Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Bank Santander współtwórcą i sygnatariuszem zasad odpowiedzialnej bankowości ONZ

Bank Santander, uznany za najbardziej zrównoważony bank na świecie wg Dow Jones Sustainability Index 2019, został współtwórcą i sygnatariuszem UNEP FI Responsible Banking Principles (zasad odpowiedzialnej bankowości Inicjatywy Finansującej Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych). W niedzielę 22 września 2019 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku została ogłoszona ich finalna wersja. Równocześnie z jej podpisaniem, Santander dołączył do zbiorowego zobowiązania w sprawie działań na rzecz klimatu UNEP FI.

Odpowiedzialna bankowość jest głęboko zakorzeniona w strategii całej Grupy Santander. Rozumiemy przez nią odpowiedzialność wobec osób, z którymi wchodzimy w relacje jako bank – naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczności, w których działamy. Wiemy, jak duże zaufanie w nas pokładają i jesteśmy świadomi, jak łatwo można je stracić. Naszą ambicją jest być liderem, który kreuje trendy i wyznacza standardy odpowiedzialnej bankowości na świecie i w  Polsce. Dlatego zarówno na poziomie Grupy Santander jak i w Santander Bank Polska chętnie angażujemy się w inicjatywy, których celem jest podnoszenie standardów zarządzania i relacji z klientem oraz przejrzystość w prezentowaniu wyników naszych działań. Przykładem tego jest uczestnictwo i rola założyciela w UNEP FI Responsible Banking Principles. Jestem przekonany, że ta inicjatywa bardzo przysłuży się środowisku finansowemu w drodze do bycia bardziej zrównoważonym i odpowiedzialnym.

Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska

Bank Santander był w gronie 30 głównych instytucji finansowych, które pracowały nad stworzeniem  UNEP FI Responsible Banking Principles. Dokument ten określa ramy dla zrównoważonego systemu bankowego i ma być wsparciem dla całej branży finansowej, pozwalając dostrzec wpływ, jaki wywiera ona na społeczeństwo.

Zasady zawarte w UNEP FI Responsible Banking Principles są spójne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, których realizację Santander Bank Polska również wspiera, i porozumieniem paryskim dotyczącym neutralności klimatycznej z 2015 r.

Ważnym aspektem przyjętych zasad jest zwrócenie uwagi na ich lokalny wymiar i możliwości wdrożenia. Z tego względu wszystkie działania prowadzone w ramach tych zasad muszą być zgodne z lokalnymi regulacjami prawnymi. Przekłada się to na aspekt prawny, ale również podkreśla znaczenie lokalnego wpływu i współpracy z interesariuszami. Podmioty finansowe, które podejmą się przestrzegania tych zasad, zobowiązują się m.in. do dopasowania swojej strategii biznesowej do potrzeb i celów społeczeństw, w których funkcjonują, przeprowadzenia audytu swojej działalności oraz wskazania jej pozytywnych i negatywnych skutków dla otoczenia. Dopiero tak wypracowana analiza ma się stać podstawą do wyznaczenia nowych celów. Jednocześnie dokument nakłada zobowiązanie do raportowania postępów w ich osiąganiu.

Podpisane przez Grupę Santander zobowiązania stały się drogowskazem dla Santander Bank Polska. Oznacza to, że Principles for Responsible Banking stanowią podstawę w zarządzaniu Bankiem. Jest to widoczne w kluczowym obszarze budowania relacji z klientami, czego wyrazem są działania w zakresie odpowiedzialnej sprzedaży i przeciwdziałania missellingowi. Jednocześnie Santander Bank Polska angażuje się w inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności oraz realizuje projekty z zakresu ochrony środowiska.

Do przestrzegania UNEP FI Responsible Banking Principles zobowiązało się już ponad 100 instytucji z sektora finansowego.

Zasady Odpowiedzialnej Bankowości

  • Zgodność – Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.

  • Wpływ – Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

  • Klienci – Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

  • Interesariusze – Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.

  • Zarządzanie i cele – Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.

  • Transparentność i rozliczalność – Będziemy dokonywali okresowego przeglądu wdrażania zasad. Będziemy transparentni w kwestii naszego wpływu na otoczenie, rozliczając się z pozytywnych i negatywnych skutków działalności i naszego wkładu w realizację celów istotnych dla społeczeństwa.