Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

O raporcie

GRI:

Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019 Santander Bank Polska to siódmy raport, który kompleksowo prezentuje wpływ naszej organizacji na kwestie społeczne, ekonomiczne i środowiskowe. Dotyczy on okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019 r., chyba, że w treści raportu zaznaczono inaczej. Raporty publikujemy w cyklu rocznym. Poprzedni Raport za 2018 r. opublikowaliśmy 5 sierpnia 2019 r. https://esg.santander.pl/2018/

Raport został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI), na poziomie podstawowym (Core).

Raport odnosi się również do międzynarodowych wytycznych i celów istotnych z punktu widzenia naszej organizacji i sektora finansowego:

  • UNEP Finance Principles for Responsible Banking – PRB (tabela).

  • Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat (tabela).

  • Grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem – TCFD (tabela).

  • Czynników ESG – środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (tabela).

  • Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) zidentyfikowanych jako strategiczne dla Santander Bank Polska (tabela).

W tabeli Indeks GRI wskazane są treści raportu dotyczące poszczególnych wytycznych i celów.

GRI:

Określenie istotnych tematów raportowania

Przyjęty standard raportowania wymaga procesu określenia istotnych tematów (material topic) objętych raportem. W celu określenia kluczowych tematów raportowania, które najlepiej zobrazują skalę i wyniki naszej działalności, przeprowadziliśmy:

  • w 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich, panel interesariuszy wg wytycznych standardu dialogu z interesariuszami AA1000SES;
  • w 2020 r. wewnętrzną analizę wpływu naszej organizacji na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko naturalne: zorganizowaliśmy wewnętrzne warsztaty dotyczące wpływu działalności operacyjnej na środowisko oraz naszej odpowiedzialności gospodarczej wobec zmian klimatu;
  • w 2020 r. badanie wśród eksperckiego grona interesariuszy Santander Bank Polska, które dotyczyło kwestii odpowiedzialności banku i wpływów na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko naturalne.

Finalne decyzje dotyczące istotności zidentyfikowanych tematów raportowania podjęli przedstawiciele najwyższej kadry zarządzającej Banku. Na tym etapie raportowania dokonano analizy istotności raportowanych tematów.

Wyniki powyższych badań i analiz zostały uwzględnione przy tworzeniu niniejszego raportu. Wszystkie tematy raportowania, które zostały wyróżnione w procesie określania treści raportu jako najistotniejsze, wpływają zarówno na naszą organizację i jej cele, jak i na nasze otoczenie.

W bieżącym raporcie nie zaszły znaczące zmiany dotyczące zastosowanych metod pomiarów w stosunku do raportu poprzedniego.

Zmianie uległy istotne tematy raportowania – zestawienie istotnych tematów raportowania za 2018 r. i 2019 r. przedstawia tabela.

W ramach niniejszego Raportu dokonana została korekta informacji publikowanych w latach wcześniejszych. Korekta została wprowadzona w rozdziale „O Santander Bank Polska” i dotyczyła liczby bankomatów i wpłatomatów oraz urządzeń dualnych w latach 2017 i 2018.

Istotne tematy raportowania

Lista priorytetowych tematów raportowania za 2019 r. powstała w wyniku działań przedstawionych powyżej. Kolejność zapisania istotnych tematów raportowania nie oznacza gradacji ich istotności. Tematy zostały przedstawione w poniższej tabeli w zestawieniu z istotnymi tematami raportowania w 2018 r.

Istotne tematy raportowania
Temat Istotny temat w 2019 r. Istotny temat w 2018 r. Wpływ na bank Wpływ na otoczenie
Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie missellingowi Tak Tak Tak Tak
Etyczna komunikacja marketingowa, rzetelne, zrozumiałe dla klientów informowanie o produktach i usługach Tak Tak Tak Tak
Zgodność z regulacjami Tak Tak Tak Tak
Rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników Tak Tak Tak Tak
Jakość obsługi klientów i poziom ich satysfakcji Tak Tak Tak Tak
Inkluzywna bankowość – dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa Tak Nie Tak Tak
Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów Tak Tak Tak Tak
Wpływ na klimat i środowisko Tak Nie Tak Tak
Różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn Tak Tak Tak Tak
Warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników Tak Nie Tak Tak
Wyniki i wpływ ekonomiczny Tak Nie Tak Tak
Bankowość mobilna i internetowa oraz podejście do bezpośredniego kontaktu z klientem (sieć placówek) Nie Tak Tak Tak
Portfolio produktów, w tym nowe produkty i innowacje Nie Tak Tak Tak
Strategia banku i kierunki jego rozwoju Nie Tak Tak Tak