Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasza strategia biznesowa

Strategia banku i Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. na lata 2019-2021 stanowi kontynuację dotychczasowych kierunków rozwoju i opiera się na obowiązujących wcześniej wartościach i założeniach. Od lat misja, wizja i wartości Grupy pozostają niezmienne:

Misja

Wspieranie klientów w codziennych sukcesach.

Wizja

Najlepszy bank detaliczny i komercyjny, cieszący się trwałą lojalnością pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczeństwa.

Wartości

Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie

Strategiczna wizja zakłada, że Santander Bank Polska:

 • Będzie wiodącym bankiem pod względem jakości obsługi, skoncentrowanym na potrzebach i oczekiwaniach klientów.
 • Zbuduje długoterminowe relacje z klientami oparte na zaufaniu, lojalności i podnoszeniu poziomu zadowolenia klientów.
 • Będzie stale doskonalić produkty, usługi i rozwiązana, wsłuchując się w potrzeby klienta i antycypując je.
 • Unowocześni obsługę poprzez transformację cyfrową obejmującą kompletne cykle procesów (od rozpoczęcia do zakończenia) oraz zmianę modelu działania na bardziej efektywny i mniej kapitałochłonny.
 • Zwiększy liczbę klientów korzystających z rozwiązań cyfrowych.
 • Będzie wzmacniać swój udział w głównych segmentach rynku w procesie rozwoju organicznego, a także wykorzystując możliwości rozwoju nieorganicznego.
 • Prześcignie tempo wzrostu konkurencji.
 • Wykreuje środowisko pracy wzmacniające zaangażowanie pracowników poprzez współpracę, komunikację oraz inicjatywy oddolne powstające we wszystkich jednostkach Banku.
 • Podniesie efektywność i usprawni procesy wewnętrzne dzięki wdrażanej metodyce pracy Agile.
 • Połączy zobowiązanie wzrostu wartości dla akcjonariuszy z zaangażowaniem w rozwój lokalnych społeczności.

Wymienione założenia znalazły odzwierciedlenie w celu strategicznym Grupy na lata 2019-2021, jakim jest:

Osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku usług finansowych dzięki:

 • klientocentrycznej, zdigitalizowanej obsłudze zgodnie z wartościami Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie

 • pozyskaniu trwałej lojalności pracowników, klientów akcjonariuszy i społeczeństwa.

Strategia Santander Bank Polska propaguje:

 • klientocentryczną orientację w zarządzaniu biznesem,

 • stałe podnoszenie jakości obsługi i oferty produktowej poprzez digitalizację, wzrost efektywności działania, innowacyjność, prostotę rozwiązań i przejrzystość.

Kładzie też silny nacisk na kulturę organizacyjną wzmacniającą zaangażowanie i motywację pracowników oraz odpowiedzialność społeczną organizacji.

W ramach realizacji celu podstawowego wyznaczono szereg celów szczegółowych na lata 2019-2021 zorientowanych na główne grupy interesariuszy. W ramach czterech obszarów zdefiniowane zostały kluczowe mierniki efektywności umożliwiające ocenę postępów w procesie realizacji strategii.

Bank, który stara się być
Przyjazny | Rzetelny |Dla Ciebie
Wspierając ludzi i biznesLudzie
…stworzyć wyjątkowe miejsce pracy skupiające wysoko wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników
… posiadać silną kulturę organizacyjną opartą na wartościach SIMPLE, PERSONAL, FAIR
…wdrożyć tryb pracy oparty o proste rozwiązania i metodykę Agile

Społeczności
…rozwijać współpracę z Santander Universidades
…zyskać uznanie jako bank wspierający społeczności lokalne

Klienci
…podnosić poziom doświadczeń klientów – zachwycać klientów
…upraszczać produkty i proces
…być Bankiem Jaki Chcesz
…digitalizować obsługę klientów
…zbudować Otwartą Platformę Bankową
…zwiększyć aktywność lojalnych klientów
…pozostać bezpiecznym i stabilnym bankiem

Akcjonariusze
…zwiększać dochody
…optymalizować kapitał
…wypełniać wymogi prawne i regulacyjne
…optymalizować koszty
…wspierać kulturę ostrożnościowego zarządzania ryzykiem

O tym, w jaki sposób strategia biznesowa przekłada się na naszą strategię Responsible Banking piszemy szczegółowo tutaj.