Środowisko (E)

Zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko oraz przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu to kluczowe elementy „Bezpieczeństwa i zaufania” – jednego z sześciu kierunków strategicznych ogólnej strategii biznesowej Banku na lata 2021-2023. Nasze podejście do kwestii ESG oraz zrównoważonego rozwoju określa również integralna część strategii biznesowej czyli Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking.

Główne cele środowiskowe

Nasza Strategia Odpowiedzialnej Bankowości ogłoszona w 2019 roku wytycza działania Banku na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary.

Zobowiązaliśmy się do:

 • minimalizowania wpływu naszych placówek na środowisko (uwzględnianie naszego wewnętrznego śladu środowiskowego np. zużycia energii, eksploatacji obiektów),
 • uwzględniania wpływu naszej działalność bankowej na środowisko,
 • promowania produktów i usług mających na względzie poszanowanie środowiska,
 • uwzględniania i oceniania wpływu projektów finansowanych na zmiany klimatyczne.

Jednym ze szczególnie ważnych celów Santander Bank Polska jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Cel ten realizujemy poprzez wdrażanie Strategii Net Zero.

Strategia Net Zero:

Nasza strategia Net Zero zakłada, że do 2050 r. cała Grupa Santander będzie zeroemisyjna. Redukcja obejmuje zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez zużycie prądu, czy podróże służbowe, ale także emisje, które są efektem naszego finansowania – usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów.

Już w 2020 r. osiągnęliśmy neutralność w zakresie wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię (100% energii zakupionej bezpośrednio przez Bank pochodzi z OZE), a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje.

Cele Strategii Net Zero:

 • od 2030 r.

  zaprzestajemy finansowania spółek energetycznych, w których przychód z produkcji energii z węgla wynosi powyżej 10%.

 • do 2030 r.

  planujemy całkowitą redukcję ekspozycji Banku wobec producentów węgla energetycznego

 • do 2050 r.

  osiągniemy neutralność klimatyczną.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Model zarządzania wpływem na środowisko i klimat

Prowadzimy działalność biznesową, stosując podejście ESG, zgodnie z którym kwestie środowiskowe są jednym z kryteriów w podejmowaniu decyzji biznesowych. Przeprowadzamy ocenę – według wytycznych ESG – różnych aktywów,  które finansujemy. Pozwala nam to na szersze spojrzenie na związane z nimi ryzyka i daje szanse dla zrównoważonego rozwoju.

Polityki

W zarządzaniu wpływem na środowisko stosujemy zasadę ostrożności, a nadrzędnym dokumentem opisującymi nasze podejście do kwestii środowiskowych jest „Polityka zrównoważonego rozwoju”, w której zobowiązujemy się do:

 • minimalizowania wpływu naszych placówek na środowisko, czyli brania pod uwagę naszego wewnętrznego śladu środowiskowego (np. zużycia energii, eksploatacji obiektów);
 • uwzględniania wpływu naszej działalność bankowej na środowisko;
 • promowania produktów i usług mających na względzie poszanowanie środowiska;
 • uwzględniania i oceniania wpływu projektów finansowanych na zmiany klimatyczne.

W 2021 roku wprowadziliśmy ,,Politykę zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”.

Więcej informacji na temat polityk banku dotyczących środowiska znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

 

Wpływ działalności operacyjnej na środowisko

Poniżej prezentujemy podsumowanie kalkulacji wysokości emisji CO2 w działalności „własnej” (zakres 1) i bezpośrednio zależnej od operacji Santander Bank S.A. (zakres 2), jak również podróże biznesowe (zakres 3). Metodyka i zakres kalkulacji zamieszczone zostały w załączniku metodycznym znajdującym się w Raporcie TCFD będącego integralną częścią Raportu ESG.

Poziomy emisji związane z działalnością Santander Bank Polska S.A. w 2021
Kategoria Emisji Emisje 2021 r.
(w tonach CO2e)
  Location-based Market-based
Zakres 1 (scope 1) 5 957,1 5 957,1
Zakres 2 (scope 2) 29 175,5 15 513,0
Zakres 3 (scope 3) 94,7 94,7*
Łącznie zakres 1+2 35 132,6 21 470,2

Realizacja planu ograniczania wewnętrznego śladu środowiskowego Banku

W 2021 r. zużycie energii elektrycznej w banku spadło o 8,8% względem poziomu z roku 2020, a ponadto niemal czterokrotnie zredukowaliśmy zużycie oleju napędowego w porównaniu z rokiem 2020. Dzięki tym działaniom oraz zakupowi certyfikowanych kredytów węglowych równoważących emisję, w 2020 roku osiągnęliśmy neutralność w zakresie wewnętrznych emisji CO2.

W 2021 r. 81% zakupionej przez bank energii elektrycznej na potrzeby użytkowania nieruchomości to energia z kontraktu zapewniającego energię wyłącznie z OZE.

W 2021 r. zredukowaliśmy liczbę samochodów z napędem benzynowym i diesel aż o 85%. Zestaw szczegółowych danych środowiskowych za 2021 rok i lata poprzednie znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Zielone finansowanie

Wspieramy naszych klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. Konsekwentnie bierzemy udział w transformacji energetycznej kraju.

Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce zaoferowaliśmy rozwiązania finansowe, w których wysokość marży jest oparta o spełnienie przez klienta kryteriów społecznych i środowiskowe (ESG-linked loans). Dysponujemy zarówno lokalnymi, jak i globalnymi ekspertami w zakresie ESG, czym wyróżniamy się na polskim rynku bankowym.

Oferta zrównoważonego finansowania skierowana jest do różnych grup klientów, w tym klientów z branż mających największy wpływ na kwestie klimatyczne, tj. sektor energetyczny, paliwowy i przemysłowy. Dlatego dotychczasowe finansowania zrównoważone koncentrowały się na klientach z tych obszarów. Od 2021 r. odnotowujemy coraz większe zainteresowanie tego rodzaju finansowaniem również w innych sektorach, co jest w dużej mierze związane z większą świadomością klientów oraz publicznym ogłaszaniem strategii zrównoważonego rozwoju.

1 714,4 mln PLN wynosi kwota zielonego finansowania udzielonego w 2021 roku.  Sfinansowaliśmy następujące obszary:

Zielone finansowanie w 2021 r.
Obszar w mln EUR w mln PLN
Zielone budownictwo 107,8 495,7
Energia odnawialna 109,5 503,7
Czysta mobilność 79,1 363,6
Agro 76,2 350,5
Gospodarka obiegu zamkniętego 0,2 0,9
Razem 372,8 1 714,4

Przykłady umów na zielone finansowanie zawartych w 2021 roku.

 • Santander Bank Polska S.A. wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego sfinansował zakup 37 elektrycznych autobusów dla Poznania (wartość transakcji 111 mln zł). Wymiana taboru przyczyniła się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu miejskiego na środowisko i do poprawy jakości powietrza.
 • Grupa Santander i Energix Renewable Energies podpisały umowę kredytu o wartości 550 mln zł na finansowanie portfela 2 lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 125 MW. Santander Bank Polska pełni w tej transakcji rolę Agenta, Agenta Zabezpieczeń i Banku Prowadzącego Rachunki.
 • Santander Bank Polska S.A. we współpracy z innymi bankami podpisał umowy o wartości 479 mln zł na sfinansowanie portfela OZE należącego do niezależnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW, które wygrały aukcje OZE.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Zielona oferta

Wśród klientów rośnie świadomość problemów ekologicznych i kryzysu klimatycznego. Coraz chętniej decydują się oni na inwestycje w przydomowe instalacje odnawialnych źródeł energii oraz inne przyjazne środowisku produkty. Naszym zadaniem jest dostosowanie oferty do ich potrzeb i zachęcanie społeczeństwa do proekologicznych wyborów.

 • EKO kredyt gotówkowy – Wprowadziliśmy do oferty EKO kredyt gotówkowy na cele konsumpcyjne, który wspiera klientów indywidualnych w zakupach EKO produktów i rozwiązań.
 • Ekologiczne karty płatnicze – Od 1 lipca 2021 r. wprowadziliśmy ekokarty Visa, które w 85% składają się z plastiku odzyskanego w procesie recyklingu. Dzięki wykorzystaniu do ich produkcji materiału z odzysku, ślad węglowy redukowany jest do 75%. Nowe karty mają nowy, pionowy design, jednolity dla Grupy Santander w całej Europie.
 • Zielona oferta Santander Leasing – Santander Leasing, działający w oparciu o standardy Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A., w 2021 r. wprowadził uproszczone zasady wnioskowania o finansowanie fotowoltaiki z okresem do 10 lat przy zabezpieczeniu transakcji gwarancją BGK oraz rozpoczął prace nad uruchomieniem produktów z dofinansowaniem z programu rządowego „Mój elektryk”.

Ponadto zielona oferta Santander Leasing to:

 • leasing/pożyczka na zakup środków transportu nieemisyjnych/hybrydowych środków transportu dla biznesu,
 • pożyczka na zakup pojazdów nieemisyjnych/hybrydowych dla konsumenta,
 • leasing/pożyczka na zakup instalacji fotowoltaicznych dla biznesu,
 • pożyczka na zakup instalacji fotowoltaicznych dla konsumenta,
 • leasing/pożyczka na zakup maszyn efektywnych energetycznie (w tym maszyn agro) dla biznesu.

Więcej na ten tenat przeczytasz w naszym Raporcie ESG.

Raport TCFD

Analiza ryzyk i szans klimatycznych

Z uwagi na rosnącą wagę zagadnień klimatycznych, w 2022 roku zaprezentowaliśmy analizę klimatyczną według zaleceń grupy roboczej TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Efektem analizy jest Raport TCFD, który zawiera szczegółową analizę ryzyk i szans klimatycznych w dwóch scenariuszach – pierwszy zakłada realizację założeń porozumienia paryskiego i wzrost temperatur nieprzekraczający 2°C, drugi zakłada ich wzrost o 4°C. Tak kompleksowe podejście umożliwia zrozumienie, jak różny może być wpływ zmian klimatu na działalność banku i jego klientów.  W analizie, zgodnie z podejściem TCFD, rozważone zostały dwa podstawowe typy ryzyk: fizyczne i transformacyjne, w podziale na 19 sektorów znajdujących się w portfelu banku i w trzech perspektywach: krótkiej (2025), średniej (2030) oraz długiej (2050). W analogiczny sposób analizie poddane zostały szanse klimatyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące analizy szans i ryzyk klimatycznych znajdziesz: