Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Czym jest Odpowiedzialny Biznes?

CSR

Pod hasłem CSR (Corporate Social Responsibility), czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, kryje się wiele obszarów dotykających sposobu, w jaki prowadzony jest biznes. Według normy społecznej odpowiedzialności ISO26000 są to: ład organizacyjny i praktyki zarządcze, relacje z konsumentami i klientami, kontrahentami, dostawcami, prawa człowieka, ochrona środowiska, miejsce pracy oraz zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw.

Rozwój

Rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń. Łączy on cele wysokiej jakości życia, zdrowia, dobrobytu ze sprawiedliwością społeczną i utrzymaniem zdolności Ziemi do podtrzymywania życia w całej różnorodności. Te cele społeczne, ekonomiczne i środowiskowe są współzależne i wzajemnie się wspomagają. 1

1 Norma PN-ISO26000:2012

Uczciwie i etycznie

Zrównoważony rozwój jest pojęciem szerszym, firmy jednak często stosują go wymiennie z CSR. Dlatego definicje i nazewnictwo nie są tak istotne, jak sama idea i to, co za nią stoi. Upraszczając – najważniejsze jest, aby firmy, organizacje, uczestnicy rynku działali uczciwie i etycznie uwzględniając wpływ, jaki wywierają na otoczenie oraz oczekiwania swoich interesariuszy.

Cele 2030

To plan rozwoju w skali globalnej realizowany przez państwa do 2030 roku. W jego urzeczywistnianie zaangażowane są również przedsiębiorstwa, uczelnie i organizacje społeczne. Twoja organizacja również może przyczynić się do ich realizacji. Drobne działania realizowane przez poszczególne organizacje mogą przełożyć się na ogromny efekt w skali globalnej.

Odpowiedzialność

Prowadzenie biznesu w sposób zgodny z zasadami społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju jest dobrowolne. Jednak dla coraz większego grona firm staje się codziennością, ze względu na oczekiwania klientów czy pracowników. Wiele tematów ujętych pod hasłem CSR jest regulowanych przez prawo lub praktyki branżowe.

Główne zasady

Główne zasady społecznej odpowiedzialności definiuje norma społecznej odpowiedzialności ISO26000. Należą do nich rozliczalność, przejrzystość, postępowania etyczne, poszanowanie interesów interesariuszy, poszanowanie prawa, poszanowanie międzynarodowych norm postępowania, poszanowanie praw człowieka.

Przejrzystość

Ujawnianie danych pozafinansowych daje możliwość lepszego poznania firmy, zrozumienia jej decyzji. Informacji tych oczekują np. akcjonariusze, przyszli pracownicy oraz klienci.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju (CSR) Santander Bank Polska, definiuje nasze podejście do zrównoważonego rozwoju, którego kluczowym celem jest zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym oraz budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy: pracowników, klientów, partnerów biznesowych, udziałowców i społeczności.

Dokument obejmuje szereg dobrowolnych, wykraczających poza zapisy prawne, zobowiązań etycznych, społecznych i środowiskowych. Politykę tą uzupełniają inne szczegółowe regulacje banku, w tym:

  • Polityka dotycząca zmian klimatycznych
  • Polityka dotycząca praw człowieka
  • Polityka dotycząca wolontariatu pracowniczego
  • Polityki zarządzania ryzykiem sektorowym w przypadku „wrażliwych” sektorów, w tym przemysłu zbrojeniowego, sektora energetycznego i przemysłu drzewnego.

Polityki wpływają na nasze decyzje biznesowe i wymagania wobec potencjalnych klientów z „wrażliwych” sektorów.

Wpływa na wszystkich pracowników
Zwiększa transparentność firmy
Jest zintegrowany ze strategią firmy
Rynek jak firma odpowiada na potrzeby rynku, klienta i otoczenia biznesowego
Społeczności co firma robi dla pracowników i innych
Środowisko jak firma swoimi działaniami wpływa na środowisko naturalne
Interesariusze kim są osoby, na które wpływa działalność firmy
Wpływ jak działalność firmy wpływa na interesariuszy
Potrzeby wsłuchując się w głos z zewnątrz, działania firmy będą odpowiedzią na realne potrzeby
169 poszczególnych zadań
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przewodzi w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i koordynacji działań administracji rządowej wokół CSR.
317 raportów zostało wydanych od 2005 do 2016 w Polsce
Przykłady działań podejmowane przez państwa, biznes i organizacje społeczne z całego świata
Międzynarodowa norma z rodziny tzw. ISO
Zawiera wytyczne dot. społecznej odpowiedzialności organizacji
Norma nie jest certyfikowana. Dostępna odpłatnie w języku polskim na pkn.pl
Raportowanie od 2018 obowiązkowe raportowanie reguluje dyrektywa UE
Słownik pojęć poznaj więcej zagadnień dot. odpowiedzialnego biznesu
Raport CSR za rok 2018 na przykładzie raportu Santander Bank Polska, dowiedz się więcej o odpowiedzialnym biznesie