Corporate Social Responsibility Report 2019
No notes
Empty basket
Print
Delete

Inclusive banking – introduction

GRI:
 • [103-1] Explanation of the material topics and their boundaries
  Material topic: Prevention of financial exclusion, financial education
  Explanation of the material topics and their boundaries
  Material topic: Prevention of financial exclusion, financial education

  Go to indicator list
 • [103-2] The management approach and its components
  Material topic: Prevention of financial exclusion, financial education
  The management approach and its components
  Material topic: Prevention of financial exclusion, financial education

  Go to indicator list
 • [103-3] Evaluation of the management approach
  Material topic: Prevention of financial exclusion, financial education
  Evaluation of the management approach
  Material topic: Prevention of financial exclusion, financial education

  Go to indicator list
 • [Custom indicator] Main activities to ensure customer satisfaction Main activities to ensure customer satisfaction

  Go to indicator list
Other guidelines:

One of the pillars of the Responsible Banking strategy is inclusive banking. How do we implement it?

Inkluzywna bankowość Włączamy osoby zagrożone wykluczeniem w bankowanie. Edukujemy lokalne społeczności i wspieramy kształcenie ustawiczne.
Cele (Dobra jakość edukacji, Równość płci, Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Partnerstwa na rzecz celów, Wzrost gospodarczy i godna praca)Bank dla wszystkich, Bank dla osób z różnymi potrzebami, Edukacja finansowa na każdym etapie