Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Priorytety odpowiedzialnego biznesu

GRI:
 • [103-1, 103-2, 103-3] Kluczowy Aspekt raportowania: Strategia banku i kierunki jego rozwoju Kluczowy Aspekt raportowania: Strategia banku i kierunki jego rozwoju

  Przejdź do listy GRI
 • [Wskaźnik własny 1] Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju

  Przejdź do listy GRI
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk. Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk.

  Przejdź do listy GRI
 • [102-12 ] Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy. Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.

  Przejdź do listy GRI
 • [102-11] Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

  Przejdź do listy GRI

,,Sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie”.

Mahatma Gandhi

W Santander Bank Polska pamiętamy o celach zrównoważonego rozwoju i staramy się do nich przyczyniać w naszej codziennej działalności.
 • Podejmując decyzje biznesowe, uwzględniamy oczekiwania naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych, społeczności lokalnych oraz potrzebę ochrony środowiska naturalnego.
 • Za obowiązek uważamy wzięcie odpowiedzialności za nasz wpływ na otoczenie i InteresariuszyPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem wewnętrznych, bo tylko z takim podejściem możemy osiągnąć trwały, stabilny rozwój i stworzyć cenioną wartość ekonomiczną i społeczną.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes w Strategii Santander Bank Polska

KOMPAS SANTANDER BANK POLSKA – 3 WARTOŚCI, 4 KIERUNKI DZIAŁAŃ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Tworzymy kulturę organizacyjnąopartą na wartościach Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie nakierowaną na współpracę, kulturę dialogu, inicjatywy oddolnez poszanowaniem różnorodnościi troską o środowisko naturalne Dbamy o dynamicznywzrost i odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem Wspieramy inicjatywy społeczne,dbamy o edukację i rozwój nauki,działamy na rzecz równych szans Budujemy zaufanie wszystkich klientów w oparciu o dialogi odpowiedzialną sprzedaż P r a c o w n i c y , d o s t a w c y I p a r t n e r z y b i z n e s o w i K i e n c i S p o ł e c z n o ś c i A k c j o n a r i u s z e i r y n e k Tworzymy kulturę organizacyjnąopartą na wartościach Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie nakierowaną na współpracę, kulturę dialogu, inicjatywy oddolnez poszanowaniem różnorodnościi troską o środowisko naturalne Dbamy o dynamicznywzrost i odpowiedzialne zarządzanie ryzykiem Wspieramy inicjatywy społeczne,dbamy o edukację i rozwój nauki,działamy na rzecz równych szans Budujemy zaufanie wszystkich klientów w oparciu o dialogi odpowiedzialną sprzedaż P r a c o w n i c y , d o s t a w c y I p a r t n e r z y b i z n e s o w i K i e n c i S p o ł e c z n o ś c i A k c j o n a r i u s z e i r y n e k
arrow

POLITYKA SANTANDER BANK POLSKA DOTYCZĄCA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (CSR)

arrow

SZCZEGÓŁOWE POLITYKI DOTYCZĄCE WAŻNYCH Z PUNKTU WIDZENIA CSR ASPEKTÓW DZIAŁANIA BANKU, W TYM:

 • Polityka dot. Zmian Klimatycznych

 • Polityka dot. Praw Człowieka

 • Polityka dot. Wolontariatu Pracowniczego

 • Polityki zarządzania ryzykiem sektorowym w przypadku „wrażliwych” sektorów

STRATEGIA NASZYCH DZIAŁAŃ WIĄŻE SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI  Z 8 WIODĄCYMI DLA SANTANDER BANK POLSKA „CELAMI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2015-2030 ONZ”

 • Cel 3: dobre zdrowie i jakość życia

 • cel 4: dobra jakość edukacji

 • cel 5: równość płci

 • cel 8: wzrost gospodarczy i godna praca

 • cel 9: innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 • cel 11: zrównoważone miasta i społeczności

 • cel 13: działania w dziedzinie klimatu

 • cel 17: parnterstwa na rzecz celów

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 przyjętych przez ONZ, wejdź na dedykowaną im stronę www.un.org.pl.

Polityka zrównoważonego rozwoju

GRI:
 • [102-11] Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności

  Przejdź do listy GRI

,,Polityka Santander Bank Polska dotycząca zrównoważonego rozwoju (CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu)” definiuje naszą filozofię w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, w ramach której kluczowym celem jest zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym oraz budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszyPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem: pracowników, klientów, partnerów biznesowych, udziałowców i społeczności.

Dokument obejmuje szereg dobrowolnych, wykraczających poza zapisy prawne, zobowiązań etycznych, społecznych i środowiskowych. Politykę w sferze zrównoważonego rozwoju uzupełniają inne szczegółowe regulacje banku, w tym:

 • ,,Polityka dotycząca zmian klimatycznych”,
 • ,,Polityka dotycząca praw człowieka”,
 • ,,Polityka dotycząca wolontariatu pracowniczego”,
 • Polityki zarządzania ryzykiem sektorowym w przypadku „wrażliwych” sektorów, w tym przemysłu zbrojeniowego, sektora energetycznego i przemysłu drzewnego.

Jesteśmy jedną z niewielu firm sektora finansowego, która opracowała i wdraża tak szeroki pakiet polityk odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju, które regulują nie tylko nasze wewnętrzne działania czy też praktyki w łańcuchu dostaw, ale i relacje biznesowe z potencjalnymi klientami.

Stale rozwijamy nasze kompetencje do podejmowania samodzielnych działań oraz inicjowania wspólnych projektów z naszymi interesariuszamiPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem, które zbliżą nas do realizacji przyjętych celów z zakresu odpowiedzialności biznesu.

Wiemy, że wpływ banku na otoczenie ma charakter wielowymiarowy, dlatego naszą politykę CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu opieramy na 5 fundamentach:

 

 • Wsparciu szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz idei przedsiębiorczości

 • Działaniach na rzecz lokalnych społeczności

 • Prowadzeniu aktywnego dialogu z interesariuszamiPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem: klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi, lokalnymi społecznościami oraz inwestorami

 • Ochronie środowiska naturalnego

 • Działalności charytatywnej oraz finansowaniu ważnych społecznie projektów poprzez Fundację Santander Bank Polska

Wierzymy, że zaangażowanie banku w te obszary przyczynia się do istotnej zmiany społecznej. Pracujemy intensywnie, by efekty naszych działań były odczuwalne na poziomie lokalnym, wspierały rozwój społeczny oraz gospodarczy regionów i całego kraju.