Corporate Social Responsibility Report 2019
No notes
Empty basket
Print
Delete

Słownik

Agile
Zwinne metody współpracy (z ang. Agile) oparte na działaniu w małych interdyscyplinarnych zespołach będących blisko klienta i potrafiących szybko i efektywnie wdrażać nowe rozwiązania
BHP
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
BKI
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
Contact center
Centrum kontaktu (inaczej Multikanałowe Centrum Komunikacji)
CRM
Customer Relationship Management
CSR
Corporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu
EMV
Europay MasterCard Visa
Equator Principles
Międzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansowe
FOB
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
GRI
Global Reporting Initiative
Interesariusze
Podmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem
Jessica
Joint European Support for Sustainable Investment in City Area
LEED
Leadership in Energy and Environmental Design
LIBOR
London Interbank Offered Rate
MCK
Multikanałowe Centrum Komunikacji (inaczej Contac Center)
MDM
Mieszkanie dla Młodych
Misselling
Nieodpowiedzialna i nieetyczna sprzedaż produktów finansowych
MŚP
Małe i średnie przedsiębiorstwa
NBP
Narodowy Bank Polski
OBB
Obsługa bez barier
PRB
Principles for Responsible Banking (Zasady odpowiedzialnej bankowości). Sześć zasad, które wyznaczają ramy odpowiedzialnego zarządzania w bankowości
RESPECT Index
Indeks spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie notowanych na GPW w Warszawie
Spread
Różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna aktywów
UN Global Compact
Inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju
ZBP
Związek Banków Polskich