Ład korporacyjny (G)

Celem zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego rozwoju w Santander Bank Polska S.A. jest budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.

Podejście do zarządzania ESG i rola Zarządu w tym obszarze

Misja

Naszą misją jest pomaganie klientom w codziennych sukcesach, a naszą wizją – bycie najlepszym bankiem detalicznym i biznesowym, cieszącym się trwałą lojalnością pracowników, klientów, społeczności i akcjonariuszy.

Jesteśmy jednym z trzech największych banków w polskim sektorze bankowym, a uwzględniając strukturę własnościową – największym bankiem prywatnym w kraju. Skala naszej działalności to:

 • Ponad 5 695 mln klientów
 • 9 920 pracowników
 • 1 424 bankomaty i urządzenia dualne
 • 351 oddziałów, stanowisk zewnętrznych i wysp akwizycyjnych (łącznie)
 • 170 placówek partnerskich

Rola Zarządu

Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki wspólnie, w szczególności:

 • określają misję Banku,
 • wyznaczają długoterminowe plany działania i strategiczne cele,
 • ustalają założenia dla planów biznesowych i finansowych,
 • wdrażają ład korporacyjny w Banku i zapewniają jego przestrzeganie,
 • zatwierdzają plany i monitorują ich wykonywanie,
 • regularnie informują Radę Nadzorczą o sytuacji Banku w zakresie i w terminach uzgodnionych z tym organem,
 • powołują komitety stałe i doraźne oraz wyznaczają osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów.

Zarządzanie ESG i odpowiedzialną bankowością

Obszar ESG w banku zarządzany jest przez Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej. Pracom Komitetu przewodniczy Prezes Zarządu Banku.

Zakres zadań i kompetencji Komitetu ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej:

 • określanie strategii i celów rocznych z zakresu odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej,
 • zarządzanie polityką odpowiedzialnego biznesu i kulturą organizacyjną w Grupie Santander Bank Polska,
 • zapewnianie realizacji postanowień polityk społeczno-środowiskowych Santander Bank Polska S.A.,
 • zatwierdzanie długoterminowych planów działań z zakresu odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej Santander Bank Polska S.A.,
 • koordynowanie strategii odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej, sprawowanie nadzoru i dopasowywanie do celów biznesowych Grupy,
 • monitorowanie i prowadzenie ewaluacji wdrażanych w ramach strategii przedsięwzięć i projektów,
 • prowadzenie analizy organizacji pod kątem odpowiedzialnej bankowości oraz przestrzegania standardów kultury organizacyjnej.

Nasze podejście do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju definiuje strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking, która jest nieodłącznym elementem naszej ogólnej strategii biznesowej.

Cele wyznaczone w ramach strategii Odpowiedzialnej Bankowości jako obowiązkowe do realizacji, mają wpływ na roczną ocenę wszystkich pracowników. Dodatkowo trzy z nich wpływają na poziom puli premiowej Zarządu.

Członkowie Zarządu Banku są powoływani i odwoływani zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Prawa bankowego oraz postanowieniami Statutu Banku.

Naszą wewnętrzną regulacją precyzującą m.in. wymagania wobec Członków Zarządu jest „Polityka doboru i oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Santander Bank Polska S.A.” Zgodnie z nią przy powoływaniu członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uwzględniamy kryteria zapewniające wszechstronność i różnorodność tych organów.  Wszyscy Członkowie Zarządu podlegają indywidualnej ocenie odpowiedniości, a zbiorowej ocenie odpowiedniości podlega także Zarząd jako całość.

Rola Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Santander Bank Polska S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku oraz może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie ich pracami.

W Banku funkcjonują następujące komitety Rady Nadzorczej:

 • Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności,
 • Komitet ds. Ryzyka,
 • Komitet Nominacji,
 • Komitet Wynagrodzeń.

Wybór Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej regulują odpowiednie polityki.

Dbamy nie tylko o to, aby członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej charakteryzowali się szerokim zakresem kompetencji, wysokimi kwalifikacjami zawodowymi, adekwatnym doświadczeniem zawodowym, umiejętnościami i nieposzlakowaną opinią, ale również dążymy do osiągnięcia równowagi płci w składzie tych organów i zwiększenia różnorodności ze względu na wiek, wykształcenie, doświadczenie i pochodzenie geograficzne.

Więcej informacji o zasadach wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2022 roku.

Szczegóły dotyczące struktury zarządczej banku znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Strategia Odpowiedzialnej Bankowości

Dwa główne filary, na których zgodnie ze strategią Responsible Banking budujemy naszą odpowiedzialną bankowość, to kultura organizacyjna i zrównoważone finanse.

Agendę Odpowiedzialnej Bankowości dostosowujemy do wyzwań i potrzeb społeczeństwa, aby pomagać i zaspokajać potrzeby zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami. Dotyczy to w szczególności:

 • Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG),
 • Porozumienia klimatycznego z Paryża,
 • UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB),
 • Net Zero Banking Alliance.

Strategia ESG Banku pozwala na wkład w realizację globalnych celów Agendy 2030 ONZ. Bank skupia się w swojej działalności biznesowej na tych obszarach, na które ma realny wpływ jako instytucja finansowa. Są to:

Polityki i dokumenty definiujące nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

„Polityka odpowiedzialnej bankowości i zrównoważonego rozwoju” określa dobrowolne, ogólne zobowiązania i zasady etyczne, społeczne i środowiskowe Grupy, które wykraczają poza ramy prawne. Uzupełniają ją kolejne dokumenty:

 • „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”,
 • „Polityka wolontariatu pracowniczego”,
 • „Polityka sektora zbrojeniowego”,
 • „Polityka finansowania sektorów wrażliwych”.

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości
Wynik 2022 Wynik 2021
Pozycja w Top 10 pracodawców (miejsce w rankingu) Certyfikat Top Employer Certyfikat Top Employer
Kobiety na stanowiskach kierowniczych (%) 34,7% 34,7%
Wyrównywanie płac mierzone EPG (%) 2,0% 2,4%
Liczba osób wzmocnionych finansowo od 1.01.2019 (tys.)  651 453 130 992
Udostępnione zielone finansowanie (w mln EUR)*  566,4 214,0
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (%) **  83,5% 82,0%
Eliminacja jednorazowych tworzyw sztucznych (% realizacji)  100% 100%
Stypendia, staże i praktyki zawodowe (liczba)  5 915 6 422
Liczba beneficjentów działań (tys.) 493 461 305 652
* Zmiana prezentacji wskaźnika – dodane wyniki z Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz wskazano zgodność finansowania z System Identyfikacji Zrównoważonego Finansowania
** Zakupiona bezpośrednio przez Bank energia elektryczna

Zarządzanie ryzykiem ESG w ramach systemu zarządzania ryzykiem

Zidentyfikowaliśmy ryzyka społeczne i środowiskowe, w tym ryzyka klimatyczne, związane z finansowaniem przedsięwzięć klientów z sektorów wrażliwych. Z punktu widzenia negatywnego wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na zagadnienia społeczne, środowiskowe, pracownicze, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji szczególne znaczenie mają ryzyko operacyjne, ryzyko braku zgodności i ryzyko reputacyjne. Kwestie zarządzania ryzykami społeczno-środowiskowymi w naszym Banku są od 2015 r. regulowane przez odpowiednie polityki.

W 2021 r. wdrożyliśmy „Politykę zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”

Konsekwentnie wprowadzamy procedury dotyczące ryzyka ESG we wszystkich liniach biznesowych oraz posiadamy zidentyfikowane ryzyka społeczne i środowiskowe, w tym ryzyka klimatyczne oraz związane z finansowaniem przedsięwzięć klientów z sektorów wrażliwych.

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem ESG

Za planowanie naszych działań wynikających ze Strategii Odpowiedzialnej Bankowości od 2021 r. odpowiada Forum ESG. W skład Forum wchodzi 11 członków reprezentujących wszystkie piony bankowe, a przewodniczy mu Prezes Zarządu Banku.

Zadania Forum:

 • analiza wyzwań, szans i ryzyk związanych z agendą UE Sustainable Finance, w tym ryzyk ESG;

 • planowanie działań;

 • koordynacja wdrożenia działań w Banku.

Wyniki prac Forum ESG są cyklicznie raportowane na posiedzeniach Zarządu Banku oraz dwa razy do roku na Komitecie Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej.

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za nadzorowanie i zatwierdzanie Strategii Odpowiedzialnej Bankowości oraz integrację kryteriów ESG z ogólną strategią biznesową (w perspektywie krótko-, średnio – i/lub długoterminowej) oraz w ramach zarządzania ryzykiem.

W Santander Bank Polska S.A. za kwestie związane z ryzykami ESG odpowiedzialni są wszyscy Członkowie Zarządu. Pion Ryzyka pełni rolę drugiej linii obrony w zarządzaniu ryzykami ESG.

Poniższy graf przedstawia jednostki Santander Bank Polska S.A. odpowiedzialne za obszar zarządzania ryzykami klimatycznymi

Więcej informacji na temat systemu zarządzania ryzykiem znajdziesz:

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Kodeks postępowania

W Grupie Santander i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska funkcjonuje sprawna infrastruktura etyczna, której fundamentem jest „Generalny Kodeks Postępowania” (Kodeks), zawierający standardy etyczne obowiązujące wszystkich pracowników oraz zapisy dotyczące konkretnych sytuacji.

Za stosowanie zasad Kodeksu odpowiedzialne są wszystkie jednostki Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska. Szczególna rola przypada kierownictwu jednostki Compliance, Audytowi Wewnętrznemu, Komitetowi Audytu i Zapewnienia Zgodności, Jednostka ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, które powinny zapewniać przestrzeganie Generalnego Kodeksu Postępowania przez osoby podlegające Kodeksowi.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Zgłaszanie naruszeń

„Generalny Kodeks Postępowania” oraz „Polityka zgłaszania naruszeń (whistleblowing)” opisują sposoby zgłaszania przypadków naruszenia prawa i standardów korporacyjnych.

Procedura zapewnia poufność i analizę przekazywanych informacji. Wobec osób zgłaszających obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek środków o charakterze represyjnym lub wyciągania wobec nich jakichkolwiek konsekwencji za zgłoszenie nieprawidłowości. Elementy naszej polityki dotyczącej zgłaszania naruszeń etycznych znajdują się także w polityce „Szacunek i godność”.

Pracownicy mają do dyspozycji łącznie cztery kanały do zgłaszania wątpliwości etycznych:

 • relacyjny telefon zaufania przeznaczony do zgłaszania przejawów dyskryminacji, mobbingu, molestowania i innych naruszeń w relacjach pracowniczych, w tym naruszeń wartości i zachowań korporacyjnych;

 • aplikację KLAKSON – formularz online do zgłaszania wszystkich wymienionych powyżej zdarzeń.

 • specjalną skrzynkę mailową etyka@santander.pl;

 • etyczny telefon zaufania do zgłaszania (w tym anonimowo) naruszeń przepisów prawa, zasad etycznych, przypadków korupcji, oszustw, prania pieniędzy, nieprzestrzegania procedur wewnętrznych, wycieków informacji chronionych, podejmowania nadmiernego ryzyka, fałszowania zapisów księgowych, oszustw finansowych, lekceważenia obowiązków kontrolnych czy manipulacji danymi;

Przeciwdziałanie korupcji

W Grupie Santander Bank Polska S.A. obowiązuje podejście „zero tolerancji dla korupcji”. Przeciwdziałanie korupcji jest jednym z elementów „Generalnego Kodeksu Postępowania”.

Zasady przeciwdziałania korupcji precyzuje u nas „Program antykorupcyjny”, którego zastosowanie jest zgodne z zasadami ładu korporacyjnego w zakresie zapewnienia zgodności w Grupie Santander, „Generalnym Kodeksem Postępowania” oraz wdrożonymi regulacjami i lokalnymi przepisami prawa.

Program zawiera postanowienia w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz wytyczne w zakresie:

 • wręczania upominków i zaproszeń urzędnikom publicznym,
 • upominków i zaproszeń wręczanych pracownikom,
 • relacji ze stronami trzecimi,
 • stosowania dodatkowych mechanizmów kontrolnych,
 • kanałów do zgłaszania przypadków naruszeń.

W 2021 r. zaktualizowaliśmy „Program antykorupcyjny”, uszczegóławiając go o  informacje dotyczące działających w Santander Bank Polska S.A. kanałów whistleblowingowych.

W 2022 r. nie odnotowaliśmy ani jednego przypadku korupcji, nie zostały też wszczęte postępowania sądowe dotyczące praktyk korupcyjnych przeciwko Bankowi ani jego pracownikom.

Więcej informacji o prewencji, w tym o skali szkoleń dotyczących etyki i antykorupcji, znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Dialog z interesariuszami

Bank angażuje wszystkich interesariuszy zarówno w proces dostosowywania swoich produktów i usług do potrzeb klientów jak i tworzenie strategii Banku, dostosowywania swoich działań do potrzeb zmieniającego się rynku i tworzenia angażującego miejsca pracy. Proces identyfikacji interesariuszy opiera się na analizie jakościowej, prowadzonej między innymi na potrzeby sprawozdawczości niefinansowej i sesji dialogowych, które prowadzimy od 2014 r. według standardu AA10000SES – pozwalają one aktualizować profil naszych interesariuszy.

Zobacz więcej na interaktywnej mapie

Nasza spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co jest dla nas ważną motywacją do ciągłego doskonalenia metod komunikacji z otoczeniem biznesowym i społecznym.

Akcje naszej spółki wchodzą w skład indeksów:

 • WIG20
 • WIG-Banki
 • WIG-ES

Struktura własnościowa Santander Bank Polska S.A. (stan na 31.12.2022 r.)

Dbamy o relacje z inwestorami i innymi uczestnikami rynku kapitałowego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Serwisie Relacji Inwestorskich Banku.

Więcej informacji o podejściu banku do relacji z interesariuszami znajdziesz w naszym Raporcie ESG.

Informacje o stosowanych przez nas Politykach i kluczowych regulacjach dotyczące obszarów ESG znajdziesz w naszym Raporcie ESG.