Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Etyka

GRI:
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy GRI
 • [102-16] Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

  Przejdź do listy GRI
 • [102-17] Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

  Przejdź do listy GRI
 • [103-1, 103-2 i 103-3] Kluczowy Aspekt raportowania: Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowi Kluczowy Aspekt raportowania: Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowi

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 15] Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku. Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku.

  Przejdź do listy GRI

W każdej dziedzinie naszej działalności zachowujemy się etycznie, nie tolerujemy nawyków innych niż jednoznaczne pod tym względem. Etyka należy do naszych wartości korporacyjnych. W myśl niej działamy z poszanowaniem prawa i regulacji wewnętrznych, a nasze postępowanie jest przejrzyste.

GRI:
 • [102-16] Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

  Przejdź do listy GRI

Wartości

Przywiązujemy dużą wagę do utrzymania wysokich standardów etycznych w relacjach z akcjonariuszami, klientami i pracownikami. Uczciwość, rzetelność i szczerość to podstawowe normy zachowań, na których organizacja opiera się w codziennej działalności.

Obowiązujący w Grupie „Generalny kodeks postępowania” wyznacza standardy działania oraz promuje postawy zgodne z naszymi wartościami. Kodeks stanowi zbiór wytycznych dla wszystkich pracowników, niezależnie od pełnionych przez nich funkcji.

Fundamenty naszego kodeksu:

 • Równe szanse dla wszystkich.
 • Szacunek dla innych.
 • Równowaga między życiem osobistym i zawodowym.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna.
 • Prawa zbiorowe pracowników.

Postawy promowane wśród pracowników:

 • Przestrzeganie prawa, regulacji wewnętrznych i zewnętrznych, zasad etyki i odpowiedzialności społecznej.
 • Zakaz konkurencji.
 • Odpowiedzialność (profesjonalizm).
 • Zaangażowanie (działanie w dobrze pojętym interesie banku).
GRI:
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy GRI

Ryzyka

Zidentyfikowaliśmy następujące ryzyka w obszarze zarządzania etyką oraz wartościami naszego banku:

Ryzyko wizerunkowe związane z upublicznianiem zachowań świadczących o naruszeniu standardów etycznych oraz ewentualnymi sprawami sądowymi w tym zakresie,

Ryzyko pogorszenia relacji społecznych, klimatu i współpracy w organizacji, co przyczynia się do zmniejszenia efektywności pracy i gorszej realizacji wyznaczonych celów,

Ryzyko finansowe związane z wypłatą odszkodowań dla ofiar nieetycznych zachowań.

Aby do powyższych sytuacji nie dopuścić działamy prewencyjnie, promując standardy etyczne wśród pracowników, a gdy dojdzie do zgłoszenia niepokojących zjawisk, podejmujemy szybką interwencję.

Regulacje

Naszą aktywność reguluje szereg wytycznych krajowych oraz unijnych, które zapewniają bezpieczeństwo powierzonych środków i stabilność systemu bankowego. W banku funkcjonuje sprawna infrastruktura etyczna, której fundamentem jest wspomniany „Generalny kodeks postępowania”. Zawiera on standardy etyczne stosowane w całej Grupie oraz zapisy dotyczące konkretnych sytuacji.

Uzupełnieniem zapisów kodeksu są dodatkowe regulacje dotyczące poszczególnych obszarów działania, w tym:

 • „Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych”,
 • „Ogólna polityka konfliktu interesów”,
 • „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”,
 • „Polityka ochrony danych osobowych”,
 • „Program antykorupcyjny”,
 • Model Corporate Defense (model zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej za przestępstwa pracowników).
 • ,,Polityka zapewnienia zgodności w Santander Bank Polska” – wprowadzona w 2017 roku. Jej celem jest przedstawienie ogólnych zasad zapewnienia zgodności, w tym podziału zadań pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w ten proces.
 • Również w 2017 r. wprowadziliśmy w banku Politykę zarządzania ryzykiem reputacji. Opisane są w niej zasady zarządzania i kontroli nad ryzykiem, określone kluczowe elementy, zasady i procesy, przypisane role oraz odpowiedzialności, a także zdefiniowany nadzór wewnętrzny.
GRI:
 • [Wskaźnik własny 15] Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku

  Przejdź do listy GRI

Kampanie wzmacniające świadomość etycznych standardów

W 2017 roku, za pośrednictwem firmowego Intranetu, przeprowadziliśmy szeroką akcję komunikacyjną skierowaną do wszystkich pracowników. Przypomnieliśmy w niej o wartościach etycznych i o kanałach komunikacyjnych służących do zgłaszania naruszeń etycznych i innych niepokojących zdarzeń. W komunikacji wykorzystaliśmy banery, filmiki i memy edukacyjne.

Naszym stałym celem jest utrwalanie wśród pracowników etycznych standardów oraz dalszy rozwój kultury etycznego i odpowiedzialnego działania wszystkich osób zatrudnionych w banku zgodnie z wartościami korporacyjnymi: Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie.

GRI:
 • [102-17 ] Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

  Przejdź do listy GRI

Zgłaszanie nieprawidłowości

Nieustannie doskonalimy i konsekwentnie realizujemy politykę otwartego dialogu z pracownikami, która nie tylko umożliwia zgłaszanie naruszeń ,,Generalnego kodeksu postępowania”, ale również zachęca pracowników do dzielenia się spostrzeżeniami i wątpliwościami.

Specjalne kanały komunikacyjne, za pomocą których pracownicy mogą zgłaszać wszelkie niepokojące sprawy:

e-mailem na dedykowany specjalnie adres

dwie linie telefonu zaufania: dedykowana kwestiom etycznym, a druga przeznaczona do zgłaszania sprawa związanych z relacjami pracowniczymi.

Pracownicy mogą dokonywać zgłoszeń również anonimowo. Wszystkim zgłaszającym bank gwarantuje zachowanie poufności oraz zakaz stosowania wobec nich jakichkolwiek działań o charakterze represyjnym.

Formy zgłaszania naruszeń standardów etycznych oraz wszelkich nieprawidłowości spisaliśmy w Polityce „Szacunek i godność”[1]. W dokumencie określone są zasady i tryb postępowania po zgłoszeniu przez pracownika niepokojących go zdarzeń dotyczących naruszeń prawa, obowiązujących w banku procedur i standardów lub relacji pracowniczych.

[1] Polityka ,,Szacunek i godność” jest uzupełnieniem „Polityki Santander Bank Polska S.A. dotyczącej przestrzegania praw człowieka”. Dokument wspiera budowę różnorodnego środowiska pracy, w którym przestrzegane są zasady etyczne oraz szanowana jest godność osobista każdego z pracowników, zapobiegając negatywnym zjawiskom dyskryminacji, mobbingu, molestowania (w tym molestowania seksualnego). Dokument opisuje zasady postępowania w banku, w sytuacji gdy dojdzie do takich zjawisk. Polityka określa również odpowiedzialność kadry menedżerskiej i każdego pracownika za jej wdrażanie.

Zgłoszenia w 2017 roku

GRI:
 • [Wskaźnik własny 16] Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania

  Przejdź do listy GRI
 • [102-17] Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

  Przejdź do listy GRI

Na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania w 2017 roku wpłynęło 109 zgłoszeń, w tym 25 z nich były zgłoszeniami pracowników, w których zwracali się o udzielenie im porad z zakresu etyki biznesu. Zgłoszenia dotyczyły m.in. podejmowania dodatkowego zatrudnienia, naruszenia godności pracowników, zasad bezpiecznego tworzenia dokumentów, kontroli czasu pracy, niewłaściwego odnoszenia się do pracownika, korzystania z kanałów do zgłaszania podejrzenia naruszenia godności pracownika, zachowania pracownika w przypadku podejrzenie stalkingu, zachowania pracownika w przypadku obsługi agresywnego klienta oraz wykorzystania materiałów bankowych do pracy naukowej. Ponadto Zespół Relacji Pracowniczych udzielił dodatkowo 54 konsultacji dotyczących m.in. sposobu rozwiązania umowy o pracę, postaw pracowniczych, czasu pracy oraz warunków zatrudnienia.

109

zgłoszeń na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania w 2017 roku

Zero tolerancji dla korupcji

GRI:
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy GRI

Dla instytucji finansowej jedną z istotniejszych kwestii jest przeciwdziałanie korupcji. W Santander Bank Polska tworzymy środowisko wolne od wszelkich elementów korupcjogennych i propagujemy wśród pracowników wiedzę dotyczącą przeciwdziałania korupcji.

Również w tym zakresie fundamentem wewnętrznych przepisów jest „Generalny kodeks postępowania”. Znajdują się w nim zapisy dotyczące konfliktu interesów obejmującego relacje z Grupą, transakcje bankowe, inwestowanie w spółki oraz relacje z dostawcami, klientami, a także kwestie podarunków, prowizji i innych korzyści finansowych. Ponadto w banku obowiązuje ,,Ogólna polityka dotycząca zarządzania konfliktami interesów” uzupełniająca zapisy kodeksu.

Naszą postawę uszczegółowiliśmy w dokumencie „Program antykorupcyjny”, który ustala zasady przeciwdziałania korupcji. Przestrzeganie zapisów polityki antykorupcyjnej jest obowiązkiem wszystkich pracowników.

Na program antykorupcyjny składają się następujące elementy:

Mechanizmy kontrolne:

 • Rejestr podarunków i zaproszeń dla funkcjonariuszy publicznych.
 • Działania podejmowane przez agentów, pośredników, doradców i partnerów.
 • Działalność w krajach wysokiego ryzyka.
 • Księgowe mechanizmy kontrolne.
 • Oferowanie podarunków czy zaproszeń pracownikom lub członkom kierownictwa banku.

Kanał do zgłaszania przypadków naruszeń

Szkolenia

Odpowiedzialność korporacyjnego obszaru compliance.

Zapisy odwołujące się do programu antykorupcyjnego wprowadziliśmy m.in. do ,,Polityki zakupowej Banku”, ,,Procedury zarządzania dostawcami”, a także wprowadziliśmy obowiązkowe klauzule antykorupcyjne do umów zawieranych z dostawcami.

Kwestie przeciwdziałania korupcji zawiera również  „Polityka Santander Bank Polska dotycząca zrównoważonego rozwoju (CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu)”.

W banku działa Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności składający się w większości z niezależnych członków Rady Nadzorczej. Poza zadaniami dotyczącymi m.in. oceny oraz przeglądu systemów księgowych, kontrolnych oraz zarządzania ryzykiem, komitet dokonuje przeglądu działań podejmowanych przez Zarząd pod kątem zgodności z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, wymogami regulatorów rynku, kodeksami postępowania i etyką biznesu.

 • W 2017 r. nie zgłoszono żadnych przypadków wystąpienia korupcji w naszym banku.
 • Na bank nie nałożono także żadnych kar oraz sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami.
GRI:
 • [205-2] Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym; Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym;

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 15] Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku. Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku.

  Przejdź do listy GRI

Szkolenia dotyczące zagadnień etycznych

 • Udostępniliśmy pracownikom nowe szkolenia e-learningowe z zakresu: ,,Generalnego kodeksu postępowania”, przeciwdziałania korupcji oraz modelu zapobiegania ryzyku odpowiedzialności karnej.

 • Kontynuowaliśmy program szkoleń e-learningowych obejmujący zagadnienia etyki i zapewnienia zgodności (COMeT). Od wielu lat stanowi on stały element obowiązkowych szkoleń pracowniczych.

 • Zagadnienia etyczne i reputacyjne uwzględniliśmy w kampanii informacyjno-szkoleniowej RiskPro, która jest elementem wdrożonego w 2017 roku modelu zarządzania ryzykiem reputacji.

Udział pracowników, którzy zapoznali się polityką i procedurami antykorupcyjnymi w Santander Bank Polska

Liczba pracowników,
którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne

GRI:
 • [102-11] Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

  Przejdź do listy GRI

Sektory podwyższonego ryzyka

Wraz z wprowadzeniem polityki CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu, włączyliśmy zarządzanie ryzykiem środowiskowym i społecznym w obszar relacji z klientami działającymi w tzw. wrażliwych sektorach. Respektujemy w tym zakresie międzynarodowe dobre praktyki dotyczące pomocy społecznej i ochrony środowiska, zwłaszcza Zasady Równikowe (Equator PrinciplesMiędzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansoweMiędzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansowe).

Obejmują one m.in. następujące kwestie:

 • Ochronę różnorodności biologicznej i długoterminowe zarządzanie zasobami naturalnymi.
 • Prawa pracowników.
 • Zapobieganie zanieczyszczeniu i emisjom toksycznych odpadów.
 • Zmiany klimatyczne.
 • Zdrowie i bezpieczeństwo społeczności.
 • Nabywanie ziemi i dobrowolne przesiedlenia.
 • Prawa ludności tubylczej.
 • Dziedzictwo kulturowe.
 • Prawa człowieka.

Polityki sektorowe

Jesteśmy dumni, że jako jedna z pierwszych instytucji finansowych w Polsce wdrożyliśmy szczegółowe polityki sektorowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, m.in. w zakresie finansowania przemysłu obronnego, energetycznego oraz branży towarów rolno-spożywczych (tzw. soft commodities). Polityki te definiują m.in. działalność zakazaną lub ograniczoną przez Grupę Santander w odniesieniu do poszczególnych sektorów. Za aktywność jednoznacznie zakazaną uznaje się np. produkcję, sprzedaż lub dystrybucję broni masowego rażenia lub wycinanie lasów oficjalnie sklasyfikowanych jako obszary o szczególnej wartości ekologicznej.

Życie publiczne

GRI:
 • [415-1] Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze

  Przejdź do listy GRI

Przyjęliśmy zasadę niefinansowania partii politycznych. Bank kierując się zasadami przejrzystości, uczciwości oraz neutralności politycznej, nie akceptuje żadnych działań ze strony pracowników i kierownictwa, które mogłyby je naruszyć lub skutkować ryzykiem reputacyjnym dla banku. Nie przekazujemy również darowizn na cele polityczne.

GRI:
 • [Wskaźnik własny 15] Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku Lista kluczowych działań i inicjatyw, realizowanych w danym roku w banku, na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku

  Przejdź do listy GRI

Cele na 2018 rok w zakresie promowania etycznych postaw i zachowań w banku:

Wdrożenie obowiązkowego szkolenia e-learningowego dla pracowników, poszerzającego wiedzę o tym, jak reagować i przeciwdziałać takim zjawiskom jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie, a także gdzie szukać wsparcia w przypadku naruszenia standardów etycznych zgodnie z polityką ,,Szacunek i godność’’.

Systematyczne przekazy edukacyjne kierowane do pracowników, służące budowaniu odpowiedzialnych postaw i promowaniu kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

Wdrożenie narzędzia do rejestrowania i zarządzania zgłoszeniami.

Cykliczne raporty zawierające analizę zgłoszeń i rekomendacje.