Pracownicy

Kierunek naszej strategii biznesowej na lata 2021–2023: Troska o pracownika

Zatrudnienie

W Santander Bank Polska zatrudniamy 9 920 osób1:

 • 68%

  kobiet

 • 32%

  mężczyzn

1 Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w Banku w statusie bez względu na wymiar etatu, stan na 31.12.2022 r.

Więcej danych obrazujących strukturę zatrudnienia w Santander Bank Polska S.A. znajduje się w rozdziale Wyniki obszaru społecznego Raportu ESG.

Kultura organizacyjna

Działamy zgodnie z ideą „Santander Way”, która określa cel i sposoby naszego funkcjonowania. Nasz Bank ma być „Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie”.

W oparciu o wyniki badania pracowników i klientów z każdego obszaru geograficznego i biznesowego globalnej Grupy Banco Santander S.A. w 2022 r. zestaw pożądanych zachowań korporacyjnych został zmodyfikowany, aby przyspieszyć transformację organizacji oraz zwiększyć jej atrakcyjność dla klientów. Nowe zachowania tworzą akronim „T.E.A.M.S” (z ang. zespoły), który wskazuje, że najbardziej zależy nam na ludziach, naszych zespołach i klientach.

Nasze wartości, misja, wizja i standardy etyczne tworzą spójną kulturę organizacyjną Santander Bank Polska S.A.

Cenimy stabilność i przewidywalność, dlatego nasze wartości, misja i wizja nie zmieniają się od lat.

Więcej informacji na temat kultury organizacyjnej banku znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Różnorodność

Dostrzegamy ogromną wartość, jaka wynika z różnorodności. Dokładamy dlatego najwyższych starań, aby naszymi działaniami wspierać różne wymiary różnorodności naszej organizacji. Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji to trzy bardzo ważne elementy naszej kultury organizacyjnej, obecne w licznych politykach i procedurach wewnętrznych Banku, w tym między innymi w:

 • „Polityce szacunek i godność”,

 • „Polityce praw człowieka”,

 • „Polityce zrównoważonego rozwoju”,

 • „Polityce kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska”.

Istotnym zagadnieniem w obszarze zapewnienia różnorodności organizacji są nasze działania skierowane do organów nadzorujących i zarządzających. Obowiązujące „Polityka Różnorodności w składzie Zarządu Santander Bank Polska S.A.” oraz „Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.” propagują zróżnicowanie członków organów pod względem cech i kompetencji. Ujęte w nich zapisy nawiązują wprost do naszego dążenia do osiągnięcia równowagi płci w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zwiększenia różnorodności ze względu na wiek, wykształcenie, doświadczenie i pochodzenie geograficzne. Zgodnie z wymienionymi politykami postawiliśmy sobie konkretne cele.

Cel na 2025
Cel na 2025 Stan na koniec 2022
Udział kobiet w strukturach Zarządu Co najmniej 30% 11,11%
Udział kobiet w strukturach Rady Nadzorczej 40-60% 40%

Udział kobiet wśród najwyższej kadry zarządzającej w Banku wynosi 11,11%, a wśród wyższej kadry zarządzającej w Banku 40%.

Udział kobiet na poszczególnych szczeblach zatrudnienia

Szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska oraz w Santander Bank Polska S.A. znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Nasze podejście do różnorodności

Od 2017 roku należymy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. Tworzymy kulturę organizacyjną opartą na szacunku dla różnorodności, rozwijamy polityki i mechanizmy skutecznie wspierające równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Przestrzegamy przepisów prawa dotyczących różnorodności, integracji i równości szans. Stosujemy dobre praktyki promujące różnorodność i równo traktujemy pracowników oraz pozostałych interesariuszy bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, stan zdrowia, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, status rodzinny czy orientację seksualną.

Więcej na temat działań Banku i Grupy w zakresie promowania różnorodności znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Główne polityki dotyczące zasad przeciwdziałania dyskryminacji w Banku:

 • „Polityce szacunek i godność”,

 • „Polityce praw człowieka”,

 • „Polityce zrównoważonego rozwoju”,

 • „Polityce kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska”.

W 2022 r. nie stwierdziliśmy przypadków dyskryminacji w Santander Bank Polska S.A

Szczegółowy opis zobowiązań i działań banku w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Equal Pay Gap

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest naszym priorytetem. Dotyczy to również sfery wynagrodzeń. Monitorujemy różnice w wynagradzaniu pracowników zewzględu na płeć z wykorzystaniem wskaźników EPG (Equal Pay Gap) / GPG (Gender Pay Gap) i sukcesywnie dążymy do ich całkowitego wyeliminowania.

Wskaźnik EPG – Equal Pay Gap w 2022 r. wyniósł 2%, co oznacza, że przeciętnie na tych samych stanowiskach kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni o 2%. Wskaźnik ten porównuje przeciętne wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, którzy pracują na tym samym stanowisku, na tym samym poziomie, w tej samej roli. Wskaźnik ten poprawił się o 0,4% w stosunku do roku poprzedniego. Naszym celem jest wyeliminowanie luki płacowej do 2025 r.

Warunki zatrudnienia

Rozwój pracowników

Pozyskiwanie, utrzymanie i rozwój talentów to jeden z naszych najważniejszych celów. Zależy nam na tym, aby pracować z najlepszymi, bo to od naszych pracowników zależy sukces naszej firmy. Nieustannie udoskonalamy istniejące rozwiązania i wdrażamy nowe, aby Santander Bank Polska S.A. był atrakcyjnym i pożądanym miejscem pracy.
Posiadamy zintegrowaną strategię zarządzania talentami, która ma na celu rozwój pracowników na każdym etapie ich kariery w organizacji. Nasze podejście jest zgodne z filozofią rozwoju 70-20-10, zakładającą naukę poprzez własne doświadczenie (70%), naukę przy wsparciu innych osób (20%) oraz szkolenia (10%).

Pracownicy Santander Bank Polska S.A. odbyli:

 • 460 865

  godzin szkoleniowych

 • 77 %

  to szkolenia kobiet

 • 23 %

  to szkolenia mężczyzn

Wybrane programy szkoleniowe i rozwoju umiejętności menedżerskich zrealizowane w 2022 roku przedstawiliśmy w Raporcie ESG.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W naszych strukturach działają Społeczni Inspektorowie Pracy oraz Komisja BHP. Środowisko pracy jest monitorowane przez Biuro BHP i Wellbeingu, które prowadzi regularne audyty i przeglądy oceny ryzyka poszczególnych stanowisk. Pod uwagę brane są m.in. czynniki wpływające na bezpieczeństwo fizyczne, kwestie ergonomii pracy oraz ryzyka psychologiczne i zagrożenia związane np. pracą z domu. Przy aktualizacji oceny ryzyka eksperci biorą pod uwagę informacje dotyczące wcześniejszych wypadków. Prowadzimy konsultacje z pracownikami i związkami zawodowymi. W szczególnych sytuacjach powołujemy zespół zarządzania kryzysowego.

Jak dbaliśmy o zdrowie naszych pracowników w 2022 r.:

 • Każdy nasz pracownik zatrudniony na umowę o pracę może korzystać z bezpłatnej, prywatnej opieki medycznej – zarówno w przychodniach, jak i poprzez konsultacje zdalne oraz wizyty domowe. Zapewniamy dostęp do lekarzy i specjalistów oraz szczepień. Członkowie rodzin pracowników mogą korzystać z prywatnej opieki zdrowotnej w preferencyjnej cenie.
 • Dbamy o zdrowie pracowników przez działania profilaktyczne. W 2022 roku przygotowaliśmy w 4 lokalizacjach mobilne punkty z badaniami dermatologicznymi i trychologicznymi. Przeprowadziliśmy prozdrowotne akcje (np. „Dbaj o siebie i swoje zdrowie – zapisz się na cytologię.”).
 • Troskę o zdrowie fizyczne łączymy z dbałością o strefę psychiki. Podczas pandemii uruchomiliśmy infolinię z psychologiem w formie czatu, video czatu lub rozmowy telefonicznej, z zachowaniem pełnej poufności. Ponadto w ramach opieki Medicover nasi pracownicy w ciągu roku trwania umowy mogą skorzystać z 6 darmowych konsultacji u specjalistów (psychiatry, psychiatry dziecięcego, psychologa itp.). Dodatkowo udostępniliśmy też eksperckie webinary i artykuły dotyczące depresji i wypalenia zawodowego.
 • Informacje o wszystkich programach związanych ze zdrowiem są regularnie publikowane w newsletterach. Zakres usług opieki medycznej jest również dostępny w intranecie, a dostęp do usług i programów ułatwia specjalnie zatrudniony w tym celu koordynator.