Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Przeciwdziałanie korupcji

Jako bank jesteśmy instytucją zaufania publicznego, a to oznacza, że nie tylko spełniamy szereg wytycznych krajowych oraz unijnych zapewniających bezpieczeństwo powierzonych środków i stabilność systemu bankowego, ale również aktywnie przeciwdziałamy korupcji.

Zero tolerancji dla korupcji

W naszej organizacji obowiązuje zasada: „Zero tolerancji dla korupcji”. Zapisy dotyczące przeciwdziałania korupcji zawiera nadrzędny dokument obowiązujący w naszej organizacji, czyli Generalny Kodeks Postępowania.

Do zagadnienia korupcji odnoszą się następujące działy Kodeksu:
 1. Konflikt interesów obejmujący relacje z Grupą, transakcje bankowe, inwestowanie w spółki oraz relacje z dostawcami i klientami, a także podarunki, prowizje i inne korzyści finansowe. Dodatkowo zarówno w banku, jak i w Grupie Kapitałowej, obowiązuje „Ogólna polityka dotycząca zarządzania konfliktami interesów” stanowiąca uzupełnienie zapisów kodeksu generalnego.
 2. Współpraca z innymi podmiotami oraz kontakty z regulatorami.
 3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Praktyki o charakterze korupcyjnym.
 • Generalny Kodeks Postępowania poświęca odrębną część procesowi zgłaszania nieprawidłowości, tzw. whistleblowing, zapewnieniu poufności w tym procesie, a także analizie zgłaszanych nieprawidłowości. Określa również konsekwencje naruszenia zapisów oraz zakres odpowiedzialności jednostek.

GRI:
 • [102-20] Odpowiedzialność kadry zarządzającej za kwestie społeczne i środowiskowe Odpowiedzialność kadry zarządzającej za kwestie społeczne i środowiskowe

  Przejdź do listy GRI

Za wdrażanie i funkcjonowanie zasad Kodeksu odpowiedzialne są: Obszar Zapewnienia Zgodności,  przy wsparciu Pionu Partnerstwa Biznesowego. Kodeks wyznacza również szefom jednostek, obszarów i pionów role związaną z zapewnieniem przestrzegania zapisów Kodeksu.

Dokumentem, który uszczegóławia podejście banku do przeciwdziałania korupcji, jest Program Antykorupcyjny. Podkreśla on podejście „Zero tolerancji dla korupcji” i ustala szczegółowe zasady przeciwdziałania zjawisku. Na program antykorupcyjny składają się:

 • Mechanizmy kontrolne:

  • Rejestr podarunków i zaproszeń dla funkcjonariuszy publicznych;
  • Zasady dotyczące działań podejmowanych przez agentów, pośredników, doradców i partnerów;
  • Zasady związane z działalnością w krajach wysokiego ryzyka;
  • Księgowe mechanizmy kontrolne;
  • Zasady oferowania podarunków czy zaproszeń pracownikom lub członkom kierownictwa Banku;
 • Kanał do zgłaszania przypadków naruszeń

 • Szkolenia

 • Odpowiedzialność korporacyjnego obszaru compliance

W październiku 2018 roku Zarząd banku podjął uchwałę zmieniającą Program Antykorupcyjny. Główne zmiany dotyczyły scalenia w Programie Antykorupcyjnym zapisów polityki, procedury i wytycznych oraz podwyższenia do 100 zł kwoty upominku. Utrzymano zasadę uzyskiwania zgody przełożonego na przyjęcie upominków powyżej tej wartości oraz obowiązkowego zarejestrowania takich upominków w rejestrze.

Kwestie przeciwdziałania korupcji zostały omówione również w Polityce Santander Bank Polska SA dotyczącej zrównoważonego rozwoju (CSR) omawiającej podejście Banku do prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Edukacja pracowników

W efekcie wdrożenia Kodeksu i uzupełniających go dokumentów pracownicy banku przechodzą szkolenia za zakresu polityki i procedur antykorupcyjnych.

GRI:
 • [205-2] Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym

  Przejdź do listy GRI

Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne

*Obniżenie wskaźnika w relacji rocznej wynika z włączenia pracowników dawnego Deutsche Banku do struktur Banku pod koniec 2018 roku

Procent pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi organizacji 2017 2018
Grupa Kapitałowa 100% 100%
Bank 100% 100%
Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne 2017 2018
Grupa Kapitałowa 97% 93,4%
Bank 97% 92,0%*
Realizacja szkoleń dotyczących korupcji
Procent Członków Zarządu, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji 100%
Procent przedstawicieli Kierownictwa wyższego szczebla, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji 82%
Procent przedstawicieli Kierownictwa średniego szczebla, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji 91%
Procent pozostałych pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi w organizacji 92%
Procent Członków Zarządu, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne 100%
Procent przedstawicieli Kierownictwa wyższego szczebla, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne 82%
Procent przedstawicieli Kierownictwa średniego szczebla, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne 91%
Procent pozostałych pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne 92%
GRI:
 • [205-3] Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie

  Przejdź do listy GRI

W 2018 r. w naszym banku nie zgłoszono żadnych przypadków wystąpienia korupcji.

Czy wiesz, że...?
 • Zgłoszenia zachowań niezgodnych z naszymi zasadami i wartościami można dokonać na 3 sposoby.
 • 100% Członków Zarządu Banku uczestniczyło w szkoleniach poświęconych politykom i procedurom antykorupcyjnym.

Etyka w prowadzeniu działalności biznesowej jest kluczowym i najważniejszym fundamentem dla wiarygodności, przyzwoitości i rzetelności w codziennym biznesowym działaniu, a w konsekwencji prowadzi do zaufania ze strony zarówno klientów, jak i pracowników etycznego przedsiębiorstwa. Mądre zarządzanie to oparcie codziennych działań biznesowych na etyce. Etyka obniża ryzyka reputacyjne i w konsekwencji prowadzi do wzrostu stabilności i rentowności przedsiębiorstwa. Obecność banku Santander w Programie Standard Etyki w Polsce jest czytelnym sygnałem także do sektora bankowego i szerzej finansowego, że wdrażanie wysokich standardów nie tylko jest możliwe,  ale także prowadzi do wzmocnienia pozycji rynkowej i znaczącego wzrostu zaufania. Inwestycja w etyczne działania po prostu się opłaca.

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny UN Global Compact w Polsce.

Nasze plany na rok 2019:

 • Wdrożenie obowiązkowego szkolenia e-learningowego dla pracowników poszerzającego wiedzę o tym, jak reagować i przeciwdziałać takim zjawiskom jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie, a także gdzie szukać wsparcia w przypadku naruszenia standardów etycznych zgodnie z Polityką ,,Szacunek i godność”.

 • Kierowanie systematycznych przekazów edukacyjnych do pracowników, służących budowaniu odpowiedzialnych postaw i promowaniu kanałów zgłaszania nieprawidłowości.

 • Wdrożenie narzędzia do rejestrowania i zarządzania zgłoszeniami.

 • Opracowywanie cyklicznych raportów zawierających analizę zgłoszeń i rekomendacje.

 • Promowanie etycznych postaw i zachowań w banku.