Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz związanych z nimi 169 zadań, które mają zostać osiągnięte przez świat do 2030 roku. Santander Bank Polska aktywnie angażuje się we wspieranie 8 wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs).

Opis działań banku związanych z wymienionym celem można znaleźć w następujących sekcjach i aktualnościach serwisu: