Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Różnorodność i prawa człowieka

GRI:
 • [103-1, 103-2, 103-3] dla aspektu: różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji dla aspektu: różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji

  Przejdź do listy GRI

Różnorodność i poszanowanie praw człowieka są integralnymi elementami kultury naszej organizacji. Zespoły pracownicze powstające w Santander Bank Polska są tworzone z zachowaniem zasady różnorodności. Podstawowymi wartościami komunikowanymi pracownikom są szacunek oraz akceptacja dla inności. Wspieramy różnorodność poprzez konkretne projekty, inicjatywy i działania.

Zagadnienia równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji są tematami głównych polityk i regulacji obowiązujących w banku. Oprócz „Generalnego kodeksu postępowania” do kwestii tych odnoszą się dodatkowo:

Polityka odnosi się do tworzenia różnorodnego środowiska pracy, w którym przestrzegane są zasady etyczne i szanowana jest godność osobista każdego z pracowników. Celem jej jest zapobieganie zjawiskom dyskryminacji, mobbingu oraz molestowania ponadto ma ona wspomagać przestrzegania przepisów prawa, wartości i kultury organizacyjnej oraz obowiązujących standardów etycznych przyjętych przez Bank. „Szacunek i godność” zapewnia mechanizmy prewencyjne oraz ustanawia kanały i tryb zgłaszania oraz rozpatrywania sygnałów pracowników na temat ewentualnych naruszeń prawa, procedur, standardów i relacji pracowniczych (opisane w Załączniku nr 1 Polityki).  Określa również odpowiedzialność kadry menedżerskiej i każdego pracownika za wdrażanie tejże polityki.

Polityka ta podtrzymuje zobowiązanie do poszanowania i ochrony praw człowieka przez:

 • pracowników,
 • klientów,
 • dostawców,
 • społeczności lokalne.

Zagadnienia ujęte w polityce

 • Zapobieganie dyskryminacji oraz praktykom naruszającym godność osobistą
 • Praca przymusowa oraz wykorzystywanie dzieci do pracy
 • Poszanowanie prawa do powoływania związków zawodowych oraz zawierania układów zbiorowych
 • Zobowiązania wobec klientów, dostawców oraz partnerów biznesowych
 • Ochrona zdrowia pracowników
 • Warunki pracy
 • Poszanowanie, wspieranie oraz promowanie zasad poszanowania praw człowieka w społecznościach lokalnych
 • Nadzorowanie oraz kontrolowanie wpływu prowadzonej działalności na lokalne społeczności
 • Poszanowanie praw człowieka poprzez zapewnienie bezpieczeństwa
 • Podejmowania działań w celu zapobiegania korupcji

Polityka przyjęta w 2018 roku. Jej przyjęcie w praktyce oznacza:

 • dokładanie starań, aby kandydaci na Członków Zarządu i osoby pełniące najważniejsze funkcje charakteryzowali się szerokim spektrum cech i kompetencji oraz odznaczali się niezależnością sądów i opinii,
 • starania o zapewnienie równowagi płci w składzie Zarządu oraz braku jakiejkolwiek dyskryminacji wśród kandydatów na Członków Zarządu.

Jednym z zobowiązań Grupy Santander jest cel, aby kobiety stanowiły 40-60% członków Rady Grupy do 2021 r, oraz objęły 30% najważniejszych stanowisk kierowniczych do 2025 r.

Różnorodność w Santander Bank Polska w liczbach

GRI:
 • [405-1] Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

  Przejdź do listy GRI

Udział kobiet wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla w Banku

Udział kobiet wśród kadry kierowniczej średniego szczebla w Banku

2017 2018
Udział kobiet wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla w Banku 37,12% 44,6%
Udział kobiet wśród kadry kierowniczej średniego szczebla w Banku 60,64% 62,0%

Odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2018 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji

 

Odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2018 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji
Kobiety Mężczyźni Łącznie odsetek pracowników w danej grupie
<30 lat 12% 6% 17%
30-50 lat 50% 21% 71%
>50 lat 9% 3% 12%
Obcokrajowcy 0,12% 0,62% 0,27%

Pracownicy wg struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2018 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji) 

Pracownicy wg struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2018 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji)
Kobiety Mężczyźni Łącznie odsetek pracowników w danej grupie
Kierownictwo wyższego szczebla 1% 1% 2%
Kierownictwo średniego szczebla 13% 8% 21%
Pozostali pracownicy 57% 20% 77%

Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodności

Skład Rady Nadzorczej wg kategorii wiekowej i różnorodności
Kobiety Mężczyźni Łącznie odsetek danej grupy w Radzie Nadzorczej
<30 lat 0% 0% 0%
30-50 lat 0% % 11%
>50 lat 22% 67% 89%
Obcokrajowcy 0% 33% 33%

Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności

Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności

Skład Zarządu wg kategorii wiekowej i różnorodności
Kobiety Mężczyźni Łącznie odsetek danej grupy w Zarządzie
<30 lat 0% 0% 0%
30-50 lat 0% 33% 33%
>50 lat 11% 56% 67%
Obcokrajowcy 0% 33% 33%

GRI:
 • [GRI 406-1] Całkowita liczba przypadków dyskryminacji Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

  Przejdź do listy GRI

Nasze projekty wspierające różnorodność

„Kobieca strona biznesu”

„Kobieca Strona Biznesu” to program mający na celu zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach menedżerskich. W ramach projektu uruchomione zostały: mentoring i spotkania motywacyjne. Program jest elementem wdrażania przez bank zapisów Karty Różnorodności.

Różnosprawni

W 2018 roku rozpoczęliśmy realizację projektu Różnosprawni, którego celem jest budowanie inkluzywnego i różnorodnego środowiska pracy poprzez przygotowanie organizacji do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Działania podejmowane w ramach projektu służą m.in. zwiększaniu świadomości na temat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnością oraz przełamywaniu barier związanych z zatrudnieniem.

W ramach projektu odbył się też pilotaż programu rekrutacyjnego. Na przełomie 2017 i 2018 roku Santander Bank Polska przeprowadził pilotażowo projekt rekrutacyjny polegający na zatrudnieniu zespołu pracowników z wadami słuchu do pracy w archiwum bankowym, w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Pilotażowi programu towarzyszyła szeroko zakrojona wewnętrzna kampania szkoleniowa i komunikacyjna poświęcona tematowi rozwoju dostępnego środowiska pracy.

„Wsparcie dla rodziców”

„Wsparcie dla rodziców” to zasady działania Santander Banku Polska w stosunku do osób długotrwale nieobecnych z powodu ciąży oraz korzystających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych. Zasady te zostały spisane w Załączniku nr 2 do Polityki „Szacunek i godność”.

Bank partnerem V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności. Celem projektu oraz dorocznego majowego wydarzenia jest upowszechnianie idei zarządzania różnorodnością, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie działań w tym obszarze.

Santander Bank Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności od 2017 roku. V Ogólnopolski Dzień Różnorodności odbył się w Centrum Relacyjnym naszego banku. W dyskusjach i warsztatach poświęconych tworzeniu wolnych od dyskryminacji miejsc pracy uczestniczyło ponad 120 osób. Różne aspekty wyzwań dotyczących równości na rynku pracy prezentowało 20 panelistów i panelistek. Na V Ogólnopolskim Dniu Różnorodności po raz pierwszy poruszono także temat wpływu nowych technologii na wyrównywanie szans i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Czy wiesz, że…?
 • W Santander Bank Polska 44,6% dyrektorów to kobiety.
 • W 2018 roku każdy pracownik naszego banku spędził średnio 30 godzin na szkoleniach.