Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zgodność

Polityka Santander Bank Polska dotycząca zrównoważonego rozwoju

Nasza filozofia działań w zakresie zrównoważonego rozwoju została zdefiniowana w ,,Polityce Santander Bank Polska dotyczącej zrównoważonego rozwoju (CSR, Corporate Social Responsibility/ Społeczna odpowiedzialność biznesu)”. Polityka obejmuje szereg dobrowolnych, wykraczających poza zapisy prawne zobowiązań etycznych, społecznych i środowiskowych, a jej kluczowym celem jest zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym oraz budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.

Politykę w sferze zrównoważonego rozwoju uzupełniają inne szczegółowe regulacje banku, w tym m.in.:

 • Środowisko naturalne

  „Polityka dotycząca zmian klimatycznych”

 • Prawa człowieka

  „Polityka dotycząca praw człowieka”

 • Zaangażowanie społeczne

  „Polityka dotycząca wolontariatu pracowniczego”

 • Odpowiedzialne inwestowanie

  polityki zarządzania ryzykiem sektorowym w przypadku „wrażliwych” sektorów, w tym przemysłu zbrojeniowego, sektora energetycznego i przemysłu drzewnego.

Nasza strategia

 • [Wskaźnik własny 1] Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju

  Przejdź do listy GRI

Naszą działalność biznesową, której celem jest tworzenie wartości dla naszych kluczowych interesariuszy, prowadzimy z uwzględnieniem oczekiwań interesariuszy w procesie podejmowania decyzji biznesowych oraz biorąc odpowiedzialność za wpływ na otoczenie. Uważamy, że jedynie takie podejście może zapewnić osiągnięcie trwałego, stabilnego rozwoju oraz przyczynić się do stworzenia wartości ekonomicznej i społecznej. Dzięki temu możemy też mieć wkład w realizację wybranych Celów Zrównoważonego Rozwoju, które jako organizacja uznaliśmy za kluczowe ze względu na nasz wpływ.

Kapitał
Finansowy, Ludzki, Społeczny, w tym reputacyjny, Intelektualny, Środowiskowy
Działalność
Misja (Pomoc klientom w ich codziennych sukcesach), Wizja (Najlepszy bank dla klientów detalicznych i przedsiębiorstw zasługujący na niezachwianą lojalność pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych), Wartości (Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie), Strategia 2016-2019, Polityki, System zarządzania ryzykami, Usługi
Wyniki
Akcjonariusze (Maksymalizacja wartości inwestycji), Klienci (Realizacja ważnych celów dzięki usługom finansowym; Wzmacnianie wśród klientów percepcji Banku jako godnego zaufania partnera, który zapewnia innowacyjne i wysokiej jakości rozwiązania), Pracownicy (Rozwój i zaangażowanie pracowników; Przyjazne środowisko pracy), Społeczeństwo (Dbałość o dobro i rozwój lokalnych społeczności w kraju)
Model biznesowy pozwala Bankowi na wkład w realizację Celów Zrównoważonego rozwoju ONZ 2015-2030
 • cel 3: Dobre zdrowie i jakość życia

  Cel 3

  Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu

 • cel 4: Dobra jakość edukacji

  Cel 4

  Zapewnienie wszystkim równego dostępu do powszechnej i wystandaryzowanej edukacji oraz możliwości uczenia się przez całe życie

 • cel 5: Równość płci

  Cel 5

  Zagwarantowanie równości płci oraz wspieranie możliwości rozwoju i aktywności kobiet oraz dziewcząt

 • cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca

  Cel 8

  Promocja trwałego, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju gospodarczego oraz godnej i produktywnej pracy dla wszystkich

 • cel 9: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

  Cel 9

  Budowa trwałej i wydajnej infrastruktury, wspieranie zrównoważonego przemysłu oraz rozwijanie innowacyjności

 • cel 11: Zrównoważone miasta i społeczności

  Cel 11

  Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu

 • cel13: Działania w dziedzinie klimatu

  Cel 13

  Natychmiastowe przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i ich skutkom

 • cel 17: Partnerstwa na rzec celów (CZR)

  Cel 17

  Wzmocnienie środków wdrażania i ożywiania globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Nasze podejście do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju definiuje strategia Responsible Banking, która określa priorytetowe obszary naszej odpowiedzialności oraz wyznacza konkretne zadania do realizacji.

 

GRI:
 • [103-1, 103-2, 103-3] dla aspektu: zielone finanse dla aspektu: zielone finanse

  Przejdź do listy GRI
 • [103-1, 103-2, 103-3] dla aspektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, edukacja finansowa dla aspektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, edukacja finansowa

  Przejdź do listy GRI
 • [103-1, 103-2, 103-3] dla aspektu: Dostępność produktów i usług dla aspektu: Dostępność produktów i usług

  Przejdź do listy GRI
Zielony Bank
Dbamy o środowisko zarówno w działaniach zewnętrznych jak i wewnętrznych
Cel Dobre zdrowie i jakość życia, Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Zrównoważone miasta i społeczności, Działania w dziedzinie klimatu, Partnerstwo na rzecz celów
Zielona oferta, Zielony BankInkluzywna bankowość
Włączamy osoby zagrożone wykluczeniem w bankowanie. Edukujemy lokalne społeczności i wspieramy kształcenie ustawiczne
Cele: Dobra jakość edukacji, Równość płci, Wzrost gospodarczy i godna praca, Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Partnerstwo na rzecz celów
Bank dla osób z niepełnosprawnościami/ osób starszych, Bank dopasowany do specyficznych potrzeb (oferta dla Ukraińców), Edukacja finansowa na każdym etapie życia
Cel: Wspieranie rozwiązań ekologicznych pomagających stawić czoła światowym wyzwaniom, przyczyniającym się do poprawy jakości życia w obszarach takich jak: dobro społeczeństwa, zdrowie, bezpieczeństwo i przeciwdziałanie zamianom klimatu Cel: Włączanie w rynek usług finansowych osób, które dotychczas były z niego wykluczone, ze względu na różnorodne uwarunkowania, w tym także brak dedykowanej oferty. Wzmacnianie wzrostu i postępu w społeczeństwie poprzez wspieranie inicjatyw z zakresu włączającego i zrównoważonego rozwoju
Obszary działania:

 • Leasing na samochody elektryczne – produkt dedykowany finansowaniu samochodów elektrycznych
 • Finansowanie „zielonych” budynków
 • Finansowanie budownictwa komercyjnego i mieszkaniowego z certyfikatami środowiskowymi BREEAM lub LEED
 • Edukacja pracowników wszystkich szczebli, z jednostek zaangażowanych biznesowo bezpośrednio z klientem, mająca na celu przybliżenie kwestii społeczno-środowiskowych na etapie wnioskowania i wydania decyzji o finansowaniu danej inwestycji
Obszary działania:

 • Finansowanie i wspieranie małych przedsiębiorców: wspieranie nowych przedsiębiorców, finansowanie szkoleń dla przedsiębiorców, ułatwianie im funkcjonowania poprzez preferencyjne produkty i usługi
 • Usługi bankowe dla osób bezrobotnych i osiągających niskie dochody
 • Rozwiązania umożliwiające korzystanie z usług i produktów bankowych osobom starszym oraz z niepełnosprawnościami
 • Zwiększanie dostępu do edukacji na rzecz upowszechniania talentów, równości edukacyjnej i włączenia
 • Przedsiębiorczość i rozwój zawodowy zwiększające szanse młodych ludzi na rynku pracy
 • Wsparcie transformacji cyfrowej na uniwersytetach
Czy wiesz, że...?
 • Principles for Responsible Banking zostaną oficjalnie przyjęte we wrześniu tego roku podczas szczytu ONZ w Nowym Jorku. Cztery lata temu podczas tego szczytu przyjęto Cele Zrównoważonego Rozwoju.
 • Obecnie już 49 organizacji na całym świecie zobowiązało się przestrzegać PRB.