Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wyniki finansowe

Jesteśmy bankiem stabilnym. Wielkość naszych aktywów zapewnia nam drugą pozycję na rynku bankowym w Polsce.

Można nam ufać. Naszą kulturę korporacyjną opieramy na wartościach i etyce, które są obecne w naszej codziennej działalności i zachowaniach naszych pracowników.

Odpowiednie polityki i procedury gwarantują przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem. 

Stabilność

Santander Bank Polska S.A. jest drugim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem aktywów. W roku 2018 aktywa Grupy przyrosły o 34,8% w porównaniu do roku poprzedniego, do sumy 205,9 mld PLN. Uwzględniając strukturę własnościową, jesteśmy największym bankiem prywatnym w Polsce.

Wyniki finansowe

Rok 2018 upłynął nam pod znakiem wzrostu wyników finansowych:

 • 11,9%

  (do 8,7 mld PLN) wzrostu dochodów ogółem

 • 6,8%

  (do 2,4 mld PLN) zysku należnego udziałowcom

 • 19,1%

  zwiększenia wyniku z tytułu prowizji kredytowych

GRI:
 • [201-1] Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona

  Przejdź do listy GRI
WYBRANE DANE FINANSOWE 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
w tys. PLN w tys. EUR
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A.
Wynik z tytułu odsetek 5 742 405 5 276 897 1 345 803

1 243 173

Wynik z tytułu prowizji 2 057 802 2 013 126 482 271

474 268

Zysk przed opodatkowaniem 3 426 152 3 335 221 802 960

474 268

Zysk netto należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A. 2 365 222 2 213 054 554 319

521 369

Przepływy pieniężne netto – razem 10 349 939 -4 176 431 2 425 634

(983 917)

Aktywa razem 205 852 860 152 674 444 47 872 758

(983 917)

Zobowiązania wobec banków 2 832 928 2 783 083 658 820

667 262

Zobowiązania wobec klientów 149 616 658 111 481 135 34 794 572

26 728 316

Zobowiązania razem 179 184 649 129 330 815 41 670 849

31 007 892

Kapitały razem 26 668 211 23 343 629 6 201 910

5 596 785

Udziały niekontrolujące 1 564 184 1 436 409 363 764

344 388

Zyski udziałowców niesprawujących kontroli 333 791 305 460 78 228

71 963

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 261,23 235 60,75

56,34

Współczynnik kapitałowy 15,98% 16,69%
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 23,72 22,29 5,56

5,25

Zysk rozwodniony na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 23,68 22,25 5,55

5,24

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)* 3,1 5,4 0,73

1,27

31.12.208

31.12.2017

Liczba akcji  102 088 305 99 333 481

Szczegółowe wyniki finansowe za rok 2018 znajdują się w sprawozdaniu finansowym.

Dobre wyniki finansowe wynikały ze stabilnej pracy w banku, także w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego i zarządzania ryzykiem oraz nabycia w 2018 roku wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A.

Czy wiesz, że…?
 • Jesteśmy drugim co do wielkości bankiem w Polsce pod względem wielkości aktywów.
 • Jesteśmy największym prywatnym bankiem w Polsce.
 • W wyniku fuzji z wydzieloną częścią Deutsche Bank do grona klientów Santander Bank Polska dołączyło prawie 400 tys. osób.