Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Interesariusze

GRI:
 • [102-42] Proces wyboru i priorytetyzacji interesariuszy Proces wyboru i priorytetyzacji interesariuszy

  Przejdź do listy GRI
 • [102-40] Lista interesariuszy Lista interesariuszy

  Przejdź do listy GRI
 • [102-43] Podejście do zarządzania relacjami z interesariuszami Podejście do zarządzania relacjami z interesariuszami

  Przejdź do listy GRI
 • [102-21] Konsultowanie kwestii społecznych i środowiskowych z interesariuszami Konsultowanie kwestii społecznych i środowiskowych z interesariuszami

  Przejdź do listy GRI

Do grona interesariuszy naszej organizacji należą wszystkie podmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem. Jako kluczowe zidentyfikowaliśmy następujące grupy, z którymi komunikujemy się, wykorzystując szereg kanałów i narzędzi:

Angażowanie interesariuszy i komunikacja z nimi prowadzona jest na bieżąco, a jej częstotliwość jest zależna od aktualnych potrzeb.

Ważną dla nas formą angażowania interesariuszy są sesje dialogowe, które od 2014 roku przeprowadzamy wg międzynarodowego standardu AA100SES. W 8 przeprowadzonych dotychczas sesjach brali udział przedstawiciele naszych partnerów społecznych i biznesowych. Sugestie i uwagi naszych interesariuszy dotyczące działalności banku zgłaszane podczas sesji uwzględniamy w naszej strategii, planach bieżących działań i w procesach raportowania danych niefinansowych.

GRI:
 • [102-44] Kluczowe kwestie wskazane przez interesariuszy jako istotne Kluczowe kwestie wskazane przez interesariuszy jako istotne

  Przejdź do listy GRI

Istotne kwestie dla interesariuszy

Z interesariuszami naszej organizacji rozmawiamy o tym, co jest ważne oraz strategiczne dla naszego banku. W procesie dialogu, w którym zbierane były opinie oraz potrzeby informacyjne interesariuszy do raportu za 2018 rok, jako kluczowe zostały wskazane niżej wymienione aspekty.

 • Wyniki i wpływ ekonomiczny

 • Dostępność produktów i usług

 • Odpowiedzialna sprzedaż, marketing i oznakowanie

 • Relacje z klientem, satysfakcja klientów, bezpieczeństwo danych klientów

 • Zielone finanse

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, edukacja finansowa

 • Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, bezpieczeństwo

 • Szkolenia i edukacja pracowników

 • Różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji

 • Etyka i przeciwdziałanie korupcji

 • Praktyki zakupowe, odpowiedzialny łańcuch dostaw

 • Wpływ na środowisko – zasoby, surowce, emisje

 • Zaangażowanie społeczne i polityka publiczna

GRI:
 • [102-12] Inicjatywy zewnętrzne Inicjatywy zewnętrzne

  Przejdź do listy GRI
 • [102-13] Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach

  Przejdź do listy GRI

Współpraca z interesariuszami na rzecz zrównoważonego rozwoju

Wspólnie z naszymi interesariuszami inicjujemy, angażujemy się lub wspieramy projekty i inicjatywy, które uważamy za istotne dla zrównoważonego rozwoju i spójne z naszą strategią.

W czerwcu 2017 roku nasza organizacja przystąpiła do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). To partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a przedstawicielami podmiotów biznesowych, mające służyć kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030 i realizacji zapisanych w niej Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Jesteśmy partnerem „Razem dla środowiska” – Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju powołanego przez Centrum UNEP/GRID. Partnerstwo jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Jego celem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron – międzysektorowo i międzybranżowo, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko. Partnerstwo skupia firmy, zrzeszenia firm oraz izby gospodarcze, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne. Służy wymianie idei, doświadczeń i dobrych praktyk, a także szerokiej współpracy na rzecz realizacji SDGs.

Od wielu lat jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji eksperckiej, która jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR oraz aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. Firmy przyłączające się do programu FOB stają się częścią ruchu promującego odpowiedzialne prowadzenie biznesu.

Santander Bank Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy objętej patronatem przez Komisję Europejską, realizowanej w 19 krajach Unii Europejskiej, a w Polsce koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jako sygnatariusz Karty Różnorodności potwierdziliśmy naszą intencję i zobowiązanie, aby m.in.:

 • tworzyć kulturę organizacyjną opartą na szacunku dla różnorodności,
 • rozwijać polityki i mechanizmy skutecznie wspierające równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy,
 • promować korzyści wynikające z różnorodności wśród interesariuszy,
 • raportować na temat podjętych działań i ich rezultatów.

Organizacje będące sygnatariuszami Karty przyjmują na siebie zobowiązania dotyczące m.in. zakazu dyskryminacji, promocji programów na rzecz różnorodności oraz gotowości do zaangażowania w te działania pracowników i partnerów biznesowych.

W 2018 r. Santander Bank Polska S.A. był Partnerem V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności, podczas którego ponad 120 osób wzięło aktywny udział w różnego rodzaju panelach dyskusyjnych i warsztatach skupionych wokół tematyki tworzenia miejsc pracy wolnych od dyskryminacji.

Więcej o partnerstwach, inicjatywach i organizacjach, w które zaangażowany jest Santander Bank Polska.

Nagrody i wyróżnienia

Podejmowane przez nas działania były wielokrotnie nagradzane:

Bank Roku

Nasza organizacja otrzymała tytuł „” w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów branżowych – w konkursie organizowanym przez magazyn „The Banker”. Jury konkursu w uzasadnieniu decyzji o wyróżnieniu Santander Bank Polska wskazało na sukcesy w poprawie efektywności i zyskowności, a także innowacyjność oferowanych produktów i usług. Podkreślono również znaczący postęp w rozwoju strategicznym oraz zajęcie pozycji lidera w kategorii obsługi klientów private banking za sprawą przejęcia wydzielonej części Deutsche Bank Polska. Jednocześnie jury podkreśliło, że bank zachował swój unikalny charakter, kontynuując innowacyjny model bankowości w myśl hasła „Bank jaki chcesz” oraz udostępniając jako pierwszy bank w Polsce zupełnie nowy rodzaj rachunku, w którym to klient dostosowuje parametry konta bankowego do własnych potrzeb i stylu życia.

„Bank of the Year” to prestiżowe wyróżnienie przyznawane co roku najlepszym instytucjom sektora bankowego. Jest przyznawane przez redaktorów miesięcznika „The Banker”, wydawanego od ponad 90 lat przez brytyjskie wydawnictwo Financial Times Ltd., na podstawie takich wskaźników jak: rentowność, wzrost i efektywność, ale też: realizowana strategia, prezentowany model przywództwa oraz innowacyjność oferowanych produktów i usług.

Ranking Odpowiedzialnych Firm

W 12. edycji Rankingu Odpowiedzialnych Firm Santander Bank Polska S.A. uplasował się w pierwszej dziesiątce – na 6. miejscu. Ranking Odpowiedzialnych Firm to zestawienie, w którym największe firmy w Polsce oceniane są pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR). Wzięło w nim udział 70 organizacji. W kategorii „Branżowy Lider Odpowiedzialnego Biznesu 2018: Bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy bank” zajął 3. miejsce.

Strategiczne wspieranie idei odpowiedzialnego biznesu – nagroda od Forum Odpowiedzialnego Biznesu

12 kwietnia 2018 roku na 7. Targach CSR Bank Zachodni WBK znalazł się w gronie pięciu firm wyróżnionych za wspieranie idei odpowiedzialnego biznesu. Otrzymaliśmy również nagrodę za 10-lecie partnerstwa strategicznego w Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podczas Targów CSR zaprezentowano raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. To największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku wydawany przez FOB. W raporcie opublikowano rekordową liczbę praktyk społecznie odpowiedzialnych, w tym aż 27 praktyk Santander Bank Polska.

Targi CSR są największym wydarzeniem w Polsce poświęconym społecznej odpowiedzialności biznesu. Są organizowane co dwa lata przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Celem wydarzenia jest prezentacja działań i praktyk firm społecznie odpowiedzialnych, a także oferowanych w tym zakresie usług.

RESPECT Index

Już po raz 6. nasz bank znalazł się w prestiżowym zestawieniu spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index. Głównym założeniem projektu RESPECT Index utworzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest promowanie najwyższych standardów odpowiedzialnego zarządzania wśród polskich przedsiębiorstw z głównego rynku giełdy. Wszystkie podmioty wchodzące w skład indeksu muszą działać zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami oraz wyróżniają się swoim zaangażowaniem w obszarach czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Skład RESPECT Index jest aktualizowany co roku na podstawie badania adresowanego do polskich spółek notowanych na GPW.

Etyczna Firma

W 2018 roku nasz bank znalazł się w gronie 15 laureatów prestiżowego wyróżnienia „Etyczna Firma” przyznawanego przez „Puls Biznesu”. Od 4 lat dziennik honoruje tym tytułem marki prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na etyce i wartościach w sposób najbardziej kompleksowy i systemowy oraz wykazujące największą aktywność w tym obszarze. Na wynik firm w konkursie składają się punkty zebrane w kategoriach: odpowiedzialność w ramach programu zarządzania etyką, nadzór najwyższej kadry kierowniczej nad programem, system zgłaszania nieprawidłowości oraz sposoby ich weryfikacji, szkolenia i komunikacja, ład korporacyjny, reputacja, przywództwo oraz zarządzanie ryzykiem nadużyć. W 2018 roku do konkursu wpłynęło ponad 200 zgłoszeń od przedsiębiorstw z całego kraju. Z tego grona wyłoniono 15 laureatów. W gronie wyróżnionych znalazł się nasz bank.

Rzecznik standardu etyki

Szerzenie odpowiedzialnych standardów zarządzania oraz działalność na rzecz programu „Standard Etyczny w Polsce” – za te działania Santander Bank Polska jako jedna z 8 organizacji oraz jedyny przedstawiciel branży bankowej otrzymał wyróżnienie „Rzecznik Standardu Etyki” od Global Compact Network Poland.

Celem programu „Standard Etyczny w Polsce” jest implementacja Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka w Polsce oraz ich praktyczne zastosowanie w firmach i instytucjach. W ramach programu powołana została Koalicja Rzeczników Etyki skupiająca ponad 100 firm i instytucji aktywnie angażujących się w działania z zakresu wdrażania i rozpowszechniania wartości etycznych. Nasz bank, razem z instytucjami partnerskimi oraz Koalicją Rzeczników Etyki, uczestniczył w opracowaniu wspólnego Standardu Minimum Programu Etycznego – zestawu wartości i narzędzi uznanych za zbiór podstawowych rozwiązań dla stworzenia programu etycznego w organizacji każdej wielkości.

Marka Roku

Bank został doceniony za sprawne działania rebrandingowe i komunikacyjne, które uznane zostały za wzór rynkowy dla innych marek, które będą przeprowadzały podobne zmiany w przyszłości. W ocenie jury bank celująco wywiązał się z wyzwania, jakim było dotarcie z informacją o nadchodzących zmianach i umiejętne przeprowadzenie przez proces rebrandingu ponad 6,5 mln klientów. W strategii komunikacji zmiany marki,  uznanie jury zdobyło podkreślenie warstwy emocjonalnej przekazów oraz wyeksponowanie międzynarodowego wizerunku brandu.

Raport „Marka/Marketer roku” to efekt corocznego ogólnopolskiego badania satysfakcji klientów przeprowadzanego przez branżowy magazyn „Media i Marketing Polska” wspólnie z pracownią badawczą Kantar. Poświęcony jest brandom globalnym obecnym na polskim rynku. Elementem raportu jest wyłonienie zwycięzców w kategoriach: Marka Roku, Najlepsza agencja reklamowa, eventowa, Dom Medialny i CMO Roku. Badanie przeprowadzone zostało na próbie ponad 1,2 tys. marketerów – menedżerów wysokiego i średniego szczebla.

European Excellence Awards

Projekt „Jak Jeździsz” zdobył główną nagrodę w konkursie European Excellence Awards wyróżniającym wybitne osiągnięcia w dziedzinie komunikacji i public relations. Szeroki zakres kategorii – od komunikacji wewnętrznej po public relations, pozwala na kompleksowy przegląd najważniejszych projektów komunikacyjnych w Europie. Wśród laureatów znaleźli się także m.in. IKEA Italia, Ford, Kaspersky Lab Italia, Opel, Google Russia oraz UNICEF.

Złoty Bank

Santander Bank Polska został nagrodzony tytułem „Złoty Bank” w badaniu wielokanałowej jakości obsługi. Bank był oceniany w sześciu aspektach: rozmowa na infolinii, rozmowa za pośrednictwem komunikatorów, wizyty w oddziałach, otwarcie konta online, ergonomia serwisu bankowości internetowej oraz aplikacji mobilnej. Jury konkursu uznało Konto Jakie Chcę za najlepsze na rynku konto osobiste oraz kredyt gotówkowy banku za najlepszy produkt na rynku.

W konkursie „Złoty Bankier” – organizowanym już od 10 lat – nominowane banki oceniane są metodą Tajemniczego klienta. Weryfikacja dotyczy zarówno sieci placówek, jak i kanałów zdalnych. Ocenie jury poddawana jest także oferta banku, a Internauci wybierają najlepszy bank w kategorii social media, najlepsza reklama i działalność CSR.

Konkurs „Złoty Bankier” jest realizowany przez Obserwatorium.biz i Kantar Polska na zlecenie portal Bankier.pl oraz dziennika „Pulsu Biznesu”.

Top Employer Europe 2018
Certyfikaty Top Employer Institute są przyznawane pracodawcom stosującym najlepsze praktyki w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz przestrzegającym najwyższych standardów w tworzeniu oferty korzyści dla pracowników. Przed przyznaniem certyfikatu oceniane były dobre praktyki banku w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, m.in. dotyczące: strategii rozwoju talentów, planowania zatrudnienia, onboardingu, nauki oraz rozwoju, zarządzania wynikami, rozwoju umiejętności przywódczych, zarządzania rozwojem kariery i planami sukcesji, wynagrodzeń, świadczeń dodatkowych i kultury organizacyjnej.
Niezależne badanie Top Employers Institute jest prowadzone w ponad 100 krajach świata. Jego wynikiem jest lista czołowych globalnych pracodawców, którzy tworzą wspaniałe warunki pracy, dbają o talenty i ich rozwój na wszystkich szczeblach organizacji oraz dążą do ciągłego doskonalenia praktyk HR.

Solidny Pracodawca

W konkursie Solidny Pracodawca Roku 2017, nagradzającym firmy i organizacje tworzące wyjątkowe miejsca pracy oraz realizujące najlepsze praktyki w zakresie zatrudnienia i doskonalenia pracowników, a także angażujące się w ciekawe projekty i kampanie społeczne oraz marketingowe, nasz bank został zwycięzcą w kategorii „Bankowość” oraz zdobył wyróżnienie (kolejne) w kategorii „Ogólnopolskiej”. Celem konkursu jest uhonorowanie najlepszych pracodawców w Polsce, którzy w swojej działalności priorytetowo podchodzą do rozwiązań HR i odznaczają się ponadprzeciętną polityką personalną. Jury konkursu brało pod uwagę takie kryteria jak: szkolenia dla pracowników, systemy motywacyjne, benefity, warunki socjalne oraz społeczna odpowiedzialność firmy.

Najbardziej Pożądany Pracodawca

W 8. edycji badania firmy Antal bank zdobył tytuł Najbardziej Pożądanego Pracodawcy. To prestiżowe wyróżnienie jest zarezerwowane dla organizacji dbających o rozwój talentów, tworzących najlepsze warunki pracy oraz doskonalących procesy rekrutacji. Badani nie otrzymują propozycji odpowiedzi – mogą wskazać dowolną organizację działającą na polskim rynku. Tym samym zwycięzcy badania należą do tzw. top of mind (marka rozważana jako pierwsza) w świadomości specjalistów i menedżerów i zostali wybrani spontanicznie, bez dodatkowych sugestii.

Best Benefits Strategy 2018

W 2018 roku już po raz drugi z kolei Santander Bank Polska został laureatem „Best Benefits Strategy” – ogólnopolskiego konkursu na najciekawszą i najbardziej efektywną strategię świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Jury konkursu doceniło szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych oferowany naszym pracownikom, różnorodność oraz wieloaspektowość prowadzonej przez bank polityki, tj. duży wybór benefitów w najważniejszych obszarach, w tym w dziedzinach rozrywki, pasji, rozwoju osobistego i zdrowia.

Santander mobile, kolejny rok z rzędu, zdobył miejsce na podium w plebiscycie Aplikacja Roku 2018 grupy dyskusyjnej Funio zrzeszającej niewidomych i słabowidzących użytkowników iPhone’a.

Działania banku przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i zapewniające równy dostęp do usług zostały nagrodzone w czerwcu 2018 roku wyróżnieniem w konkursie „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”.

Mobile Trends Award 2018

Santander mobile otrzymał nagrodę specjalną Mobile Trends Awards 2018 w głosowaniu internautów. Mobile Trends Awards to nagrody dla firm z sukcesem wykorzystujących w swoich projektach technologie mobilne. Przyznawane od 8 lat, zwane są również „Oscarami branży mobilnej w Polsce”.