Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Indeks zawartości GRI

 

Indeks treści GRI Standards
Numer wskaźnika Nazwa wskaźnika Raportowanie Weryfikacja Odniesienie w
treści raportu
Wskaźniki profilowe
Profil organizacji
GRI 102-1 Nazwa organizacji + +
GRI 102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi + +
GRI 102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji + +
GRI 102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej + +
GRI 102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji + +
GRI 102-6 Obsługiwane rynki + +
GRI 102-7 Skala działalności + +
GRI 102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji + +
GRI 102-9 Opis łańcucha dostaw + +
GRI 102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Brak znaczących zmian +
 • Indeks GRI
GRI 102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności + +
GRI 102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy + +
GRI 102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach + +
Strategia
GRI 102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla + +
GRI 102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk +
Etyka
GRI 102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań + +
GRI 102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji +
Zarządzanie
GRI 102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy + +
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą + +
GRI 102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Bank nie ma umów zbiorowych +
GRI 102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację + +
GRI 102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy + +
GRI 102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie + +
Raportowanie
GRI 102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Tak +
GRI 102-46 Proces definiowania treści raportu + +
GRI 102-47 Zidentyfikowane istotne tematy + +
GRI 102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) Brak korekt +
 • Indeks GRI
GRI 102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie Brak znaczących zmian +
 • Indeks GRI
GRI 102-50 Okres raportowania 1.01.2017-31.12.2017 +
 • Indeks GRI
GRI 102-51 Data publikacji ostatniego raportu Data publikacji poprzedniego raportu za rok 2016 – 09.08.2017 +
 • Indeks GRI
GRI 102-52 Cykl raportowania Roczny +
 • Indeks GRI
GRI 102-53 Dane kontaktowe + +
GRI 102-54 Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive Opcja Core
 • Indeks GRI
GRI 102-55 Indeks GRI + +
 • Indeks GRI
GRI 102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Raport został poddany zewnętrznej weryfikacji +
Wskaźniki szczegółowe
Aspekt raportowania: Wyniki ekonomiczne banku
GRI 201-1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona +
Aspekt raportowania: Pośredni wpływ ekonomiczny
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny +
Kluczowy Aspekt raportowania: Strategia banku i kierunki jego rozwoju
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
Wskaźnik własny 1 Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju +
Kluczowy Aspekt raportowania: Jakość obsługi klientów i poziom ich satysfakcji
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
Wskaźnik własny 2 Wyniki badań pomiaru satysfakcji klienta +
Wskaźnik własny 3 Główne działania na rzecz satysfakcji klientów +
Kluczowe Aspekty raportowania: Etyczna komunikacja marketingowa i rzetelne, zrozumiałe dla klientów informowanie o produktach i usługach; Zgodność z regulacjami
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń + +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
GRI 417 -2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach Brak tego typu przypadków
 • Indeks GRI
Kluczowy Aspekt raportowania: Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowiNieodpowiedzialna i nieetyczna sprzedaż produktów finansowychNieodpowiedzialna i nieetyczna sprzedaż produktów finansowych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
GRI 419-1 Niezgodność z przepisami i regulacjami w obszarze społecznym i gospodarczym – wartość pieniężna istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów i usług Brak tego typu przypadków
GRI 417 -3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej Brak tego typu przypadków
Kluczowy Aspekt raportowania: Bankowość mobilna i internetowa oraz podejście do bezpośredniego kontaktu z klientem (sieć placówek)
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
Wskaźnik własny 4 Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej +
Wskaźnik własny 5 Liczba interakcji w kanałach zdalnych +
Wskaźnik własny 6 Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie +
Kluczowy Aspekt raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
GRI 418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych +
Wskaźnik własny 7 Działania realizowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych klientów +
Kluczowy Aspekt raportowania: Portfolio produktów, w tym nowe produkty i innowacje w tym zakresie
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
Wskaźnik własny 8 Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie +
Wskaźnik własny 9 Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚPMałe i średnie przedsiębiorstwaMałe i średnie przedsiębiorstwa) +
Aspekt raportowania: Dostępność usług i otwartość banku na różnorodnych klientów, w tym dla niepełnosprawnych, seniorów itp.
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
Wskaźnik własny 10 Inicjatywy podjęte w celu poprawy dostępu do usług finansowych dla osób defaworyzowanych +
Wskaźnik własny 11 Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier +
Aspekt raportowania: Wsparcie klientów w trudnych sytuacjach
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
Wskaźnik własny 12 Liczba klientów zaproszonych w danym roku do oceny jakości obsługi i funkcji doradczej banku w trudnych dla klienta sytuacjach (badanie klientów). +
Aspekt raportowania: Transparentne zasady współpracy z dostawcami, w tym zrozumiałe dla nich informowanie o kryteriach społecznych i środowiskowych wyboru.
Wskaźnik własny 13 Liczba procesów zakupowych zrealizowanych w skali roku przez Biuro Zakupów +
Wskaźnik własny 14 Liczba dostawców, z którymi współpracuje bank w skali raportowanego roku +
GRI 308-1
Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych +
GRI 414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych Częściowo. Podano kategorie dostawców objętych tego typu ocenie
Aspekty raportowania: Skala zatrudnienia i zapewnianie miejsc pracy; 3ty dla pracowników i ich rodzin
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
GRI 401-1 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania, w tym: + +
GRI 401-1 Całkowita liczba i odsetek nowo zatrudnionych pracowników w podziale na płeć i wiek + +
GRI 401-1 Całkowita liczba i odsetek pracowników, którzy odeszli z organizacji w podziale na płeć i wiek + +
Aspekt raportowania: Benefity dla pracowników i ich rodzin
 GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
 GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
 GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
GRI 401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym +
Kluczowy Aspekt raportowania: Różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn. Przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka w miejscu pracy.
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
GRI 406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji Brak tego typu przypadków +
 • Indeks GRI
GRI 202 -1 Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej +
GRI 405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności + +
GRI 405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska + +
Kluczowy Aspekt raportowania: Rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy + +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
Wskaźnik własny 15 Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku +
Aspekt raportowania: Przeciwdziałanie korupcji
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
GRI 205-2 Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym +
Wskaźnik własny 16 Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania +
GRI 205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie Brak tego typu przypadków +
 • Indeks GRI
Aspekt raportowania: Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
GRI 403-2 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą +
Aspekt raportowania: Edukacja i szkolenia pracowników
GRI 404-1 Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia +
GRI 404-2 Programy rozwoju kompetencji zawodowych +
GRI 404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia + +
Aspekty raportowania: Edukacja finansowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym klientów. Zaangażowanie społeczne i wspieranie społeczności lokalnych
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
Wskaźnik własny 17 Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku +
Wskaźnik własny 18 Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku +
Wskaźnik własny 19 Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok +
Wskaźnik własny 20 Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok  
Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok
GRI 415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze Brak tego typu darowizn
Aspekty raportowania: Wpływ na odpowiedzialne wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego. Emisje. Energia. Transport i jego wpływ na środowisko.
GRI 103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń +
GRI 103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy +
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania +
GRI 301-1 Surowce według wagi i objętości Raportujemy poziom zużycia energii i paliw
GRI 302-1 Zużycie energii w organizacji +
GRI 305-1 Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych +