Santander Bank Polska umożliwia inwestowanie w zielone obligacje

Inwestowanie w „zielone” projekty może mieć różne oblicza. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu swojego domu czy zakup elektrycznego auta należą do najbardziej popularnych, ale możliwości jest zdecydowanie więcej. W dzisiejszym, cyfrowym, świecie możliwości inwestycyjne są niemal nieograniczone. Santander Biuro Maklerskie dba o to, żeby oferta była nie tylko szeroka, ale przede wszystkim dopasowana do oczekiwań klientów. Jednym z nich jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju ważnym kryterium wyboru

Przed świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego, w ramach której oferowane są produkty strukturyzowane, klienci definiują, zgodnie z przepisami, swoje cele inwestycyjne. Od ubiegłego roku określają także swoje preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dlatego w ofercie biura maklerskiego pojawił się pierwszy produkt dopasowany do ich oczekiwań.

Bardzo nam zależy na tym, żeby nasi klienci mieli realny wpływ na poprawę otoczenia, w którym żyją. Tym bardziej cieszy mnie, że w tak ważnym aspekcie współpracujemy z przedstawicielami naszej grupy, doświadczonego dostawcy rozwiązań z zakresu ESG w Europie.

Wojciech Sieńczyk

dyrektor Santander Biuro Maklerskie i obszaru Wealth Management Santander Bank Polska

Zielone obligacje

Takie zadanie spełniają wybrane produkty strukturyzowane, które powstają w Grupie Santander. W styczniu tego roku klienci zamożni (w tym Private Banking i Select) mogli kupować obligacje strukturyzowane powiązane z indeksem EURO STOXX 50 ESG-X. Ich emitentem jest Santander International Products, a gwarantem – Banco Santander. Produkt cieszył się zainteresowaniem. Dlatego w marcu klienci mogą nabyć kolejne zielone obligacje powiązane z tym indeksem.

Bardzo istotne jest, że wpływy netto z emisji tych produktów zostaną użyte do refinansowania lub inwestycji w tzw. Zielone Projekty, spełniające kryteria kwalifikacyjne zgodnie z Globalnymi Ramami Finansowania Grupy Santander Projektów Zielonych, Społecznych i Zrównoważonego Rozwoju. Kwalifikujące się zielone projekty oznaczają m. in. projekty z zakresu energii odnawialnej, efektywności energetycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, zrównoważonego środowiskowo zarządzania żywymi zasobami naturalnymi i użytkowaniem gruntów, różnorodności biologicznej lądowej i wodnej, zrównoważonej gospodarki wodnej i ściekowej, adaptacji do klimatu, produkty i technologie z zakresu efektywności energetycznej i optymalizacji zapotrzebowania na energię.

Produkty strukturyzowane – oferta na wymagające czasy

Produkty strukturyzowane, dzięki swojej konstrukcji, umożliwiają osiąganie zysków nawet w trudnych warunkach rynkowych (należy jednak pamiętać, że zawsze istnieje ryzyko straty). Przekonuje się o tym coraz większa grupa klientów banku, która ma je w swoich portfelach. Od początku roku – poza zieloną obligacją – Santander Biuro Maklerskie oferowało jeszcze inne produkty strukturyzowane kierowane do klientów mających preferencje w zakresie zrównoważonego rozwoju m.in. obligacje strukturyzowane typu Split Payment z Ochroną Kapitału z Opcją Autocall w PLN Powiązane z Funduszem iShares Global Clean Energy ETF. Co ważne – wszystkie miały ochronę 100% zainwestowanego kapitału zapewnianą przez emitenta oraz gwaranta.

Chcemy, żeby możliwość inwestowania w produkty związane ze zrównoważonym rozwojem na stałe zagościła w naszej ofercie.

Wojciech Sieńczyk

dyrektor Santander Biuro Maklerskie i obszaru Wealth Management Santander Bank Polska

Ważne informacje

Wszystkie informacje, które zamieściliśmy na tej stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny i marketingowy. Prosimy, nie traktuj ich jako porady inwestycyjnej ani rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego.

Informacje na tej stronie:

  • nie zawierają propozycji nabycia jakiegokolwiek instrumentu finansowego;
  • nie są zaproszeniem do składania ofert czy rekomendacją do zawarcia transakcji;
  • nie obejmują opisu wszystkich warunków instrumentu finansowego, w tym pełnej listy ryzyk związanych z nabyciem instrumentu finansowego; prosimy – nie podejmuj decyzji inwestycyjnej wyłącznie na ich podstawie.

Musisz wiedzieć, że inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego. Weź pod uwagę ryzyko zdolności emitenta do wykonywania jego zobowiązań finansowych. Jeśli emitent utraci zdolność do wykonywania swoich zobowiązań finansowych, możesz stracić część lub całość kapitału. Może się tak zdarzyć niezależnie od wyników notowań instrumentów bazowych oraz bez względu na oferowaną przez emitenta ochronę kapitału. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej szczegółowo zapoznaj się z opisem czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe, który znajduje się w Programie i Warunkach Emisji każdego emitowanego instrumentu. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów może się zwiększyć lub zmniejszyć. Dodatkowo potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe mogą się zmniejszyć o wysokość pobieranych podatków oraz opłat wynikających z przepisów prawa, Taryfy opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie oraz Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Santander Biuro Maklerskie.