Pracownicy

Kierunek naszej strategii biznesowej na lata 2021–2023: Troska o pracownika

Zatrudnienie

W Santander Bank Polska zatrudniamy 9 801 osób1:

 • 69%

  kobiet

 • 31%

  mężczyzn

1 Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w Banku w statusie bez względu na wymiar etatu, stan na 31.12.2021 r.

Liczba pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i płeć w 2021 r.

Więcej danych obrazujących strukturę zatrudnienia w Santander Bank Polska S.A. znajduje się w rozdziale Wyniki obszaru społecznego Raportu ESG.

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska opiera się na:

 • zasadach opisanych w Generalnym Kodeksie Postępowania, który wyznacza standardy działania i kształtuje pożądane postawy w wielu wymiarach funkcjonowania organizacji;
 • Polityce zrównoważonego rozwoju, która podkreśla kluczową rolę pracowników w budowaniu sukcesu Banku.
 • trzech wartościach „Przyjazny | Rzetelny | Dla Ciebie”;
 • 8 pożądanych zachowaniach korporacyjnych, które stanowią też kryterium okresowej oceny pracowniczej;

Istotną rolę w kształtowaniu pożądanej kultury organizacyjnej mają liderzy zarządzający zespołami. Oczekujemy od nich działania zgodnego ze zobowiązaniami przywódczymi, które podsumowuje poniższa grafika:

Więcej informacji na temat kultury organizacyjnej banku znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Różnorodność

Dostrzegamy ogromną wartość, jaka wynika z różnorodności. Dokładamy dlatego najwyższych starań, aby naszymi działaniami wspierać różne wymiary różnorodności naszej organizacji. Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji to trzy bardzo ważne elementy naszej kultury organizacyjnej, obecne w licznych politykach i procedurach wewnętrznych Banku, w tym między innymi w:

 • „Polityce szacunek i godność”,

 • „Polityce praw człowieka”,

 • „Polityce zrównoważonego rozwoju”,

 • „Polityce kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska”.

Istotnym zagadnieniem w obszarze zapewnienia różnorodności organizacji są nasze działania skierowane do organów nadzorujących i zarządzających. Obowiązujące „Polityka Różnorodności w składzie Zarządu Santander Bank Polska S.A.” oraz „Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.” propagują zróżnicowanie członków organów pod względem cech i kompetencji. Ujęte w nich zapisy nawiązują wprost do naszego dążenia do osiągnięcia równowagi płci w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zwiększenia różnorodności ze względu na wiek, wykształcenie, doświadczenie i pochodzenie geograficzne. Zgodnie z wymienionymi politykami postawiliśmy sobie konkretne cele.

Cel na 2025
Cel na 2025 Stan na koniec 2021
Udział kobiet w strukturach Zarządu Co najmniej 30% 11,11%
Udział kobiet w strukturach Rady Nadzorczej 40-60% 40%

Udział kobiet wśród najwyższej kadry zarządzającej w Banku wynosi 11,11%, a wśród wyższej kadry zarządzającej w Banku 40%.

Udział kobiet na poszczególnych szczeblach zatrudnienia

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A. znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Nasze podejście do różnorodności

Od 2017 roku należymy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Tworzymy kulturę organizacyjną opartą na szacunku dla różnorodności, rozwijamy polityki i mechanizmy skutecznie wspierające równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Przestrzegamy przepisów prawa dotyczących różnorodności, integracji i równości szans. Stosujemy dobre praktyki promujące różnorodność i równo traktujemy pracowników oraz pozostałych interesariuszy bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, stan zdrowia, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, status rodzinny czy orientację seksualną.

Więcej na temat działań Banku i Grupy w zakresie promowania różnorodności znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Przeciwdziałanie dyskryminacji

Deklarujemy zero tolerancji dla jakiejkolwiek formy dyskryminacji. W ramach kształtowania kultury etycznej oraz przeciwdziałania takim zjawiskom jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie udostępniliśmy naszym pracownikom szkolenie e-learningowe. Przypomina ono o zasadach obowiązujących w organizacji oraz sposobach poszukiwania wsparcia w przypadku naruszeń. Szkolenie zostało wdrożone jako obowiązkowe w 2018 r. i jest systematycznie realizowane przez nowozatrudnionych pracowników. Dodatkowo z okazji miesiąca różnorodności zorganizowaliśmy dla pracowników webinar „Jak zapobiegać dyskryminacji – czy ja, on, ona dyskryminuje?”.

Główne polityki dotyczące zasad przeciwdziałania dyskryminacji w Banku:

 • „Polityce szacunek i godność”,

 • „Polityce praw człowieka”,

 • „Polityce zrównoważonego rozwoju”,

 • „Polityce kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska”.

W 2021 r. nie stwierdziliśmy przypadków dyskryminacji w Santander Bank Polska S.A

Szczegółowy opis zobowiązań i działań banku w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Equal Pay Gap

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest naszym priorytetem. Dotyczy to również sfery wynagrodzeń. Monitorujemy różnice w wynagradzaniu pracowników ze względu na płeć z wykorzystaniem wskaźników EPG (Equal Pay Gap) / GPG (Gender Pay Gap) i sukcesywnie dążymy do ich całkowitego wyeliminowania.

Wskaźnik (Equal Pay Gap)* wyniósł w Banku 2,4%, co oznacza, że przeciętnie na tych samych stanowiskach kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni o 2,4%. Wskaźnik ten poprawił się o 0,16 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego. Naszym celem jest wyeliminowanie luki płacowej do 2025 r.

Wskaźnik Gender Pay Gap**

** Wskaźnik GPG mierzy różnicę w wynagrodzeniach niezależnie od charakteru pracy, w organizacji, firmie (ujęcie pionowe).
*** Bez Zarządu Banku, dla którego Bank publikuje dedykowany raport o wynagrodzeniach.

Średnie wynagrodzenie kobiet i mężczyzn w 2021 r. w podziale na kategorie zatrudnienia oraz według rynków, gdzie Bank prowadzi działalność (zł)

Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Warunki zatrudnienia

Rozwój pracowników

Pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój talentów to jeden z naszych najważniejszych celów. Zależy nam na tym, aby pracować z najlepszymi, bo to od naszych pracowników zależy sukces naszej firmy. Nieustannie udoskonalamy istniejące rozwiązania i wdrażamy nowe, aby Santander Bank Polska S.A. był atrakcyjnym i pożądanym miejscem pracy.
Posiadamy zintegrowaną strategię zarządzania talentami, która ma na celu rozwój pracowników na każdym etapie ich kariery w organizacji. Nasze podejście jest zgodne z filozofią rozwoju 70-20-10, zakładającą naukę poprzez własne doświadczenie (70%), naukę przy wsparciu innych osób (20%) oraz szkolenia (10%).

Pracownicy Santander Bank Polska S.A. odbyli:

 • 328 658

  godzin szkoleniowych

 • 74,6 %

  to szkolenia kobiet

 • 25,6 %

  to szkolenia mężczyzn

Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika w podziale według płci i stanowisk w 2021 r.

 • +1,08 h

  o tyle wzrosła średnia liczba godzin szkoleniowych w Santander Bank Polska S.A. w stosunku do roku poprzedniego.

Wybrane programy szkoleniowe i rozwoju umiejętności menedżerskich zrealizowane w 2021 roku przedstawiliśmy w Raporcie ESG.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Dokładamy najwyższych starań, aby zapewnić naszym pracownikom bezpieczne i komfortowe miejsce pracy. W naszych strukturach działają Społeczni Inspektorowie Pracy oraz Komisja BHP, wszystkie niezbędne informacje dostępne są w intranecie, a pracownicy przechodzą regularne szkolenia. Ponadto w 2021 r. przeprowadziliśmy audyty BHP w 260 placówkach Bankowości Oddziałowej, w wyniku których opracowaliśmy zalecenia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia komfortu pracy.

Zdrowie i well-being

W obszarze Wellbeing & Mental Health, który opiera się na 4 filarach (zdrowie fizyczne, zdrowie psychiczne, udane relacje, edukacja finansowa), prowadziliśmy cykliczne wydarzenia, a każdy miesiąc dedykowany był innemu zagadnieniu. Dodatkowo w trosce o zdrowie naszych pracowników i ich rodzin:

 • wprowadziliśmy możliwość objęcia opieką medyczną dzieci niezależnie od wieku (do tej pory można było zgłosić dzieci do 25 r.ż.);
 • zorganizowaliśmy badania mammograficzne w wybranych lokalizacjach;
 • przeprowadziliśmy akcję szczepień na grypę i kleszczowe zapalenie mózgowe;
 • organizowaliśmy ćwiczenia online z fizjoterapeutami i trenerami personalnymi.