Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasze priorytety

GRI:
 • [103-1, 103-2 i 103-3] dla Aspektów raportowania: Różnorodność i równość szans w miejscu pracy; Skala zatrudnienia i zapewnianie miejsc pracy; Edukacja i szkolenia pracowników; Benefity dla pracowników i ich rodzin; Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy dla Aspektów raportowania: Różnorodność i równość szans w miejscu pracy; Skala zatrudnienia i zapewnianie miejsc pracy; Edukacja i szkolenia pracowników; Benefity dla pracowników i ich rodzin; Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

  Przejdź do listy GRI

Działania skierowane do pracowników czynią Santander Bank Polska dobrym miejscem pracy i przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Do celów naszej strategii na lata 2018-2020 należy osiągniecie pozycji najlepszego pracodawcy w kraju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 ONZ, o które szczególnie dbamy w relacjach z pracownikami

 • cel 3: dobre zdrowie i jakość życia

  Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

 • cel 4: dobra jakość edukacji

  Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie.

 • cel 5: równość płci

  Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

 • cel 8: wzrost gospodarczy i godna praca

  Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich.

Wartości i strategia biznesowa banku wyraźnie wskazują nam cele działań w miejscu pracy:
 • Chcemy tworzyć środowisko pracy wspierające zaangażowanie pracowników.
 • Naszą kulturę organizacyjną budujemy w oparciu o 3 wartości: Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie.
 • Jesteśmy ukierunkowani na współpracę, kulturę dialogu i inicjatywy oddolne, z poszanowaniem różnorodności i troską o środowisko naturalne.

Naszą motywacją są pracownicy – ich zadowolenie z miejsca pracy, rozwój kompetencji i zaangażowanie w realizację strategii. To z nimi i dla nich tworzymy inspirujące, tolerancyjne i zrównoważone środowisko pracy, gdzie każdy może się rozwijać, a przez to umacniać wartość naszej firmy.

Transformacja

Zbudowaliśmy wyróżniającą kulturę organizacyjną i nie ustajemy w jej udoskonalaniu. W 2017 roku kontynuowaliśmy transformację kulturową, która jest nieodzownym warunkiem powodzenia całej transformacji, którą przechodzi bank.

Transformacja kulturowa, planowana do 2020 roku, zakłada rozwój przyjaznego środowiska pracy oraz troskę o jak najlepsze doświadczenia pracownika w oparciu o:

 • wdrażanie kultury organizacyjnej zgodnie z wartościami i zachowaniami ,,Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie”,
 • przejrzystą i konkurencyjną politykę wynagrodzeń, doceniającą wiedzę, doświadczenie, kompetencje i postawę pracownika,
 • efektywne systemy motywacyjne i świadczenia dodatkowe,
 • niezawodną realizację obowiązków HR, m.in. w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, zobowiązań finansowych wobec pracowników i regulatorów,
 • kształtowanie relacji pracowniczych w banku poprzez sprawne działania interwencyjne i ich analizę, podejmowanie działania prewencyjne oraz edukacyjne mające na celu promowanie postaw etycznych w organizacji,
 • budowanie wizerunku pracodawcy uwzględniającego Employer Value Proposition, spójnego z postrzeganiem go przez obecnych pracowników,
 • efektywne modele rekrutacyjne i programy adaptacyjne dostosowane do różnych grup pracowników,
 • rozwój menedżerów i specjalistów realizowany poprzez tworzenie modeli rozwoju, ścieżek karier etc.,
 • zapewnienie ciągłości wiedzy i zarządzanie talentami poprzez tworzenie planów sukcesji i realizację planów rozwoju,
 • udział w budowaniu podejścia klientocentrycznego.

Nasze standardy zachowań

GRI:

Nasza kultura organizacyjnaŹródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r., str. 134Źródło: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w 2017 r., str. 134 jest spójna ze strategią biznesową firmy, wzmacnia i motywuje pracowników, a jej fundamentami są wartości ujęte w bankowym ,,Generalnym kodeksie postępowania”.

Wartości etyczne, na których opiera się Kodeks Postępowania Grupy

 • Równe szanse dla wszystkich

 • Szacunek dla innych

 • Równowaga między życiem osobistym i zawodowym

 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

 • Ochrona środowiska i odpowiedzialności społeczna

 • Prawa zbiorowe pracowników

Oto propagowane w banku standardy zachowań:

 • Aktywnie współpracuję

 • Wspieram innych

 • Mówię wprost

 • Słucham z uwagą

 • Okazuję szacunek

 • Dotrzymuję obietnic

 • Angażuję się w zmiany

 • Pracuję z pasją

W poprzednich latach prowadziliśmy intensywne działania upowszechniające wśród pracowników powyższe standardy zachowań. Organizowaliśmy m.in. warsztaty, konkursy, powołaliśmy ambasadorów promujących wartości, regularnie publikowaliśmy w intranecie i bankowych portalach społecznościowych tematyczne wpisy i filmiki.

Rośnie zaangażowanie naszych pracowników

GRI:
 • [103-3] Ewaluacja podejścia do zarządzania Ewaluacja podejścia do zarządzania

  Przejdź do listy GRI

Rokrocznie realizujemy badania zaangażowania kadry pracowniczej, które dają wskazówki, w jakich jeszcze obszarach ważnych dla pracowników powinniśmy podjąć działanie.

Wyniki badań przeprowadzonych w 2017 roku:

 • 85%

  respondentów pozytywnie ocenia liderów

 • 86%

  respondentów ma zaufanie
  do swojego przełożonego

 • 87%

  respondentów twierdzi, że ,,otrzymuję jasną i regularną informację zwrotną na temat jakości mojej pracy”

StarMeUp

Aby zwiększyć zaangażowanie pracowników i wzmocnić kulturę organizacyjną, uruchomiliśmy platformę StarMeUp, za pośrednictwem której pracownicy wszystkich naszych jednostek mogą wyrażać uznanie swoim koleżankom i kolegom za zachowania oraz postawy zgodne z wartościami banku. Narzędzie daje też możliwość wyrażenia podziękowań za wspólnie wykonaną pracę.

Każdy pracownik otrzymuje co miesiąc do dyspozycji pulę głosów („gwiazdek”) i może je przyznać swoim współpracownikom, uzasadniając, które zachowanie ceni u nich najbardziej. Nagrodą dla najbardziej cenionych pracowników były zaproszenia na spotkania z Prezesem lub członkami Zarządu. Do maja 2018 roku w całej grupie Santander przyznaliśmy milion gwiazdek!

Plany na 2018 rok
 • Przygotowanie pracowników sieci oddziałów do transformacji oddziałów związanych z nowym podejściem do klienta – zarządzanie doświadczeniami klienta.
 • Przygotowanie pracowników do wdrożenia zarządzania projektami według metodyki ,,agile”.
 • Przygotowanie pracowników MŚPMałe i średnie przedsiębiorstwaMałe i średnie przedsiębiorstwa do nowego rytmu operacyjnego.
 • Koncentracja działań rozwojowych skierowanych do najwyższej kadry menedżerskiej (projektu Solaruco, Faro, PRomotorio) przekazywania wiedzy dot. trendów w biznesie, przywództwa i procesów, budowa i wzmacnianie pożądanych stylów przywódczych, zwiększających zaangażowanie pracowników, promowanie self-learningu i nowoczesnych form rozwojowych.
 • Intensyfikacja działań rozwojowych na rzecz kadry menedżerskiej w celu przygotowania pracowników do transformacji banku.
 • Wzmacnianie rozwoju kompetencji liderskich, poprzez programy takie jak Leaders for Employees dla wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych.
 • Wdrażanie metodologii Agile jako sposób pracy i współpracy, której podstawą jest kultura organizacyjna mocno wspierająca interakcje między ludźmi, kulturę feedbacku oraz ukierunkowanie na potrzeby klienta i wspólny cel.