Środowisko (E)

Zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko oraz przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu to kluczowe elementy „Bezpieczeństwa i zaufania” – jednego z sześciu kierunków strategicznych ogólnej strategii biznesowej Banku na lata 2021-2023. Nasze podejście do kwestii ESG oraz zrównoważonego rozwoju określa również integralna część strategii biznesowej czyli Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking.

Główne cele środowiskowe

Nasza Strategia Odpowiedzialnej Bankowości ogłoszona w 2019 roku wytycza działania Banku na kolejne lata i wskazuje ochronę klimatu oraz środowiska jako kluczowe obszary.

Zobowiązaliśmy się do:

 • minimalizowania wpływu naszych placówek na środowisko (uwzględnianie naszego wewnętrznego śladu środowiskowego np. zużycia energii, eksploatacji obiektów),
 • uwzględniania wpływu naszej działalność bankowej na środowisko,
 • promowania produktów i usług mających na względzie poszanowanie środowiska,
 • uwzględniania i oceniania wpływu projektów finansowanych na zmiany klimatyczne.

Jednym ze szczególnie ważnych celów Santander Bank Polska jest osiągniecie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Cel ten realizujemy poprzez wdrażanie Strategii Net Zero.

Strategia Net Zero:

Nasza strategia Net Zero zakłada, że do 2050 r. cała Grupa Santander będzie zeroemisyjna. Redukcja obejmuje zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez zużycie prądu, czy podróże służbowe, ale także emisje, które są efektem naszego finansowania – usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów.

Już w 2020 r. osiągnęliśmy neutralność w zakresie wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię (100% energii zakupionej bezpośrednio przez Bank pochodzi z OZE), a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje.

Cele Strategii Net Zero:

 • od 2030 r.

  zaprzestajemy finansowania spółek energetycznych, w których przychód z produkcji energii z węgla wynosi powyżej 10%.

 • do 2030 r.

  planujemy całkowitą redukcję ekspozycji Banku wobec producentów węgla energetycznego

 • do 2050 r.

  osiągniemy neutralność klimatyczną.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Model zarządzania wpływem na środowisko i klimat

Prowadzimy działalność biznesową, stosując podejście ESG, zgodnie z którym kwestie środowiskowe są jednym z kryteriów w podejmowaniu decyzji biznesowych. Przeprowadzamy ocenę – według wytycznych ESG – różnych aktywów,  które finansujemy. Pozwala nam to na szersze spojrzenie na związane z nimi ryzyka i daje szanse dla zrównoważonego rozwoju.

Polityki

W zarządzaniu wpływem na środowisko stosujemy zasadę ostrożności, a nadrzędnym dokumentem opisującymi nasze podejście do kwestii środowiskowych jest „Polityka zrównoważonego rozwoju”, w której zobowiązujemy się do:

 • minimalizowania wpływu naszych placówek na środowisko, czyli brania pod uwagę naszego wewnętrznego śladu środowiskowego (np. zużycia energii, eksploatacji obiektów);
 • uwzględniania wpływu naszej działalność bankowej na środowisko;
 • promowania produktów i usług mających na względzie poszanowanie środowiska;
 • uwzględniania i oceniania wpływu projektów finansowanych na zmiany klimatyczne.

W 2021 roku wprowadziliśmy ,,Politykę zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”.

Więcej informacji na temat polityk banku dotyczących środowiska znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

 

Wpływ działalności operacyjnej na środowisko

Poniżej prezentujemy podsumowanie kalkulacji wysokości emisji CO2 w działalności „własnej” (zakres 1) i bezpośrednio zależnej od operacji Santander Bank S.A. (zakres 2), jak również podróże biznesowe (zakres 3). Metodyka i zakres kalkulacji zamieszczone zostały w Raporcie ESG banku za rok 2022.

Emisje gazów cieplarnianych
Emisje tCO2e
Zakres 11 5 264,9
Zakres 2 (location-based)2 26 348,7
Zakres 2 (market -based) 14 234,9
Zakres 3 (business travel)3 870,1*
Łącznie Zakres 1+2 (location-based)2 31 613,6
Łącznie Zakres 1+2 (market -based)2 19 499,8
* Korzystano wyłącznie z danych location based z DEFRA
1. Zakres 1 określany jako bezpośrednia emisja GHG, która jest kontrolowana przez bank
2. Zakres 2 określany jako pośrednie emisje GHG powstałe w wyniku zużycia zakupionej energii elektrycznej, ciepła lub pary wykorzystywanej przez bank
3. Zakres 3 uwzględnia emisje GHG w całości łańcucha wartości banku– upstream oraz downstream

Realizacja planu ograniczania wewnętrznego śladu środowiskowego Banku

Energia, którą kupujemy bezpośrednio, pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W 2022 r. zużycie energii elektrycznej w biurach Banku spadło o 19,6% względem poziomu w roku 2021. Ponadto zredukowaliśmy zużycie gazu ziemnego na potrzeby c.o. oraz c.w.u. o jedną czwartą (również względem roku 2021).

Zestaw szczegółowych danych środowiskowych za 2022 rok i lata poprzednie znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Zielone finansowanie

Wspieramy naszych klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. Konsekwentnie bierzemy udział w transformacji energetycznej kraju.

Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce zaoferowaliśmy rozwiązania finansowe, w których wysokość marży jest oparta o spełnienie przez klienta kryteriów społecznych i środowiskowe (ESG-linked loans). Dysponujemy zarówno lokalnymi, jak i globalnymi ekspertami w zakresie ESG, czym wyróżniamy się na polskim rynku bankowym.

W ramach „zielonego finansowania” oferujemy:

 • kredyty na inwestycje zrównoważone, w tym OZE,
 • kredyty powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju,
 • zielone obligacje (green bonds) i zrównoważone obligacje (sustainability bonds),
 • obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds),
 • doradztwo dotyczące możliwości uzyskania zrównoważonego finansowania,
 • doradztwo finansowe w obszarze ESG,
 • leasing instalacji fotowoltaicznych SolarLease
 • leasing pojazdów elektrycznych
 • leasing nieemisyjnych źródeł ciepła, magazynów energii, stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

W 2022 roku dla wybranych segmentów klientów (najwięksi klienci, klienci hipoteczni i leasingowi) Santander Bank Polska S.A. wdrożył System Identyfikacji Zrównoważonego Finansowania, określający kryteria techniczne, jakie muszą spełniać finansowania na cele ekologiczne oraz finansowania na cele ogólne, aby mogły zostać nazwane zielonymi lub zrównoważonymi pod kątem społecznym. System ten opiera się na wytycznych i zasadach branżowych uznawanych na szczeblu międzynarodowym, takich jak Zasady dotyczące obligacji społecznych i obligacji „zielonych” ICMA (ICMA Social and Green Bond Principles), Standardy obligacji klimatycznych (Climate Bond Standards) oraz Taksonomia UE. Bank stawia sobie cele związane z zielonym finansowaniem zgodnym z Systemem Klasyfikacji. W 2022 r. udzieliliśmy „zielonego finansowania” na kwotę 566,4 mln euro, wywiązując się tym samym z naszego celu w obszarze odpowiedzialnej bankowości wynoszącego 400 mln euro.

Nasze „dedykowane produkty”:

 • Kredyt gotówkowy, który umożliwia finansowanie ekologicznych potrzeb klientów. Zwrot prowizji za zakup „zielonych produktów” zachęca kredytobiorców między innymi do modernizacji źródeł ciepła, wymiany oświetlenia, budowy przydomowych stacji uzdatniania wody czy montażu urządzeń korzystających z biomasy. Dzięki temu kredytowi można również sfinansować zakup energooszczędnego sprzętu AGD oraz samochodów i rowerów z napędem elektrycznym.
 • Uproszczone zasady wnioskowania o finansowanie fotowoltaiki oferowane przez Santander Leasing. Okres finansowania może wynosić do 10 lat przy zabezpieczeniu transakcji gwarancją BGK. W 2022 roku uruchomiliśmy również dofinansowanie leasingu pojazdów elektrycznych z programu rządowego „Mój elektryk”.
 • Karty płatnicze, które w 85% składają̨ się z plastiku odzyskanego w procesie recyklingu. Dzięki wykorzystaniu do ich produkcji materiału z odzysku zredukowano ślad węglowy do 75%. Zgodnie z planem Grupy Banco Santander S.A. do 2025 roku wszystkie karty debetowe, kredytowe oraz pre-paid w Polsce, Portugalii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii będą produkowane z materiałów zrównoważonych, takich jak PVC z recyclingu czy powstałych na bazie kukurydzy.

Analiza ryzyk i szans klimatycznych

W 2022 roku po raz drugi zaprezentowaliśmy analizę klimatyczną według zaleceń grupy roboczej TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures). Efektem jest szczegółowe zestawienie ryzyk i szans klimatycznych w dwóch scenariuszach – pierwszy zakłada realizację założeń porozumienia paryskiego i wzrost temperatur nieprzekraczający 2°C, drugi zakłada ich wzrost o 4°C. Tak kompleksowe podejście umożliwia zrozumienie, jak różny może być wpływ zmian klimatu na działalność banku i jego klientów.  W analizie, zgodnie z podejściem TCFD, rozważone zostały dwa podstawowe typy ryzyk: fizyczne i transformacyjne, w podziale na 19 sektorów znajdujących się w portfelu banku i w trzech perspektywach: krótkiej (2025), średniej (2030) oraz długiej (2050). W analogiczny sposób analizie poddane zostały szanse klimatyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące analizy szans i ryzyk klimatycznych znajdziesz: