesów jądrowych przy minimalnej ilości odpadów z cyklu paliwowego, finansuje tę działalność lub jest ma na nią ekspozycję. NIE
2 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę i bezpieczną eksploatację nowych obiektów jądrowych w celu wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła technologicznego, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
3 Przedsiębiorstwo prowadzi bezpieczną eksploatację istniejących obiektów jądrowych wytwarzających energię elektryczną lub ciepło technologiczne, w tym na potrzeby systemu ciepłowniczego lub procesów przemysłowych, takich jak produkcja wodoru z energii jądrowej, a także ich modernizację pod kątem bezpieczeństwa, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
Działalność związana z gazem ziemnym
4 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę lub eksploatację instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
5 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do skojarzonego wytwarzania energii cieplnej/chłodniczej i energii elektrycznej z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE
6 Przedsiębiorstwo prowadzi budowę, modernizację i eksploatację instalacji do wytwarzania ciepła wytwarzających energię cieplną/chłodniczą z wykorzystaniem gazowych paliw kopalnych, finansuje tę działalność lub ma na nią ekspozycję. NIE

Kluczowe taksonomiczne wskaźniki wyników

Kluczowym wskaźnikiem wyników dla działalności zrównoważonej instytucji kredytowych jest wskaźnik zielonych aktywów (GAR) określający udział procentowy inwestycji i ekspozycji wobec działalności zrównoważonej środowiskowo (zgodnej z systematyką) w zakresie zdefiniowanych celów środowiskowych w bazie aktywów uwzględnionych w kalkulacji (GAR).

Kalkulacja (GAR) na poziomie licznika obejmuje kredyty, instrumenty dłużne i kapitałowe w portfelu bankowym dla przedsiębiorstw podlegających pod reżim Dyrektywy NFRD, kredyty zabezpieczone nieruchomościami mieszkalnymi, kredyty na renowację budynków i kredyty samochodowe dla gospodarstw domowych oraz kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego. Aktywa uwzględnione w kalkulacji (GAR) w mianowniku (covered assets) to aktywa ogółem brutto pomniejszone o ekspozycje wobec rządów centralnych, ekspozycje wobec banków centralnych i portfel handlowy.

Poniżej zaprezentowano zestawienie kluczowych wskaźników taksonomicznych Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. (KPI) obliczonych dla dwóch celów klimatycznych w dwóch wariantach zależnie od rodzaju wskaźnika (wskaźnika TURNOVER dotyczącego obrotów lub wskaźnika CAPEX dotyczącego nakładów inwestycyjnych) zastosowanego w kalkulacji kwalifikowalności do taksonomii i zgodności z taksonomią ekspozycji ogólnych wobec klientów podlegających pod Dyrektywę NFRD. Uwzględniono też wskaźnik GAR liczony w oparciu o przepływy oraz wskaźniki pozabilansowe dotyczące gwarancji finansowych i aktywów w zarządzaniu. Do prezentacji wskaźników KPI zastosowano tabelę wskazaną w Załączniku VI do Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2023/2485 zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) 2021/2139.

Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników

Podsumowanie kluczowych wskaźników wyników
Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem (tys. zł) Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem (TURNOVER) Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem (CAPEX) Kluczowy wskaźnik wyników (TURNOVER) Kluczowy wskaźnik wyników (CAPEX) % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów % aktywów wyłączonych z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów
Główny kluczowy wskaźnik efektywności Wskaźnik zielonych aktywów w odniesieniu do stanu 826 727,40 1 127 250,30 0,40% 0,50% 77,90% 7,10% 22,10%
Gwarancje finansowe 0,00 0,00 0,00% 0,00% nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zarządzane aktywa 128 785,40 128 785,40 9,60% 9,60% nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zrównoważona środowiskowo działalność ogółem (tys. zł) Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem (TURNOVER) Aktywa zrównoważone środowiskowo ogółem (CAPEX) Kluczowy wskaźnik wyników (TURNOVER) Kluczowy wskaźnik wyników (CAPEX) % pokrycia (względem aktywów ogółem) % aktywów wyłączonych z licznika przy obliczaniu wskaźnika  zielonych
aktywów
% aktywów wyłączonych
z mianownika przy obliczaniu wskaźnika zielonych aktywów
Dodatkowe kluczowe wskaźniki wyników Wskaźnik zielonych aktywów (przepływ) 256 134,80 225 849,50 0,50% 0,60% 80,30% 0,90% 19,70%
Gwarancje finansowe 0,00 0,00 0,000% 0,00% nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy
Zarządzane aktywa 120 210 120 210 19,2% 19,20% nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy