Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasze priorytety

GRI:
 • [103-1, 103-2 i 103-3] Dla Aspektów raportowania Edukacja finansowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym klientów; Zaangażowanie społeczne i wspieranie społeczności lokalnych Dla Aspektów raportowania Edukacja finansowa dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym klientów; Zaangażowanie społeczne i wspieranie społeczności lokalnych

  Przejdź do listy GRI

Dla firmy działającej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, naturalną powinnością jest reagowanie na ważne potrzeby lokalnych społeczności. Z dumą realizujemy to zadanie.

 • Inicjujemy działania sprzyjające rozwojowi społecznemu.
 • Wdrażamy wieloletnie programy zaangażowania społecznego.
 • Pomagamy odpowiadając na oczekiwania, dla których trafnej identyfikacji współpracujemy z wieloma partnerami społecznymi – ekspertami w swojej dziedzinie.
 • Wspieramy innych w działaniach społecznych i dbaniu o wspólne dobro.

W 2017 roku, w wyniku prowadzonych przez nas działań udało się nam pomóc i mieć pozytywny wpływ na ponad 173 tysięcy osób.

Byli to beneficjenci min. programów grantowych Fundacji Santander Bank Polska, uczestnicy szkoleń, warsztatów, zajęć z zakresu edukacji finansowej.

Wiodące Cele Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 ONZ

Edukacja – zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

Zrównoważone miasta i społeczności – uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Priorytety zaangażowania społecznego Santander Bank Polska

Cele:

 • Podnoszenie kompetencji dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przedsiębiorczości i finansów.
 • Wzrost poziomu i bardziej atrakcyjne formy edukacji ekonomicznej w szkołach.
 • Uzupełnienie wiedzy nauczycieli o bieżące zagadnienia ekonomiczne.
 • Możliwość poszerzenia zakresu projektów naukowych.
 • Międzywydziałowa i międzyuczelniana współpraca studentów, owocująca nowymi pomysłami badawczymi.
 • Zmiana postrzegania szkół i uczelni wyższych współpracujących z naszym bankiem.

Cele:

 • Rozwój i profesjonalizacja organizacji społecznych poprzez współpracę z naszym bankiem.
 • Wyzwolenie potencjału społeczności lokalnych poprzez podejmowanie aktywności w obszarze życia społecznego i kulturalnego.
 • Wsparcie lokalnych przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego.
 • Kształtowanie pożądanych postaw i umiejętności wśród młodych ludzi – przedsiębiorczość, kreatywność, postawy obywatelskie, komunikatywność, posługiwanie się nowymi technologiami, umiejętność pracy w grupie.

Cele:

 • Lepszy dostęp osób z niepełnosprawnościami do usług i produktów finansowych.
 • Zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnościami w zarządzaniu swoimi finansami.
 • Zmiana percepcji osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie.
 • Upowszechnianie pozytywnych nawyków w zakresie traktowania osób z niepełnosprawnościami.
 • Inicjowanie aktywności sportowej osób z niepełnosprawnościami.
 • Włączanie dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych w inicjatywy kulturalne, społeczne i edukacyjne.

W planowaniu projektów społecznych i analizie wpływu naszej działalności na jakość życia społecznego uwzględniamy stanowiska naszych interesariuszyPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem. Pytamy ich o opinie i konkretne rekomendacje działań:

 • w trakcie bieżącej współpracy i wspólnie prowadzonych projektów,
 • podczas corocznych spotkań – eksperckich paneli interesariuszyPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem banku – prowadzonych według zasad międzynarodowego standardu dialogu z interesariuszamiPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem AA 1000SES,
 • w ramach badań opinii i satysfakcji ze współpracy.

Jasno określiliśmy cele, narzędzia i zasady naszego zaangażowania społecznego. W zarządzaniu tym obszarem pomagają nam m.in. wytyczne następujących dokumentów:

„Polityka Santander Bank Polska dotycząca zrównoważonego rozwoju (CSRCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesuCorporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu)”
Określa zasady naszej odpowiedzialności w relacjach z interesariuszamiPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływemPodmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem: pracownikami, klientami, udziałowcami, społecznościami i dostawcami.

„Polityka Santander Bank Polska dotycząca wolontariatu pracowniczego”
Według tej polityki pracownicy banku angażują się w działania społeczne w trzech zakresach działań wolontariackich, tożsamych z wymienionymi wyżej obszarami naszego zaangażowania społecznego. Ponadto polityka wyznacza monitorowane wskaźniki dotyczące wolontariatu oraz procedury, w tym jednostki odpowiedzialne organizacyjnie za tę działalność, tj. Fundację Santander Bank Polska oraz Departament Public Relations we współpracy z jednostką HR.

Bank uznaje, że wyższe wykształcenie jest czynnikiem kreującym wzrost, postęp i dobrobyt w przyszłości. Edukacja stanowi główny obszar inwestycji społecznych banku i wyróżnik zobowiązania podjętego wobec społeczeństwa.

Polityka Santander Bank Polska S.A. dotycząca zrównoważonego rozwoju