Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
Cel 4 - Dobra jakość edukacji
Cel 5 - Równość płci
Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów

Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Santander Bank Polska aktywnie angażuje się we wspieranie 8 wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu: