Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kultura korporacyjna

GRI:
 • [103-1] Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników. Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników.

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania i jego elementy - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników. Podejście do zarządzania i jego elementy - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników.

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-3] Ewaluacja podejścia do zarządzania - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników. Ewaluacja podejścia do zarządzania - dla tematu istotnego: warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników.

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Kultura organizacyjna w Santander Bank Polska jest spójna ze strategia biznesową banku a jej fundamentami są wartości ujęte w „Generalnym Kodeksie Postępowania”.

Celem naszej kultury organizacyjnej jest budowanie przyjaznego i inkluzywnego miejsca pracy, dbanie o rozwój pracowników i ich pozytywne doświadczenia jak również zwiększanie ich zaangażowania.

Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie

Jej fundament tworzą trzy wartości: „Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie”.

Wartości, którymi się kierujemy w banku, zostały ujęte w „Generalnym Kodeksie Postępowania” – dokumencie określającym standardy etyczne oraz zasady postępowania obowiązujące wszystkich pracowników. O Kodeksie przeczytasz tutaj.

Kultura korporacyjna Santander Bank Polska opiera się na:

8 standardach zachowań:

 • okazuję szacunek

 • słucham z uwagą

 • mówię wprost

 • dotrzymuję obietnic

 • wspieram innych

 • angażuję się w zmiany

 • aktywnie współpracuję

 • pracuję z pasją

Indywidualnej odpowiedzialności każdego pracownika za zarządzanie ryzykiem zgodnie z obowiązującą postawą risk pro, składającą się z 5 zasad:

 • odpowiedzialność
 • odporność
 • prostota
 • krytyczna analiza
 • koncentracja na kliencie

Nasze priorytety w 2019 r.

Nasz priorytet to budowanie inkluzywnego, różnorodnego i opartego na zasadach współpracy środowiska pracy, umożliwiającego pozyskiwanie talentów i zwiększenie samodzielności pracowników. Działania skupiają się na wspieraniu i promowaniu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz na dążeniu do osiągnięcia równowagi płci wśród najwyższej kadry zarządzającej.

Jako sygnatariusz Karty Różnorodności, podjęliśmy się: tworzenia kultury organizacyjnej opartej na szacunku dla różnorodności; rozwijania polityki i mechanizmów skutecznie wspierających równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy; promowania korzyści wynikających z różnorodności wśród interesariuszy (pracowników, społeczności lokalnych, akcjonariuszy, klientów).

Pięć priorytetów:

 • Promowanie prawdziwej różnorodności i włączania w miejscu pracy.

 • Budowanie pozytywnego doświadczenia klienta i pracownika jako równoległe i uzupełniające się działania.

 • Kultura Speak Up – aktywne zachęcanie do otwartej komunikacji bez obaw.

 • Szkolenia i rozwój potencjału pracowników.

 • Budowanie poczucia przynależności do globalnej Grupy Santander i tworzenie przyjaznego miejsca pracy.

Działania zrealizowane w 2019 r.:

 • Program wsparcia dla osób objętych zwolnieniami grupowymi (outplacement programme), który pomagał pracownikom odnaleźć się na rynku pracy.
 • Transformacja organizacji w kierunku Agile (wdrażanie struktur agile’owych i nowych metod pracy).
 • Praca z najwyższą kadrą zarządzającą nad zobowiązaniami przywódczymi (Leadership Commitments) uzupełniającymi wartości: „Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie”.
 • Przyspieszenie transformacji banku poprzez rozwój przyszłych liderów – realizacja programu Young Leaders.
 • Aktywizowanie pracowników w mediach społecznościowych – wzmacnianie marki Santander.
 • Santander Go! – uruchomienie platformy zrzeszającej pracowników o podobnych pasjach i zainteresowaniach – grupy społecznościowe działające w oparciu o wartości i zachowania.
 • SantanderWomen – wspieranie kobiet w miejscu pracy jako ekspertek i liderek w organizacji oraz poza nią, tworzenie społeczności kobiet.
 • Uruchomienie kanałów etycznych – działalność Biura Etyki i Relacji Pracowniczych.
 • Kontynuacja projektu Różnosprawni promującego zróżnicowane środowisko pracy.

W efekcie podejmowanych działań zajęliśmy czołową pozycję w sektorze bankowym jako pracodawca oraz zanotowaliśmy znaczący wzrost wskaźnika zaangażowania pracowników.

 • 74%

  Wskaźnik zaangażowania pracowników w 2019 r.

 • 11 118

  Osoby zatrudnione w banku w 2019 1

 • 14 102

  Osoby zatrudnione w Grupie Kapitałowej w 2019 2

 • 11 lat

  Średnio pracownicy pracują u nas prawie 11 lat 3

 • 39 lat

  Średni wiek naszych pracowników 4

 • 0,8%

  Pracowników z niepełnosprawnością

 • 24%

  Rotacja 5

1, 2 Liczba osób zatrudnionych w Santander Bank Polska  / w Grupie Kapitałowej Santander Bak Polska, niezależnie od wymiaru etatu i statusu zatrudnienia.
3 Średni  czas zatrudnienia.
4 Średni wiek pracowników.
5 Rotacja jako liczba rozwiązanych umów w 2019 roku/średnie zatrudnienie w 2019 roku. Wzrost wskaźnika wynika z przeprowadzonego w 2019 r. procesu zwolnień grupowych.

Nasze plany w 2020 r. obejmują:

 • Kontynuację wdrażania standardów „Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie”.
 • Promowanie inkluzywnego, prostego i opartego na zasadach współpracy środowiska pracy.
 • Umacnianie praktyk opartych na odpowiedzialnym podejściu w porozumieniu ze wszystkimi interesariuszami.