Słowniczek

BHP
bezpieczeństwo i higiena pracy

CSRD
Corporate Sustainability Reporting Directive, unijna dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju

EBA
European Banking Authority, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego

EPG
Equal Pay Gap, czyli skorygowany wskaźnik luki płacowej kobiet i mężczyzn (według metody Santander Bank Polska S.A.)

ESG
Environmental, Social and Governance. ESG oznacza czynniki niefinansowej oceny przedsiębiorstw i organizacji – środowiskowe (E), społeczne (S) i dotyczące ładu korporacyjnego (G)

ESRS
European Sustainability Reporting Standards, unijne wytyczne sprawozdawczości niefinansowej związane z dyrektywą CSRD

GAR
Green Asset Ratio

GRI
Global Reporting Initiative

Gender Pay Gap
wskaźnik nieskorygowanej luki wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami

ONZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych

SFCS
System klasyfikacji zrównoważonego finansowania

TCFD
Task Force on Climate-related Financial Disclosures – Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem powołana przez Radę Stabilności Finansowej G20

UNEP FI
United Nations Environment Programme Finance Initiative

C/I
Wskaźnik koszty/dochody

TCR
Łączny współczynnik kapitałowy

CoR
Koszt ryzyka kredytowego

NPS
Net Promoter Score. Miara lojalności i satysfakcji klienta.