Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Indeks zawartości GRI

Nr wskaźnika GRI Nazwa Cele Zrównoważonego Rozwoju
(SDGs)
UNEP Finance Principles for Responsible Banking
(PRB)
Miejsce w raporcie
102-1 Nazwa organizacji
102-2 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi
102-3 Lokalizacja siedziby głównej organizacji
  • Siedziba rejestrowa banku mieści się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17. Została przeniesiona w 2018 roku z Wrocławia.
  • Kontakt
102-4 Lokalizacja działalności operacyjnej
  • Miejscem prowadzenia działalności jest cała Polska
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji
102-6 Obsługiwane rynki
102-7 Skala działalności
Wskaźnik własny 6 Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie.
102-8 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji 8
102-9 Opis łańcucha dostaw
102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości
102-11 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności
102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy 4
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach 4
Strategia
102-14 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla
102-15 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk 2
wskaźnik własny 1 Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju 1
Etyka
102-16 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań  

102-17 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji  

Zarządzanie
102-18 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy
102-20 Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe
102-21 Konsultowanie z interesariuszami kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 4
102-22 Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety 5
102-23 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego 16
102-26 Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii
102-29 Identyfikacja i zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowym 16 2
102-31 Przegląd kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych 5
102-32 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju 6
102-35 Polityka wynagradzania
Zaangażowanie interesariuszy
102-40 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą 4
102-41 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi
  • W Santander Bank Polska nie funkcjonuje Układ Zbiorowy Pracy
102-42 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację 4
102-43 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy 4
102-44 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie 4
Raportowanie
102-45 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
102-46 Proces definiowania treści raportu
102-47 Zidentyfikowane istotne tematy
102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru)
102-49 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie
102-50 Okres raportowania
102-51 Data publikacji ostatniego raportu
102-52 Cykl raportowania
102-53 Dane kontaktowe
102-54 Deklaracja poziomu zgodności raportu
102-55 Indeks GRI
102-56 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu
1. Aspekt: Wyniki i wpływ ekonomiczny
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 2  

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 2
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 2
201-1 Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona 8, 9
203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny 1, 8 2
2. Aspekt: Dostępność produktów i usług
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 1
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 1
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 1
wskaźnik własny 8 Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie
Wskaźnik własny 4 Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej
Wskaźnik własny 5 Liczba interakcji w kanałach zdalnych
Wskaźnik własny 9 Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
3. Aspekt: Odpowiedzialna sprzedaż, marketing i oznakowanie
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń  

103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
417-2 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach 16
417-3 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej
419-1 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami
4. Aspekt: Relacje z klientem, satysfakcja klientów, bezpieczeństwo danych klientów
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 3
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 3
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 3
Wskaźnik własny 3 Główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta
Wskaźnik własny 12 Liczba klientów zaproszonych w danym roku do oceny jakości obsługi i funkcji doradczej banku w trudnych dla klienta sytuacjach (badanie klientów).
Wskaźnik własny 2 Wyniki pomiaru satysfakcji klienta
Wskaźnik własny 7 Działania realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa
418-1 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych 16
  • 25
5. Aspekt: Zielone finanse
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 1
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 1
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 1
6. Aspekt: Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, edukacja finansowa
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń 1
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy 1
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania 1
Wskaźnik własny 10 Inicjatywy podjęte w celu poprawy dostępu do usług finansowych dla osób defaworyzowanych
Wskaźnik własny 11 Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier
Wskaźnik własny 17 Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku
FS14 Działania podjęte w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanych 1
7. Aspekt: Zatrudnienie, wynagrodzenia i świadczenia dodatkowe, bezpieczeństwo
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
401-1 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania 8
202 – 1 Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej 5, 8
401-2 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym 8
403-2 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą 3, 8
8. Aspekt: Szkolenia i edukacja pracowników
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
404-1 Liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia 4, 5, 8
404-2 Programy rozwoju kompetencji zawodowych 8  

404-3 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia 5, 8
9. Aspekt: Różnorodność i przeciwdziałanie dyskryminacji
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności 5, 8
405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska 8, 10
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji 5, 8
  • 0
10. Aspekt: Etyka i przeciwdziałanie korupcji
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
wskaźnik własny 16 Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania
wskaźnik własny 15 Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku
205-2 Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym 16
205-3 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
11. Aspekt: Praktyki zakupowe, odpowiedzialny łańcuch dostaw
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik własny 13 Liczba procesów zakupowych zrealizowanych w skali roku przez Biuro Zakupów
Wskaźnik własny 14 Liczba dostawców, z którymi współpracuje bank w skali raportowanego roku
308-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
414-1 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych 58, 16
12. Aspekt: Wpływ na środowisko – zasoby, surowce, emisje
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
301-1 Surowce według wagi i objętości 8, 12
302-1 Zużycie energii w organizacji 7, 8, 12, 13
305-2 Pośrednie emisje gazów cieplarnianych 3, 12, 13
13. Aspekt: Zaangażowanie społeczne i polityka publiczna
103-1 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
103-2 Podejście do zarządzania i jego elementy
103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania
Wskaźnik własny 18 Liczba pracowników-wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku
Wskaźnik własny 19 Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok
Wskaźnik własny 20 Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok
415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze 16
  • 0 PLN